Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2019 09:41 Uchwała Nr 1490/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na użyczenie pomieszczeń użytkowych o powierzchni 262 m2 w budynku Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Rynek 6 w Wałbrzychu dla Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
26.11.2019 12:38 Uchwała Nr 1489/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej
26.11.2019 12:36 Uchwała Nr 1488/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Milickiej 23 w Trzebnicy dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
26.11.2019 12:35 Uchwała Nr 1487/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Milickiej 23 w Trzebnicy dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebnicy
26.11.2019 12:33 Uchwała Nr 1486/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
26.11.2019 12:32 Uchwała Nr 1485/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
26.11.2019 12:31 Uchwała Nr 1484/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Klubu Sportowego Judo Tigers złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26.11.2019 12:29 Uchwała Nr 1483/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podpisania Listu intencyjnego z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR S.A.) z siedzibą przy ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, dotyczącego najmu powierzchni użytkowej w nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra dla filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
26.11.2019 12:28 Uchwała Nr 1482/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026"
02.12.2019 10:30 Uchwała Nr 1481/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia składu i zasad funkcjonowania Zespołu ds. Rozwoju Energetyki Województwa Dolnośląskiego
26.11.2019 12:27 Uchwała Nr 1480/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Województwa Dolnośląskiego jako Członków Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa
26.11.2019 12:26 Uchwała Nr 1479/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu województwa związanych z projektami realizowanymi przez Wydział Rozwoju Regionalnego w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Interreg oraz innych programów wykorzystujących środki zagraniczne
26.11.2019 12:23 Uchwała Nr 1478/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2732/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
26.11.2019 12:22 Uchwała Nr 1477/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 454/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego
26.11.2019 12:20 Uchwała Nr 1476/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu do podpisania i realizacji umowy darowizny
26.11.2019 12:19 Uchwała Nr 1475/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiej Organizacji Kalisteniki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26.11.2019 12:17 Uchwała Nr 1474/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1244/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW (Schemat C: projekty demonstracyjne - publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej), nabór nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-337/19
26.11.2019 12:15 Uchwała Nr 1473/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) wyłącznie projekty w formule grantowej, nabór nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18
26.11.2019 12:14 Uchwała Nr 1472/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Pro4 sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0032/19, pn. „MAMA+”
26.11.2019 12:12 Uchwała Nr 1471/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AW (Nr naboru RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19)
26.11.2019 12:10 Uchwała Nr 1470/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19)
26.11.2019 12:09 Uchwała Nr 1469/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1138/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18)
26.11.2019 12:07 Uchwała Nr 1468/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
26.11.2019 12:06 Uchwała Nr 1467/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020
26.11.2019 12:05 Uchwała Nr 1466/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
26.11.2019 12:03 Uchwała Nr 1465/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego
09.12.2019 10:22 Uchwała Nr 1464/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
09.12.2019 10:21 Uchwała Nr 1463/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
06.12.2019 10:57 Uchwała Nr 1462/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 5132/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „UPRIGHT” dla Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.
06.12.2019 10:55 Uchwała Nr 1461/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 5131/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „UPRIGHT” dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna