Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2010 13:40 Uchwała Nr 5092/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 22-23
27.10.2010 13:39 Uchwała Nr 5091/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Libana
27.10.2010 13:38 Uchwała Nr 5090/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody ODRZE-FILM we Wrocławiu na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku posadowionego na tym gruncie, położonym w Wałbrzychu pomiędzy ulicami Gen. Władysława Andersa oraz Przyjaciół Żołnierza
27.10.2010 13:36 Uchwała Nr 5089/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody ODRZE-FILM we Wrocławiu na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku posadowionego na tym gruncie, położonym w Świdnicy przy ul. Zygmuntowskiej 1
27.10.2010 13:35 Uchwała Nr 5088/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia kwoty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej w 2011 r.
27.10.2010 13:33 Uchwała Nr 5087/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” w roku szkolnym 2010/2011, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3
27.10.2010 13:32 chwała Nr 5086/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie konkursu ofert na wykonywanie w roku 2011 zadań z zakresu służby medycyny pracy polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub ...
27.10.2010 13:30 Uchwała Nr 5085/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie w roku 2011 zadań z zakresu służby medycyny pracy – prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej – polegających na wykonywaniu dla pacjentów z terenu Województwa Dolnośląskiego świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zawodowych w trybie orzeczniczym II stopnia
27.10.2010 13:29 Uchwała Nr 5084/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego
27.10.2010 13:27 Uchwała Nr 5083/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (Uszczegółowienia RPO WD)
27.10.2010 13:23 Uchwała Nr 5082/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2279/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zatwierdzania, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
27.10.2010 13:21 Uchwała Nr 5081/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3817/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2010 roku” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
27.10.2010 13:20 Uchwała Nr 5080/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3816/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2010 roku” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
27.10.2010 13:18 Uchwała Nr 5079/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 743/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (z późn. zm.)
02.11.2010 10:48 Uchwała Nr 5078/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyboru projektu indywidualnego z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do dofinansowania w ramach Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych w Priorytecie II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku) „Społeczeństwo informacyjne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (nabór nr 39/I/2.2/2010)
05.11.2010 08:08 Uchwała Nr 5077/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05.11.2010 08:06 Uchwała Nr 5076/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Port Lotniczy Wrocław spółka akcyjna
03.11.2010 13:09 Uchwała Nr 5075/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
27.10.2010 13:16 Uchwała Nr 5074/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do jednorazowego złożenia oświadczenia woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
27.10.2010 13:15 Uchwała Nr 5073/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3812/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Promocja i informacja RPO WD” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
27.10.2010 13:05 Uchwała Nr 5072/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania przez Województwo Dolnośląskie członka Rady Nadzorczej spółki KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna
29.10.2010 10:00 Uchwała Nr 5071/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna” w Priorytecie IV – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013...
20.10.2010 15:17 Uchwała Nr 5070/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie wskazania członków zarządu do dokonania czynności prawnych związanych z podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu w wysokości do 175 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2010 roku
27.10.2010 10:54 Uchwała Nr 5069/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2010
21.10.2010 13:25 Uchwała Nr 5068/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
20.10.2010 15:15 Uchwała Nr 5067/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego...
21.10.2010 09:00 Uchwała Nr 5066/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie otwartym nr I/9.5/A/10 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
29.10.2010 09:48 Uchwała Nr 5065/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Kostomłoty, miasta Dzierżoniów, gminy Głogów; wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Bolesławiec, miasta Prusice, miasta Wrocławia, gminy Pieńsk, miasta Oleśnica; wniosków do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy ....
20.10.2010 15:14 Uchwała Nr 5064/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Rudzie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
20.10.2010 15:12 Uchwała Nr 5063/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zwolnienia z opłat za naukę obywatela Afganistanu Pana Zamira Rahmdel w roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna