Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2019 12:42 Uchwała Nr 1520/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Związkowi Brydża Sportowego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10.12.2019 12:40 Uchwała Nr 1519/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
10.12.2019 12:38 Uchwała Nr 1518/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
11.12.2019 10:32 Uchwała Nr 1517/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.08.04.01-02-0128/19 o dofinansowanie projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 8 "Rynek pracy" Działania nr 8.4 "Godzenie życia zawodowego i prywatnego" Poddziałania nr 8.4.1 "Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
10.12.2019 12:37 Uchwała Nr 1516/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Karty wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia do wypłaty zleceń płatności w ramach PROW 2014-2020
10.12.2019 12:35 Uchwała Nr 1515/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Karty wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia do wypłaty zleceń płatności w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
10.12.2019 12:34 Uchwała Nr 1514/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Żeliszowski Potok" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10.12.2019 12:33 Uchwała Nr 1513/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2019-2034"
10.12.2019 12:31 Uchwała Nr 1512/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy w 2019 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych
10.12.2019 12:29 Uchwała Nr 1511/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze w 2019 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych
10.12.2019 12:28 Uchwała Nr 1510/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu w 2019 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych
11.12.2019 10:31 Uchwała Nr 1509/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn.: "Budowa/modernizacja infrastruktury budynków ZOL - Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim - II Etap"
24.12.2019 11:19 Uchwała Nr 1508/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 417/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie trybu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie szpitala onkologicznego we Wrocławiu
10.12.2019 12:26 Uchwała Nr 1507/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 143/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 na realizację zadania pn. „Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy” dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
10.12.2019 12:25 Uchwała Nr 1506/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Razem Wygramy. Fundacja Wspierania Onkologii Dolnośląskiej" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10.12.2019 12:24 Uchwała Nr 1505/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 555/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w 2019 r.
10.12.2019 12:19 Uchwała Nr 1504/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci "Jagusia" w Kudowie-Zdroju
10.12.2019 12:15 Uchwała Nr 1503/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
10.12.2019 12:13 Uchwała Nr 1502/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie do realizacji projektu pn.: "Kompetencje zawodowe i językowe absolwenta jako szansa na zatrudnienie w rolnictwie na transgranicznym rynku pracy" w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10.12.2019 12:11 Uchwała Nr 1501/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 754/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
10.12.2019 12:09 Uchwała Nr 1500/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5902/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
10.12.2019 12:06 Uchwała Nr 1499/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Zarządzającej RPO, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz podmiotów zaangażowanych w realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
10.12.2019 12:04 Uchwała Nr 1498/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji "Jagniątków" od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0120/19, pn. Klub Malucha "Wleń"
10.12.2019 12:03 Uchwała Nr 1497/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Pana Andrzeja Nowickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Nowicki Elfiki od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0091/19, pn. "Elfikowa kraina"
10.12.2019 12:01 Uchwała Nr 1496/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - BEST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0010/19, pn. "Aktywizacja zawodowa rodziców dzieci do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc opieki na terenie Wrocławia"
10.12.2019 11:59 Uchwała Nr 1495/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gminy Pieszyce od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0058/19, pn. "Ekożłobek"
06.12.2019 11:01 Uchwała Nr 1494/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 373/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
06.12.2019 11:01 Uchwała Nr 1493/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019.
09.12.2019 10:23 Uchwała Nr 1492/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Uzdrowisko Lądek - Długopole" spółka akcyjna
06.12.2019 10:59 Uchwała Nr 1491/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna