Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2010 13:26 209/2009 209/2009 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
04.01.2010 12:11 208/2009 208/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczny Dolny Śląsk - rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego- zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” złożonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ujętego w IWIPK RPO WD
04.01.2010 11:46 207/2009 207/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich
04.01.2010 11:30 206/2009 206/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Magazyny przeciwpowodziowe-modernizacja” złożonego przez Gminę Wrocław ujętego w IWIPK RPO WD
04.01.2010 10:59 205/2009 205/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu Piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu ” złożonego przez Gminę Wrocław ujętego w IWIPK RPO WD
08.12.2009 14:33 204/2009 204/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 189/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
08.12.2009 14:30 203/2009 203/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 190/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego 30 października 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
08.12.2009 14:26 202/2009 202/2009 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
07.12.2009 14:09 201/2009 201/2009 - w sprawie zmiany zarzadzenia nr 184/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Jabłów na odcinku od km 11+501 do km 13+733 wraz z przebudową mostu’’ złożonego przez Województwo Dolnośląskie ujętego w IWIPK RPO WD
26.11.2009 10:47 200/2009 200/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 4.1 „Gospodarka odpadami” RPO WD (nabór nr 28/K/4.1/2009)
26.11.2009 10:44 199/2009 199/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Pracownia przyrodnicza w każdej gminie" złożonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ujętego w IWIPK RPO WD
26.11.2009 09:49 198/2009 198/2009 - w sprawie zmiany zarządzenie nr 182/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla projektu „Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej w km 24+250-25+130 w miejscowości Lądek Zdrój” ujętego w IWIPK RPO WD
10.11.2009 14:29 197/2009 197/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego
10.11.2009 14:05 196/2009 196/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla Wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 4.4 „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom” RPO WD (nabór nr 29/K/4.4/2009)
05.11.2009 15:16 195/2009 195/2009 - w sprawie powołania Zespołu koordynującego przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów, w których mają siedzibę komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
05.11.2009 15:13 194/2009 194/2009 - w sprawie powołania ekspertów I stopnia specjalizacji na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr E I-11 do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
04.11.2009 13:40 193/2009 193/2009 - w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
03.11.2009 13:48 192/2009 192/2009 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
03.11.2009 13:45 191/2009 191/2009 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
03.11.2009 13:40 190/2009 190/2009 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
03.11.2009 13:33 189/2009 189/2009 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
03.11.2009 13:26 188/2009 188/2009 - w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
30.10.2009 07:51 187/2009 187/2009 - w sprawie powołania składu osobowego Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego do przeprowadzenia na poziomie wojewódzkim XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych
30.10.2009 07:49 186/2009 186/2009 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
20.10.2009 13:10 185/2009 185/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Realizacji Inwestycji
20.10.2009 13:08 184/2009 184/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Jabłów na odcinku od km 11+501 do km 13+733 wraz z przebudową mostu’’ złożonego przez Województwo Dolnośląskie ujętego w IWIPK RPO WD
19.10.2009 14:40 183/2009 183/2009 - w sprawie zmiany zarządzania nr 77/2007 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
14.10.2009 13:54 182/2009 182/2009 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla projektu „Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej w km 24+250-25+130 w miejscowości Lądek Zdrój” ujętego w IWIPK RPO WD
12.10.2009 15:00 181/2009 181/2009 - w sprawie powołania komisji konkursowej, która dokona oceny projektów w ramach konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
12.10.2009 14:57 180/2009 180/2009 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2006 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Pilotów Wycieczek

1 2 3 4 5 6 następna