Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2010 14:36 90/2010 90/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” (Nabór nr 31/K/6.1/2009 -,,Turystyka uzdrowiskowa - promocja”)
07.06.2010 14:31 89/2010 89/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
07.06.2010 14:25 88/2010 88/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 175/2009 z dnia 18 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” RPO WD (nabór nr 27/K/9.1/2009)
26.05.2010 12:33 87/2010 87/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 65/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania i rekomendacji Zarządowi Województwa jednostek samorządu terytorialnego wskazanych do wsparcia finansowego w ramach Konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”
26.05.2010 12:26 86/2010 86/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naborów nr 1-5 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
26.05.2010 12:23 85/2010 85/2010 - w sprawie odwołania Macieja Sonika z funkcji Pełnomocnika ds. Komunikacji Społecznej
26.05.2010 12:13 84/2010 84/2010 - w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
26.05.2010 12:10 83/2010 83/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (Nabór nr 38/K/2.1/2010)
26.05.2010 12:07 82/2010 82/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,, Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376” złożonego przez Województwo Dolnośląskie / Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
14.05.2010 09:50 80/2010 80/2010 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2010”
13.05.2010 14:12 79/2010 79/2010 - w sprawie powołania zespołu do opracowania zakresu, harmonogramu i zasad wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego elektronicznego systemu gromadzenia i przetwarzania danych służących monitoringowi rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
13.05.2010 13:56 78/2010 78/2010 - w sprawie ogłoszenia pierwszej edycji konkursu „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” i powołania Komisji Konkursowej
13.05.2010 13:52 77/2010 77/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 193/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
13.05.2010 13:37 76/2010 76/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia 78/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie powołania ekspertów II stopnia na Listę Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
13.05.2010 13:31 75/2010 75/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania ekspertów II stopnia na Listę Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
13.05.2010 13:25 74/2010 74/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 65/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania i rekomendacji Zarządowi Województwa jednostek samorządu terytorialnego wskazanych do wsparcia finansowego w ramach Konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”
11.05.2010 10:28 73/2010 73/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich
07.05.2010 13:00 72/2010 72/2010 - w sprawie zmiany zarządzenie nr 39/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia drugiej edycji Konkursu „RPO w Twoich oczach” i powołania Komisji Konkursowej
07.05.2010 12:57 71/2010 71/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
07.05.2010 12:55 70/2010 70/2010 - w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Inkubatora dla przedsiębiorców niepełnosprawnych lub przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne
29.04.2010 14:34 69/2010 69/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektu pn.1.„Modernizacja sprzętu do leczenia chorób układu krążenia w Szpitalu im. T. Marciniaka we Wrocławiu” 2.„ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁU PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO IM. E. BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU”
29.04.2010 14:28 68/2010 68/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach dodatkowego naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna” RPO WD (nabór nr 37/k/4.7/2009)
26.04.2010 14:54 67/2010 67/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” (Nabór nr 35/K/6.4/2009 -,,Turystyka kulturowa”)
26.04.2010 14:51 66/2010 66/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Poszerzenie oferty turystyki kulturowej Dolnego Śląska poprzez remont zabytkowych sal oraz poprawę infrastruktury technicznej Zespołu Pałacowego w Bagnie” złożonego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.4 „Turystyka kulturowa” RPO (nabór nr 12/K/6.4/2009) przywróconego w wyniku procedury odwoławczej do oceny merytorycznej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
26.04.2010 14:39 65/2010 65/2010 - w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania i rekomendacji Zarządowi Województwa jednostek samorządu terytorialnego wskazanych do wsparcia finansowego w ramach Konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”
19.04.2010 11:14 64/2010 64/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ " złożonego przez Gminę Wałbrzych ujętego w IWIPK RPO WD
19.04.2010 11:09 63/2010 63/2010 - powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Zakup i modernizacja trwałego wyposażenia sceny Teatru Polskiego im. J. Grzegorzewskiego we Wrocławiu" złożonego przez Teatr Polski we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
09.04.2010 14:47 62/2010 62/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” złożonego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 7.1 „Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego” RPO WD (Nabór nr 1/K/7.1/2008 zmodyfikowanego przez beneficjenta
09.04.2010 14:37 61/2010 61/2010 - w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
02.04.2010 10:27 60/2010 60/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna