Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2011 12:20 Uchwała Nr 137/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2010
19.01.2011 12:19 Uchwała Nr 136/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie spółce Koleje Dolnośląskie SA autobusu szynowego, będącego własnością Województwa Dolnośląskiego
13.01.2011 14:26 Uchwała Nr 135/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji dyrektora Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli
19.01.2011 12:16 Uchwała Nr 134/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
05.01.2011 12:19 Uchwała Nr 133/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2010 r. przez Specjalistyczny Rehabilitacyjno -Ortopedyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji we Wrocławiu
05.01.2011 11:58 Uchwała Nr 132/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4069/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
05.01.2011 11:46 Uchwała Nr 131/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza
05.01.2011 11:44 Uchwała Nr 130/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
13.01.2011 14:25 Uchwała Nr 129/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie spółce Koleje Dolnośląskie SA autobusu szynowego, będącego własnością Województwa Dolnośląskiego
13.01.2011 14:24 Uchwała Nr 128/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
13.01.2011 14:18 Uchwała Nr 127/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad realizacji przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Projektu systemowego pt. Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku – II, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach Programu
14.01.2011 12:26 Uchwała Nr 126/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
29.12.2010 11:04 Uchwała Nr 125/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2010 r. przez Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
29.12.2010 11:03 Uchwała Nr 124/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
29.12.2010 11:02 Uchwała Nr 123/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/10 na projekty innowacyjne PO KL" w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Temat: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej, przypisanego do Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.1 „Wspa...
29.12.2010 11:01 Uchwała Nr 122/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/PN/10 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej" w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regiona...
29.12.2010 11:00 Uchwała Nr 121/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
29.12.2010 10:59 Uchwała Nr 120/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kudowie Zdroju – w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
29.12.2010 10:58 Uchwała Nr 119/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Wrocław przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu dotacji celowej na modernizację miasteczka ruchu drogowego
29.12.2010 10:57 Uchwała Nr 118/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Zgorzelec oświetlenia drogowego, wykonanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce - Zgorzelec" – Kontrakt Phare CBC PL 0108.18 L001
29.12.2010 10:56 Uchwała Nr 117/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia złomu stalowego pozyskanego dodatkowo podczas realizacji zadania „Rewitalizacja linii kolejowej Nr 311 Jelenia Góra — Szklarska Poręba Górna Granica Państwa, na odcinku Szklarska Poręba Górna — Granica Państwa w km 29,844 — 43,138"
29.12.2010 10:55 Uchwała Nr 116/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu za 2010 rok
29.12.2010 10:54 Uchwała Nr 115/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozporządzenie mieniem ruchomym Pogotowia Ratunkowego ul. Dworcowa 7 w Legnicy
29.12.2010 10:53 Uchwała Nr 114/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu turystyki w 2011 r.
29.12.2010 10:51 Uchwała Nr 113/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego do wyrażania zgody na ustalenie innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
29.12.2010 10:50 Uchwała Nr 112/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Tadeusza Nesterowicza na stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno – gospodarczych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
29.12.2010 10:49 Uchwała Nr 111/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Mariusza Hermansdorfera na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu
29.12.2010 10:48 Uchwała Nr 110/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie opinii do projektu „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015”
29.12.2010 10:46 Uchwała Nr 109/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3906/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie certyfikacji oraz dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013...
29.12.2010 10:44 Uchwała Nr 108/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3767/III/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask" w ramach Działania nr 2.2 Rozwój usług elektronicznych w Priorytecie nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne") Regi...

1 2 3 4 5 6 następna