Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2020 11:41 Uchwała Nr 2550/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu WD za I półrocze 2020
28.08.2020 09:28 Uchwała nr 2439/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku
26.08.2020 13:55 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku
26.08.2020 11:42 Skonsolidowany bilans Województwa Dolnośląskiego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku wraz z wykazem jednostek objętych konsolidacją według stanu na 31.12.2019 r.
21.08.2020 12:52 Uchwała ZWD nr 2427/VI/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za pierwsze półrocze 2020 r.
18.08.2020 11:14 Uchwała ZWD nr 2418/VI/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.
15.07.2020 11:39 Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku
29.06.2020 14:04 Ocena zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach województwa dolnośląskiego w 2019 roku
26.06.2020 12:00 Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za rok 2019
24.06.2020 15:01 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej SWD w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa za rok 2019
19.06.2020 09:20 Sprawozdanie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z realizacji „Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego” za lata 2016-2019
29.05.2020 12:44 Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego za 2019 rok
27.05.2020 13:08 Uchwała ZWD nr 2146/VI/20 z dnia 25 maja 2020 w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku
21.05.2020 11:05 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2019 roku
14.05.2020 13:32 Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2019 roku, pozytywna opinia biegłego rewidenta na temat tego sprawozdania oraz Opinia RIO we Wrocławiu dotycząca Sprawozdania
02.04.2020 10:55 Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019
31.03.2020 15:41 Sprawozdanie ZWD z wykonania budżetu za rok 2019
30.03.2020 11:15 Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego
25.03.2020 10:10 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za 2019 rok
23.03.2020 14:44 Raport z wykonania wojewódzkiego programu dotyczącego zadań z zakresu zapobiegania narkomanii realizowanych w 2019 roku
17.03.2020 11:07 Sprawozdanie z wykonania planów finansów instytucji kulltury za rok 2019
11.03.2020 12:31 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2019
26.02.2020 15:04 Materiały z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego określonych w uchwale Nr IV/46/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r.
20.02.2020 12:55 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
29.01.2020 07:57 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Sejmiku WD nr XIV/365/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie WPF-u WD oraz uchwale Sejmiku WD nr XIV/366/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu WD na rok 2020
18.12.2019 13:07 Uchwały Składu Orzekajacego RIO we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej WD na rok 2020 oraz w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF-u WD przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020
09.12.2019 09:19 Autopoprawki ZWD do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2020 rok
15.11.2019 14:12 Uchwała Nr 1424/VI/19 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.11.2019 14:10 Projekt Uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.11.2019 14:09 Uchwała Nr 1425/VI/19 ZWD w sprawie szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w projekcie uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna