Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2010 12:27 Uchwała Nr 77/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Mościckiego, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
28.12.2010 12:26 Uchwała Nr 76/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 81
28.12.2010 12:25 Uchwała Nr 75/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi SPOZZ na użyczenie pomieszczeń
28.12.2010 12:22 Uchwała Nr 74/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na wynajem pomieszczeń Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej 126a
28.12.2010 12:18 Uchwała Nr 73/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ostatecznych decyzji Wojewody Dolnośląskiego w części dotyczącej ustalenia odszkodowania w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
28.12.2010 12:18 Uchwała Nr 72/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji Projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” w ramach Działania 6.4 PO IG „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”
28.12.2010 12:16 Uchwała Nr 71/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2011, realizowanych przez organizacje pozarządowe
28.12.2010 12:15 Uchwała Nr 70/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania zmian Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
28.12.2010 12:14 Uchwała Nr 69/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla następującego zadania: „Modernizacja linii kolejowej E-30, odcinek Bielawa Dolna – Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja”, gmina Pieńsk
28.12.2010 12:13 Uchwała Nr 68/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: „Przebudowa ul. Libana w Legnicy”; „Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy - Etap I - ulica Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej od km 25+228,00 do km 27+127,00”; „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: Korzeńsko - Węzeł „Widawa” Wrocław”
28.12.2010 12:11 Uchwała Nr 67/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Mysłakowice, miasta Bolesławca, gminy Borów, gminy Boguszów Gorce, miasta Jedlina-Zdrój, gminy Ziębice, miasta Wrocławia; uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Środa Śląska, miasta Olszyna, gminy Czernica; uzgodnienia projektów zmiany studium uwarunkow
28.12.2010 12:10 Uchwała Nr 66/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. o włączenie do WSSE „INVEST-PARK” terenu położonego w gminie Oława
28.12.2010 12:09 Uchwała Nr 65/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie odzyskiwania środków podlegających zwrotowi
28.12.2010 12:08 Uchwała Nr 64/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376” w ramach Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” w Priorytecie nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”).” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, tr
28.12.2010 12:07 Uchwała Nr 63/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5037/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia12 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektów z Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanych w siedzibie IZ RPO WD w 2011 r.
28.12.2010 12:06 Uchwała Nr 62/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5036/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektów z Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanych w siedzibie IZ RPO WD w 2010 r.
28.12.2010 12:05 Uchwała Nr 61/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli Zadań RPO na I kwartał 2011 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
28.12.2010 12:04 Uchwała Nr 60/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na Prezesa Zarządu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
28.12.2010 12:03 Uchwała Nr 59/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna przez Województwo Dolnośląskie na lata 2009 – 2011
28.12.2010 12:02 Uchwała Nr 58/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
28.12.2010 12:01 Uchwała Nr 57/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna
21.12.2010 10:10 Uchwała Nr 56/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2010
21.12.2010 11:32 Uchwała Nr 55/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
17.12.2010 10:50 Uchwała Nr 54/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/A/10 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał...
17.12.2010 10:49 Uchwała Nr 53/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wskazania Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do współpracy z PL.2012 Spółką z o.o. w zakresie przygotowania i realizacji projektu systemowego pn. „Wolontariat – włącz się!” realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz projektu systemowego...
17.12.2010 10:48 Uchwała Nr 52/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie zamkniętym nr II/9.4/PN/10 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
17.12.2010 10:47 Uchwała Nr 51/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Kamienica
17.12.2010 10:45 Uchwała Nr 50/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
17.12.2010 10:44 Uchwała Nr 49/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian regulaminu działalności Rady Społecznej w SP ZOZ Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze
17.12.2010 10:43 Uchwała Nr 48/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza za rok 2010, dla którego Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest organem zatwierdzającym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna