Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2019 10:36 Uchwała Nr 1550/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia dla jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków
17.12.2019 12:21 Uchwała Nr 1549/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
13.12.2019 10:35 Uchwała Nr 1548/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 28 listopada 2019 r.
13.12.2019 10:32 Uchwała Nr 1547/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Czyszczoniowi upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
12.12.2019 13:37 Uchwała Nr 1546/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej
13.12.2019 10:31 Uchwała Nr 1545/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 45 - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
13.12.2019 10:30 Uchwała Nr 1544/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 41 - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
13.12.2019 10:29 Uchwała Nr 1543/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1519/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
13.12.2019 10:26 Uchwała Nr 1542/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Polkowickiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026"
13.12.2019 10:24 Uchwała Nr 1541/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Panu ....................... beneficjentowi poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na zwolnienie ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności
13.12.2019 10:23 Uchwała Nr 1540/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy – Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach dotyczącego operacji pn. „Renowacja wraz z zabezpieczeniem przed degradacją neogotyckich witraży z 1895 roku stanowiących elementy wystroju neogotyckiej kaplicy mszalnej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Pyszczynie, gm. Żarów”
13.12.2019 10:21 Uchwała Nr 1539/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Wnioskodawcy - Pani .................... dotyczącego operacji pn. „Uruchomienie działalności polegającej na świadczeniu usług projektowania wnętrz"
13.12.2019 10:20 Uchwała Nr 1538/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Przedszkole Marzeń” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.12.2019 10:19 Uchwała Nr 1537/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.12.2019 10:18 Uchwała Nr 1536/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Fundacji Obserwatorium Społeczne realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.12.2019 11:12 Uchwała Nr 1535/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej na lata 2020-21 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
13.12.2019 10:15 Uchwała Nr 1534/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1840/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
13.12.2019 10:14 Uchwała Nr 1533/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19)
13.12.2019 10:13 Uchwała Nr 1532/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19)
13.12.2019 10:11 Uchwała Nr 1531/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiatu Strzelińskiego od niewybrania do dofinansowania projektu nr RPDS.03.03.01-02-0006/19 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego w Strzelinie”
13.12.2019 10:09 Uchwała Nr 1530/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Wołowski od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.01-02-0001/19 pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego ul. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów”
19.12.2019 09:24 Uchwała Nr 1529/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
19.12.2019 09:23 Uchwała Nr 1528/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
19.12.2019 09:22 Uchwała Nr 1527/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
19.12.2019 09:20 Uchwała Nr 1526/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
19.12.2019 09:17 Uchwała Nr 1525/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
11.12.2019 10:41 Uchwała Nr 1524/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
11.12.2019 10:40 Uchwała Nr 1523/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
11.12.2019 10:39 Uchwała Nr 1522/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
10.12.2019 12:43 Uchwała Nr 1521/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia "Żywica" w sprawie zatrzymania wycinki drzew w sercu Obornik Śląskich

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna