Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2011 15:17 180/2010 180/2010 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
10.01.2011 13:42 179/2010 179/2010 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
10.01.2011 13:36 178/2010 178/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji w województwie dolnośląskim projektu pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”
30.12.2010 10:21 177/2010 177/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 175/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” (nabór nr 42/K/9.2/2010)
15.12.2010 10:08 176/2010 176/2010 - w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
15.12.2010 10:05 175/2010 175/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców” (nabór nr 42/K/9.2/2010)
08.12.2010 13:11 174/2010 174/2010 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
02.12.2010 10:19 173/2010 173/2010 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
02.12.2010 10:15 172/2010 172/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ " złożonego przez Gminę Wałbrzych ujętego w IWIPK RPO WD
02.12.2010 10:11 171/2010 171/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 99/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Młodzieży
02.12.2010 10:05 170/2010 170/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 141/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika ds. Zdrowia Publicznego
02.12.2010 10:00 169/2010 169/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 113/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Odnawialnych Źródeł Energii
01.12.2010 07:38 168/2010 168/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji w województwie dolnośląskim projektu pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”
01.12.2010 07:30 167/2010 167/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
01.12.2010 07:26 166/2010 166/2010 - w sprawie regulaminu funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
01.12.2010 07:12 165/2010 165/2010 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
26.11.2010 09:04 164/2010 164/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pt.: ,,Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na stadionie OSiR w Sobótce przy al. św. Anny 12 ’’ złożonego w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 6.2 „Turystyka aktywna” (Nabór nr 9/K/6.2/2009)
26.11.2010 08:57 163/2010 163/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 179/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad naboru asesorów i ich powoływania do Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
26.11.2010 08:51 162/2010 162/2010 - w sprawie określenia zasad przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego w ramach toczącego się postępowania odwoławczego od decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WD nr RPDS.IZ.UMWDS_-W0026/10 wydanej w dniu 23 sierpnia 2010 r. określającej kwotę środków przypadających do zwrotu dla projektu nr WND-RPDS.10.01.00-02-031/08 pn. „Szkolenie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrożenie RPO w 2008 roku”
26.11.2010 08:46 161/2010 161/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 154/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (Nabór nr 12/S/3.1/2010)
26.11.2010 08:40 160/2010 160/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania patronatów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
26.11.2010 08:32 159/2010 159/2010 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej
01.12.2010 06:50 158/2010 158/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
16.11.2010 15:11 157/2010 157/2010 - w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych dla projektów zrealizowanych w województwie dolnośląskim w ramach Priorytetu VIII Działania 8.2 oraz Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
16.11.2010 15:08 156/2010 156/2010 - w sprawie powołania składu członków Komisji Socjalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
16.11.2010 15:05 155/2010 155/2010 - w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.
16.11.2010 15:00 154/2010 154/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (Nabór nr 12/S/3.1/2010)
16.11.2010 14:57 153/2010 153/2010 - w sprawie powołania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zespołu koordynującego przygotowania do wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
16.11.2010 14:50 152/2010 152/2010 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 148/2010 z dnia 8 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340” złożonego przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
16.11.2010 14:49 151/2010 151/2010 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie’’ (Nabór nr 39/K/1.4/2010 ,,Inkubatory”)

1 2 3 4 5 6 następna