Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2009 11:24 59/2009 59/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
13.05.2009 11:01 58/2009 58/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich
13.05.2009 10:39 57/2009 57/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla projektu „Remont istniejącej zabudowy regulacyjnej wraz z modernizacją stopni celem poprawienia spływu wód oraz umożliwienia migracji ryb na rzece Włodzicy w km 5+300-9+000 w miejscowości Nowa Ruda” ujętego w IWIPK RPO WD
06.05.2009 18:27 56/2009 56/2009 - w sprawie powołania „Podgrupy ds. nieprawidłowości w zakresie wykorzystania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”
06.05.2009 15:38 55/2009 55/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych
06.05.2009 15:36 54/2009 54/2009 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich
20.05.2009 11:01 53/2009 53/2009 - w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania procedur zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
06.05.2009 10:24 52/2009 52/2009 - w sprawie wprowadzenia jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej UMWD
29.04.2009 16:32 51/2009 51/2009 - w sprawie powołania i zatwierdzenia składu Zespołu Zadaniowego ds. Prowadzenia Serwisów Internetowych UMWD
29.04.2009 16:29 50/2009 50/2009 - w sprawie określenia zasad przyznawania patronatów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
29.04.2009 18:23 49/2009 49/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie akceptacji listy asesorów do oceny projektów w ramach RPO WD
29.04.2009 20:08 48/2009 48/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
29.04.2009 15:40 47/2009 47/2009 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Wydziale Rozwoju Obszarów Wiejskich - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
22.04.2009 21:59 46/2009 46/2009 - w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
22.04.2009 19:54 45/2009 45/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w IWIPK RPO WD
22.04.2009 19:49 44/2009 44/2009 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
17.04.2009 16:04 43/2009 43/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
17.04.2009 13:55 42/2009 42/2009 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. EURO 2012.
17.04.2009 11:06 41/2009 41/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla projektu „Zakup Taboru Kolejowego dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013” ujętego w IWIPK RPO WD
17.04.2009 12:56 40/2009 40/2009 - powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
17.04.2009 14:35 39/2009 39/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla projektu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pn. ,,Budowa kompleksu boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno- naukowym na terenie Pól Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu" ujętego w IWIPK RPO WD
17.04.2009 12:31 38/2009 38/2009 - w sprawie służby przygotowawczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
01.04.2009 19:03 37/2009 37/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych
01.04.2009 14:53 36/2009 36/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu
01.04.2009 22:39 35/2009 35/2009 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2006 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Miejskich
01.04.2009 14:10 34/2009 34/2009 - w sprawie zmiany zarządzania nr 77/2007 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
01.04.2009 14:06 33/2009 33/2009 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
16.03.2009 13:47 31/2009 31/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia składu Zespołu Monitorującego Dolnośląską Strategię Innowacji utworzonego w ramach projektu: „Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji”
16.03.2009 12:58 32/2009 32/2009 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2009 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę
16.03.2009 12:44 30/2009 30/2009 - w sprawie powołania na Listę Asesorów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WD (nabór nr 5)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna