Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2019 12:01 Uchwała Nr 1460/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
25.11.2019 14:57 Uchwała Nr 1459/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wystąpienia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o nadanie kodu identyfikującego podmiot prawny oraz podejmowania wszelkich działań wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. związanych z nadaniem i utrzymywaniem kodu identyfikującego podmiot prawny
25.11.2019 14:55 Uchwała Nr 1458/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
29.11.2019 08:24 Uchwała Nr 1457/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
25.11.2019 14:52 Uchwała Nr 1456/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1388/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu
25.11.2019 14:51 Uchwała Nr 1455/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Certus realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.11.2019 14:49 Uchwała Nr 1454/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6150/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/22 o pow. 0,1316 ha, AM-2, obręb 0004, Gogołowice
25.11.2019 14:48 Uchwała Nr 1453/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6149/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/21 o pow. 0,1381 ha, AM-2, obręb 0004, Gogołowice
25.11.2019 14:46 Uchwała Nr 1452/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6148/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 106/20 o pow. 0,1381 ha, AM-2, obręb 0004, Gogołowice
25.11.2019 14:45 Uchwała Nr 1451/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 106/22 o pow. 0,1316 ha, AM-2, obręb 0004, Gogołowice
25.11.2019 14:41 Uchwała Nr 1450/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 106/21 o pow. 0,1381 ha, AM-2, obręb 0004, Gogołowice
25.11.2019 14:40 Uchwała Nr 1449/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogołowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 106/20 o pow. 0,1381 ha, AM-2, obręb 0004, Gogołowice
25.11.2019 14:38 Uchwała Nr 1448/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń w budynku biurowym położonym we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
25.11.2019 14:37 Uchwała Nr 1447/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kopernik" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.11.2019 14:34 Uchwała Nr 1446/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Fundacji Niesamowity Dolny Śląsk realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.11.2019 14:23 Uchwała Nr 1445/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Fundacji Niesamowity Dolny Śląsk realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.11.2019 14:19 Uchwała Nr 1444/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
25.11.2019 14:12 Uchwała Nr 1443/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
25.11.2019 14:08 Uchwała Nr 1442/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 309/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn.: Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój - jednostki psychiatryczne
25.11.2019 14:07 Uchwała Nr 1441/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest organem zatwierdzającym
25.11.2019 14:05 Uchwała Nr 1440/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Świdnickiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.11.2019 14:04 Uchwała Nr 1439/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. św. Jadwigi realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.11.2019 14:01 Uchwała Nr 1438/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2427/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce-Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
25.11.2019 13:59 Uchwała Nr 1437/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2799/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
25.11.2019 13:58 Uchwała Nr 1436/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na listopad 2019 r.
25.11.2019 13:56 Uchwała Nr 1435/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Moniki Mostowy-Hibner i Natalii Tarkowskiej-Kordus prowadzących działalność w formie spółki cywilnej pn. Publiczne Przedszkole w Żernikach Wrocławskich WEDANEK Natalia Tarkowska-Kordus i Monika Mostowy-Hibner spółka cywilna od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.02-02-0035/19, pn. "Wedanek - nowoczesne przedszkole w Żernikach Wrocławskich - dobrym startem w przyszłość"
25.11.2019 13:50 Uchwała Nr 1434/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Gminy Prusice od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.01-02-0007/19 pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno-przyrodniczych (budynek pasywny-demonstracyjny)”
09.12.2019 10:21 Uchwała Nr 1433/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
09.12.2019 10:19 Uchwała Nr 1432/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w celu przeprowadzenia akcji prewencyjnej z zakresu bezpieczeństwa w ramach projektu "Bezpieczna Zima"
26.11.2019 11:59 Uchwała Nr 1431/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Związkowi Szachowemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna