Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2010 10:42 Uchwała Nr 47/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4069/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
17.12.2010 10:41 Uchwała Nr 46/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie pozbawienia stypendium sportowego zawodniczki
17.12.2010 10:40 Uchwała Nr 45/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
17.12.2010 10:39 Uchwała Nr 44/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
20.12.2010 09:09 Uchwała Nr 43/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały 4234/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury w 2010 r.
17.12.2010 11:52 Uchwała Nr 42/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie:  uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Wrocławia, gminy Bystrzyca Kłodzka, miasta Lubin, gminy Czernica, gminy Zawonia;  uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Borów, miasta Jedlina-Zdrój, gminy Zawonia;  wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta ...
17.12.2010 10:34 Uchwała Nr 41/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1809/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
17.12.2010 10:33 Uchwała Nr 40/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany wartości wskaźnika produktu projektu pn. „Dobudowa Szpitalnego Bloku Operacyjnego wraz z lzbą Przyjęć i podjazdem dla karetek w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Cichej 1" (projekt nr RPDS.08.01.00-02-054/08) w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowi...
17.12.2010 10:31 Uchwała Nr 39/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1809/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
17.12.2010 10:26 Uchwała Nr 38/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2279/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zatwierdzania, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląsk...
17.12.2010 10:23 Uchwała Nr 37/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia dla Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz jednoosobowego upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, do podpisywania, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarząd...
17.12.2010 10:21 Uchwała Nr 36/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego do podpisywania, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, pism dotyczących prowadzonych postępowań sądowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przed Wojewódzkim Sądem..
17.12.2010 10:20 Uchwała Nr 35/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4463/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania RPO” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
17.12.2010 10:17 Uchwała Nr 34/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3803/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Obsługa procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
17.12.2010 10:15 Uchwała Nr 33/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3802/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia dla beneficjentów RPO WD w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
17.12.2010 10:14 Uchwała Nr 32/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Zarządzającej RPO WD oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WD (Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
17.12.2010 10:12 Uchwała Nr 31/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały 4308/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców w Priorytecie IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa ...
28.12.2010 11:45 Uchwała Nr 30/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3422/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w ramach Priorytetu nr 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa...
17.12.2010 10:10 Uchwała Nr 29/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 3191/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ronda w miejscowości Żerniki Wrocławskie do węzła autostradowego Wrocław — Wschód w miejscowości Krajków" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa...
17.12.2010 10:09 Uchwała Nr 28/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru projektu indywidualnego z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do dofinansowania w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa w Priorytecie III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (RPO WD) — nabór nr 40/I/3.1/2010
17.12.2010 10:06 Uchwała Nr 27/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5146/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli na rok 2011 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
13.12.2010 13:04 Uchwała Nr 26/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia dla jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków
14.12.2010 12:26 Uchwała Nr 25/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2010
14.12.2010 12:24 Uchwała Nr 24/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
08.12.2010 09:46 Uchwała Nr 23/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
08.12.2010 09:40 Uchwała Nr 22/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza
21.12.2010 08:02 Uchwała Nr 21/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na działkach przeznaczonych pod inwestycje drogowe, mostowe lub kolejowe oraz zatwierdzenia minimalnej ceny sprzedaży tego drewna
13.12.2010 13:01 Uchwała Nr 20/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Planu finansowego funduszu celowego na rok 2010
13.12.2010 13:00 Uchwała Nr 19/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie", w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"
13.12.2010 12:58 Uchwała Nr 18/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: „Remont nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w miejscowości Szczepankowice, gmina Kobierzyce”; „Budowa i przebudowa drogi w ul. Sikorczej i Szczyglej na osiedlu Kowale Ogrody wraz z infrastrukturą - Zadanie 1 - przebudowa ul. Szczyglej”; „Budowa i przebudowa drogi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna