Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2019 13:54 Uchwała Nr 745/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozstrzygnięcia nadzorczego NK-N.4131.196.5.2019.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. stwierdzającego nieważność uchwały nr 541/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie odwołania pana Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej
17.05.2019 08:29 Uchwała Nr 741/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2019
17.05.2019 08:12 Uchwała Nr 740/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
14.05.2019 10:33 Uchwała Nr 739/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu ciężkiego ugięciomierza dynamicznego FWD
14.05.2019 10:32 Uchwała Nr 738/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie procedury monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 za pomocą Kart zadań oraz Kart sprawozdawczości z przebiegu realizacji przedsięwzięć
14.05.2019 10:31 Uchwała Nr 737/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
14.05.2019 10:30 Uchwała Nr 736/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu
14.05.2019 10:26 Uchwała Nr 735/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 548/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
14.05.2019 10:25 Uchwała Nr 734/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Zakładu Mechaniki Maszyn Borkowscy Spółki Jawnej od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0194/18, pn. "Wdrożenie wyników prac B+R szansą na dalszy rozwój produktów"
10.05.2019 14:02 Uchwała Nr 728/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 25 kwietnia 2019 r.
16.05.2019 08:33 Uchwała Nr 727/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
10.05.2019 14:01 Uchwała Nr 726/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 562/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II kwartał 2019 r.
10.05.2019 13:59 Uchwała Nr 725/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 283/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 303, 316, 317, 319, 322, 336 i 372
16.05.2019 08:35 Uchwała Nr 724/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 219/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 284, 291, 310, 318 i 327
10.05.2019 13:57 Uchwała Nr 723/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4531/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu refundacji kosztów podróży na zagraniczne spotkania w ramach projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
10.05.2019 13:56 Uchwała Nr 722/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wałbrzych"
10.05.2019 13:55 Uchwała Nr 721/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5387/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej
10.05.2019 13:54 Uchwała Nr 720/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie odwołania i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
10.05.2019 13:52 Uchwała Nr 719/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zgody na zbycie środka trwałego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
10.05.2019 13:51 Uchwała Nr 718/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie odroczenia terminu zapłaty rat pożyczki
10.05.2019 13:50 Uchwała Nr 717/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2912/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 oraz 2018 roku na realizację zadania pn.: Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - DOMI - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
10.05.2019 13:48 Uchwała Nr 716/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej projektów złożonych w ramach zadania pn. „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk” w 2019 r.
10.05.2019 13:46 Uchwała Nr 715/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 690/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów odrzuconych w ramach zadania pn. „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk” w 2019 r.
10.05.2019 13:45 Uchwała Nr 714/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
10.05.2019 13:42 Uchwała Nr 713/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok"
13.05.2019 09:38 Uchwała Nr 712/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia "Raportów z diagnoz potrzeb szkół w celu realizacji działań rozwojowych" Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy oraz Szkoły Policealnej Medycznej im. M. Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu
10.05.2019 13:38 Uchwała Nr 711/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Wrocławskiemu na realizację zadania pn. "X Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Administratywistów Układ administracji publicznej"
10.05.2019 13:37 Uchwała Nr 710/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu na realizację zadania pn. Organizacja konferencji naukowej "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce"
10.05.2019 13:36 Uchwała Nr 709/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w Technikum Specjalnym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej
10.05.2019 13:35 Uchwała Nr 708/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na zakup specjalistycznego sprzętu

1 2 3 4 5 6 następna