Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2009 12:17 XLVII/821/09 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Podymy na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
22.12.2009 12:01 XLVII/820/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VLIV/753/09 Sejmiku województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
22.12.2009 11:59 XLVII/819/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
22.12.2009 11:53 XLVII/818/09 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2009 rok
22.12.2009 11:49 XLVII/817/09 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
22.12.2009 11:22 XLVII/816/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/316/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego
22.12.2009 11:20 XLVII/815/09 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji specjalnej Szkoły Podstawowej dla Dzieci Słabowidzących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
22.12.2009 11:15 XLVII/814/09 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Okręgowym Szpitalu Kolejowym oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZ Techników Medycznych Elektroradiologii przy Zarządzie Regionu Wrocław Okręgowy Szpital Kolejowy uchwałą Nr XLV/758/09 SWD w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego s.p.z.o.z. oraz przekształcenia Dolnośląskiego Szpit. Specj. im.T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
22.12.2009 11:08 XLVII/813/09 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia Marcina Antoniaka uchwałami SWD z dnia 29 października 2009 r. Nr XLV/759/09 w sprawie likwidacji Specj. Rehabilitacyjno-Ortopedycznego Zesp. Opieki Zdrowotnej oraz przekształcenia Woj. Szpitala Specj. oraz Nr XLV/762/09 w sprawie przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa dolnośląskiego polegającego na likwidacji Specj. Rehabilitacyjno-Ortopedycznego ZOZ
22.12.2009 11:07 XLVII/812/09 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
22.12.2009 11:05 XLVII/811/09 Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji o ustanowieniu Święta Województwa Dolnośląskiego
22.12.2009 11:02 XLVII/810/09 Uchwała w sprawie ustanowienia herbu i flagi heraldycznej Województwa Dolnośląskiego
01.12.2009 13:29 Sesja XLVI Przyjęte uchwały
01.12.2009 13:25 XLVI/809/09 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
01.12.2009 13:23 XLVI/808/09 Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji doraźnej ds. młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
01.12.2009 13:21 XLVI/807/09 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
01.12.2009 13:20 XLVI/806/09 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
01.12.2009 13:17 XLVI/805/09 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Mirosława i Henryki Ursyn-Szantyr, Zdzisława i Teresy Tyśnickich na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
01.12.2009 13:16 XLVI/804/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
01.12.2009 13:15 XLVI/803/09 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
01.12.2009 13:13 XLVI/802/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/735/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
01.12.2009 13:12 XLVI/801/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI /585/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Szklarska Poręba zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
01.12.2009 13:10 XLVI/800/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/640/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2009 r. dotacji celowych dla wybranych gmin na dofinansowanie realizacji zadań w ramach pomocy rozwojowej
01.12.2009 13:08 XLVI/799/09 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2010 roku
01.12.2009 13:06 XLVI/798/09 Uchwała w sprawie określenia „Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów województwa dolnośląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty”
01.12.2009 13:04 XLVI/797/09 Uchwała w sprawie zmiany nazw Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu oraz przedszkola i szkół wchodzących w jego skład
01.12.2009 13:03 XLVI/796/09 Uchwała w sprawie zmiany nazw Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu oraz szkół wchodzących w jego skład
01.12.2009 13:01 XLVI/795/09 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2010
01.12.2009 12:59 XLVI/794/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
01.12.2009 12:57 XLVI/793/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna