Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2010 13:37 Uchwała Nr 5122/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę powierzchni ścian oraz pomieszczenia technicznego SPZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
03.11.2010 13:32 Uchwała Nr 5121/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę pomieszczeń SPZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
03.11.2010 13:31 Uchwała Nr 5120/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę powierzchni SPZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
03.11.2010 13:29 Uchwała Nr 5119/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej i ul. X. Dunikowskiego na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
03.11.2010 13:28 Uchwała Nr 5118/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat związanych z kształceniem w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
03.11.2010 13:25 Uchwała Nr 5117/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2989/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Dolnośląskiego pn. ,,Przebudowa części szkoły i internatu na Rolnicze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie” w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja...
03.11.2010 13:22 Uchwała Nr 5116/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany wartości wskaźnika produktu projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap I – rewitalizacja ulic: Basztowej, Niepodległości, Joannitów, Piłsudskiego, Krasickiego, Chopina, Klasztorna w Złotoryi” (projekt nr RPDS.09.01.00-02-262/09) w ramach Działania nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy...
03.11.2010 13:20 Uchwała Nr 5115/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zmiany wartości wskaźnika produktu projektu pn. „Świdnicka Elektroniczna Sieć Przesyłu Informacji i Dokumentów – zsynchronizowany system pomocy społecznej (SESPID)” (projekt nr RPDS.02.02.00-02-042/09) w ramach Działania nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” w Priorytecie nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) Regionalnego Programu Operacyjnego...
17.11.2010 08:09 Uchwała Nr 5114/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
26.11.2010 13:40 Uchwała Nr 5113/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Tabeli ZADANIA REALIZOWANE Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 realizowanego przez Samorząd Województwa
15.11.2010 09:46 Uchwała Nr 5112/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010 r.
12.11.2010 12:43 Uchwała Nr 5111/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego Województwa Dolnośląskiego do roku 2020
03.11.2010 13:16 Uchwała Nr 5110/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2010
25.11.2010 13:54 Uchwała Nr 5109/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4161/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i finansowego „Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2010 realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie dolnośląskim”
12.11.2010 12:26 Uchwała Nr 5108/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010 r.
27.10.2010 13:57 Uchwała Nr 5107/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr II/8.1.2/B/10 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...
27.10.2010 13:56 Uchwała Nr 5106/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr II/8.1.2/B/10 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...
27.10.2010 13:54 Uchwała Nr 5105/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu...
27.10.2010 13:53 Uchwała Nr 5104/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10” po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu...
27.10.2010 13:52 Uchwała Nr 5103/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IX Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
27.10.2010 13:50 Uchwała Nr 5102/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/10 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
27.10.2010 13:48 Uchwała Nr 5101/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3399/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Projektu Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2010-2011
27.10.2010 13:47 Uchwała Nr 5100/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Książek Procedur KP-001-SW/2z – Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych operacji w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” oraz KP-002-SW/2z – Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie obejmującej realizację niektórych...
08.11.2010 13:00 Uchwała Nr 5099/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: „Przebudowa przejścia granicznego w miejscowości Kudowa Zdrój w ciągu drogi krajowej nr 8”; „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szklary od km 66+521,50 do km 66+845,00 DK8”, w gminie Ząbkowice Śląskie...
08.11.2010 09:55 Uchwała Nr 5098/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Jelcz-Laskowice, gminy Żórawina, miasta Legnicy, gminy Bystrzyca Kłodzka; uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Długołęka, gminy Zawonia, gminy Stara Kamienica; uzgodnienia projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
27.10.2010 13:45 Uchwała Nr 5097/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
27.10.2010 13:44 Uchwała Nr 5096/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
27.10.2010 13:43 Uchwała Nr 5095/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 13 na rzecz Powiatu Głogowskiego
27.10.2010 13:42 Uchwała Nr 5094/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
27.10.2010 13:41 Uchwała Nr 5093/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna