Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2019 15:19 Uchwała ZWD nr 761/VI/19 z dnia 20 maja 2019 w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku
16.05.2019 09:25 Sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2018
13.05.2019 11:15 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok"
15.04.2019 10:22 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Województwa Dolnośląskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019
29.03.2019 16:52 Sprawozdanie ZWD z wykonania budżetu za rok 2018
29.03.2019 16:43 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz WORD-ów
29.03.2019 16:15 Kserokopie sprawozdań za rok 2018: Rb-27S; Rb-28S; Rb-N, Rb-Z; Rb-UZ; Rb-ZN; Rb-27ZZ; Rb-50; Rb-34S; Rb-ST; Rb-NDS
29.03.2019 09:08 Informacja o stanie mienia Województwa Dolnośląskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018
20.03.2019 15:06 Raport z wykonania wojewódzkiego programu dotyczącego zadań z zakresu zapobiegania narkomanii realizowanych w 2018 roku
04.02.2019 12:21 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
18.12.2018 11:23 Wnioski do projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 złożone przez Radnych niezrzeszonych, Kluby Radnych i Komisje Stałe Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
13.12.2018 13:59 Uchwały Składu orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez ZWD projekcie uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019
11.12.2018 15:03 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
07.12.2018 16:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 SWD z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"
05.12.2018 09:20 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
15.11.2018 15:44 Stanowiska ZWD dotyczące wniosków Radnych oraz Komisji SWD do projektu budżetu na 2019 rok
15.11.2018 15:25 Uchwała Nr 6210/V/18 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.11.2018 15:22 Projekt Uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.11.2018 15:19 Uchwała Nr 6211/V/18 ZWD w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
15.11.2018 15:17 Projekt Uchwały SWD w sprawie budżetu Wojewodztwa Dolnośląskiego na rok 2019
15.11.2018 15:10 Uchwała ZWD Nr 6214/V/18 w sprawie szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w projekcie uchwały SWD w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 13:01 Informacja Zarządu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z uwzględnieniem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach, których prowadzenie należy do zadań własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
09.10.2018 13:36 Sprawozdanie ZWD z działalności finansowej za rok 2017
06.09.2018 09:22 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2018 roku
31.08.2018 15:54 Uchwała Nr 5910/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu WD za I półrocze 2018
31.08.2018 15:47 Uchwała Nr 5911/v/18 ZWD z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018
31.08.2018 09:19 Uchwała ZWD w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
13.07.2018 08:21 Informacja z realizacji Kontratku Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku
29.06.2018 13:21 Skonsolidowany bilans Województwa Dolnośląskiego sporządzony na dzień 31.12.2017 wraz z wykazem jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31.12.2017
29.06.2018 08:21 Ocena zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach województwa dolnośląskiego w 2017 roku

1 2 3 4 5 6 następna