Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2009 10:59 Uchwała 3684/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy
16.12.2009 10:54 Uchwała 3683/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach do przygotowania i realizacji projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach – Rozwój Bazy Sportowej Transgranicznego Centrum Aktywizacji dla Młodzieży i Dorosłych” w imieniu Województwa Dolnośląskiego”
16.12.2009 10:51 Uchwała 3682/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3446/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji podmiotowej Dziennemu Ośrodkowi Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, dla którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego
16.12.2009 10:21 Uchwała 3681/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego
16.12.2009 09:54 Uchwała 3680/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie wyznaczenia lekarzy uprawnionych do wydawania opinii co do skierowań osób ubiegających się o umieszczenie ich w zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacy
13.01.2010 13:47 Uchwała 3679/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie: uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Kłodzko, miasta Brzeg Dolny;  uzgodnienia projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta i gminy Ziębice, gminy Rudna, wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Podgórzyn, miasta i gminy Prochowice, gminy Złoty Stok, gminy Gryfów Śląski; wniosków d
16.12.2009 09:17 Uchwała 3678/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następującego zadania: „Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową nr 1950D a DK 35 w ciągu drogi wojewódzkiej DW 348”
13.01.2010 14:30 Uchwała 3677/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Świdnica, gminy Kostomłoty, gminy Głogów; wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Żarów, gminy Trzebnica, gminy Krotoszyce, gminy Czernica;  wniosków do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Legnickie Pole, gminy Kłodzko, miasta i gminy Sobótka, miasta Legni
13.01.2010 14:37 Uchwała 3676/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2538/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rehabilitacyjnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu” w ramach Priorytetu nr 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dol
13.01.2010 14:38 Uchwała 3675/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Schemat 1.2 D „Dotacje na doradztwo i inwestycje dla Instytucji Otoczenia Biznesu”
15.12.2009 14:51 Uchwała 3674/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. zmieniającej uchwałę nr 1829/III/08 w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
15.12.2009 14:50 Uchwała 3673/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2581/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2009 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
15.12.2009 14:49 Uchwała 3672/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektu Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
15.12.2009 14:47 Uchwała 3671/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2535/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Zobowiązania do realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu nr 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
15.12.2009 14:46 Uchwała 3670/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2558/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa pawilonu pediatrycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” w ramach Priorytetu nr VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województw
15.12.2009 14:45 Uchwała 3669/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy pl. Zamkowy 1” w ramach Działania nr 6.4 Turystyka kulturowa w Priorytecie nr VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunkó
15.12.2009 14:44 Uchwała 3668/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Utworzenie i elektroniczne udostępnienie cyfrowej bazy danych z informacjami o przyrodniczych obszarach i obiektach chronionych w województwie dolnośląskim” w ramach Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych w Priorytecie nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dl
15.12.2009 14:43 Uchwała 3667/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3420/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych w Priorytecie II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo informacyjne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (nabór nr 10/K/2.2/2009)
15.12.2009 14:42 Uchwała 3666/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie wyboru projektu indywidualnego z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do dofinansowania w ramach Działania 6.4 Turystyka kulturowa w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD)
15.12.2009 14:41 Uchwała 3665/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (Uszczegółowienia RPO WD)
15.12.2009 14:40 Uchwała 3664/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 960/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
15.12.2009 14:38 Uchwała 3663/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w okresie 2010 – 2012
15.12.2009 14:37 Uchwała 3662/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15.12.2009 14:36 Uchwała 3661/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Port Lotniczy spółka akcyjna
15.12.2009 14:35 Uchwała 3660/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09.12.2009 10:14 Uchwała 3659/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
03.03.2010 09:35 Uchwała 3658/III/09 ZWD z dnia 07.12.09 r. w sprawie określenia zasad realizacji przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Projektu systemowego pt. „Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim” w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Eur
03.03.2010 09:33 Uchwała 3657/III/09 ZWD z dnia 04.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1809/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
07.12.2009 14:05 Uchwała 3656/III/09 ZWD z dnia 03.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie otwartym nr I/9.5/A/09 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
07.12.2009 13:32 Uchwała 3655/III/09 ZWD z dnia 30.11.09 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2009

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna