Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2010 12:57 Uchwała Nr 17/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Strzelin, gminy Wądroże Wielkie; uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Męcinka, gminy Przemków, gminy Długołęka, gminy Gromadka; wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oława; wniosków do projektu zmiany
13.12.2010 12:56 Uchwała Nr 16/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorstwa PCC ROKITA S.A. o włączenie do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” terenu położonego w gminie Brzeg Dolny
13.12.2010 12:55 Uchwała Nr 15/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Stroniu Śląskim przy ul. 40-lecia PRL na rzecz Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
13.12.2010 12:54 Uchwała Nr 14/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na wynajem pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
13.12.2010 12:53 Uchwała Nr 13/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na wynajem powierzchni Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
13.12.2010 12:52 Uchwała Nr 12/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na wynajem pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
13.12.2010 12:51 Uchwała Nr 11/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia pożyczki, o który ubiega się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Iwaszkiewicza 5 w Legnicy
13.12.2010 12:50 Uchwała Nr 10/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie dodatkowego konkursu ofert na wykonywanie w roku 2011 zadań z zakresu służby medycyny pracy polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezp
13.12.2010 12:49 Uchwała Nr 9/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia lekarzy uprawnionych do wydawania opinii co do skierowań osób ubiegających się o umieszczenie ich w zakładach opiekuńczo — leczniczych i pielęgnacyjno — opiekuńczych
13.12.2010 12:48 Uchwała Nr 8/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 743/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.)
13.12.2010 12:47 Uchwała Nr 7/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia nowego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)" Działanie 1.1/1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
13.12.2010 12:45 Uchwała Nr 6/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę nr 1829/III/08 w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
13.12.2010 12:43 Uchwała Nr 5/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1809/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
13.12.2010 12:42 Uchwała Nr 4/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3813/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w 2010 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
13.12.2010 12:40 Uchwała Nr 3/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3811/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia beneficjentów PT RPO WD w 2010 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 — 2013
13.12.2010 12:39 Uchwała Nr 2/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4555/III/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Magazyny przeciwpowodziowe — modernizacja, woj. dolnośląskie" w ramach Działania nr 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom w Priorytecie nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego
13.12.2010 12:36 Uchwała Nr 1/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5017/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2010 r.
05.01.2011 15:39 Uchwała Nr 5255/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-017/v.3/z Obsługi wniosku o przyznanie pomocy dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – w zakresie małych projektów stosowanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
05.01.2011 15:37 Uchwała Nr 5254/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4376/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu województwa dolnośląskiego oraz innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i osób prawnych
05.01.2011 15:34 Uchwała Nr 5253/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
21.12.2010 11:04 Uchwała Nr 5252/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05.01.2011 15:31 Uchwała Nr 5251/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna przez Województwo Dolnośląskie na lata 2009-2015
07.12.2010 10:52 Uchwała Nr 5250/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
02.12.2010 10:02 Uchwała Nr 5249/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-001/v.6/z Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla działania 431 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013 stosowanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
02.12.2010 10:01 Uchwała Nr 5248/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-010/v.5/z Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla działania: 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" w ramach PROW na lata 2007-2013 stosowanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
02.12.2010 09:59 Uchwała Nr 5247/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej, Pułaskiego i Kilińskiego w miejscowości Bielawa”; „Budowa ul. Folwarcznej w związku z rewitalizacją osiedla Żarków w Głogowie”; „Przebudowa ul. Małej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia w Kamiennej Górze”
02.12.2010 09:57 Uchwała Nr 5246/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Lubań, miasta Wrocławia; uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Siechnice, miasta Lubań, gminy Świerzawa, gminy Kąty Wrocławskie; uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa...
02.12.2010 09:55 Uchwała Nr 5245/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego — Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych" w roku szkolnym 2010/2011, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki — Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3.
02.12.2010 09:55 Uchwała Nr 5244/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany składu Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
02.12.2010 09:52 Uchwała Nr 5243/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna