Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2020 14:37 Uchwała Nr 1580/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna
02.01.2020 14:35 Uchwała Nr 1579/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1367/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację w 2019 roku zadania pn.: "Modernizacja i dostosowanie budynków Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze do obowiązujących norm i standardów"
02.01.2020 14:34 Uchwała Nr 1577/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 283/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 303, 316, 317, 319, 322, 336 i 372
09.01.2020 11:33 Uchwała Nr 1578/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 306/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja i dostosowanie budynków Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu do obowiązujących norm i standardów”
02.01.2020 14:33 Uchwała Nr 1576/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
09.01.2020 11:29 Uchwała Nr 1575/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1184/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Decyzji o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
02.01.2020 14:31 Uchwała Nr 1574/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do spółki POLREGIO spółka akcyjna powstałej z przekształcenia spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
02.01.2020 14:30 Uchwała Nr 1573/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie głosowania pisemnego wspólnika spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
02.01.2020 14:28 Uchwała Nr 1572/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
24.12.2019 08:27 Uchwała Nr 1571/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
24.12.2019 08:25 Uchwała Nr 1570/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
18.12.2019 14:27 Uchwała Nr 1569/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego”
20.12.2019 10:07 Uchwała Nr 1568/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I kwartał 2020 r.
20.12.2019 10:02 Uchwała Nr 1567/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1269/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2019 r.
18.12.2019 12:37 Uchwała Nr 1566/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy na użyczenie pomieszczeń użytkowych o powierzchni 122,98 m² w budynku Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy przy pl. Zamkowym 1 dla Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu
18.12.2019 12:35 Uchwała Nr 1565/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
18.12.2019 12:34 Uchwała Nr 1564/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019
18.12.2019 12:32 Uchwała Nr 1563/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiej Organizacji Kalisteniki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
18.12.2019 12:30 Uchwała Nr 1562/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 373/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
18.12.2019 12:29 Uchwała Nr 1561/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
18.12.2019 12:28 Uchwała Nr 1560/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1473/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) wyłącznie projekty w formule grantowej, nabór nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18
18.12.2019 12:26 Uchwała Nr 1559/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3914/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2095D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
18.12.2019 12:25 Uchwała Nr 1558/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Karoliny Chadzypanagiotis-Jurkiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0099/19, pn. "Żłobek "Motylek""
18.12.2019 12:24 Uchwała Nr 1557/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacja Partnerstwo Jadwiga od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0038/19, pn. "Żłobek Tęczowy Pałac"
18.12.2019 12:23 Uchwała Nr 1556/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Ilony Król prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą IK CONSULTING ILONA KRÓL od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0135/19, pn. "Żłobek w gminie Oława"
18.12.2019 12:20 Uchwała Nr 1555/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - nabór horyzontalny Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
18.12.2019 12:17 Uchwała Nr 1554/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową w Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
18.12.2019 12:15 Uchwała Nr 1553/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1466/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
02.01.2020 14:26 Uchwała Nr 1552/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.01.2020 14:25 Uchwała Nr 1551/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Projekt Akademia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna