Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2018 15:44 Stanowiska ZWD dotyczące wniosków Radnych oraz Komisji SWD do projektu budżetu na 2019 rok
15.11.2018 15:25 Uchwała Nr 6210/V/18 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.11.2018 15:22 Projekt Uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.11.2018 15:19 Uchwała Nr 6211/V/18 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
15.11.2018 15:17 Projekt Uchwały SWD w sprawie budżetu Wojewodztwa Dolnośląskiego na rok 2019
15.11.2018 15:10 Uchwała ZWD Nr 6214/V/18 w sprawie szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w projekcie uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 13:01 Informacja Zarządu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z uwzględnieniem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach, których prowadzenie należy do zadań własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
09.10.2018 13:36 Sprawozdanie ZWD z działalności finansowej za rok 2017
06.09.2018 09:22 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2018 roku
31.08.2018 15:54 Uchwała Nr 5910/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu WD za I półrocze 2018
31.08.2018 15:47 Uchwała Nr 5911/v/18 ZWD z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018
31.08.2018 09:19 Uchwała ZWD w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
13.07.2018 08:21 Informacja z realizacji Kontratku Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku
29.06.2018 13:21 Skonsolidowany bilans Województwa Dolnośląskiego sporządzony na dzień 31.12.2017 wraz z wykazem jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31.12.2017
29.06.2018 08:21 Ocena zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach województwa dolnośląskiego w 2017 roku
07.06.2018 14:59 Projekt "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 rok"
30.05.2018 09:10 Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za rok 2017
29.05.2018 08:35 Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku
29.05.2018 08:12 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na rok 2017"
21.05.2018 10:49 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej SWD w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa za rok 2017
27.04.2018 12:28 Sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2017, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego WD oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
03.04.2018 08:38 Uchwała nr 5095/V/18 ZWD z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2017
03.04.2018 08:34 Uchwała nr 5096/V/18 ZWD z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za2017 rok
03.04.2018 08:07 Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2017 roku
14.03.2018 10:59 Raport z wykonania wojewódzkiego programu dotyczącego zadań z zakresu zapobiegania narkomanii realizowanych w 2017 roku
29.01.2018 14:05 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
21.12.2017 11:14 Uchwała ZWD Nr 4676/V/17 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oraz Ministrowi Środowiska
21.12.2017 11:20 Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego za lata 2014-2016
20.12.2017 12:39 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018
20.12.2017 12:35 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem

1 2 3 4 5 6 następna