Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2009 10:45 Uchwała 3714/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
17.12.2009 10:41 Uchwała 3713/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie przyjęcia Tabeli ZADANIA REALIZOWANE Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanego przez Samorząd Województwa
17.12.2009 10:30 Uchwała 3712/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. Obsługi Projektów PO KL Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu do realizacji zadań wskazanych w Uchwale Nr 2638/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia i wskazania organizacji instytucji wdrażających komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
17.12.2009 10:29 Uchwała 3711/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. Obsługi Projektów PO KL Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu do zatwierdzania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
17.12.2009 10:25 Uchwała 3710/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VII Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
17.12.2009 10:24 Uchwała 3709/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
17.12.2009 10:23 Uchwała 3708/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/C/09 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
17.12.2009 10:21 Uchwała 3707/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/09 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał
17.12.2009 10:18 Uchwała 3706/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania frezowiny pochodzącej z remontu drogi wojewódzkiej Nr 381 na rzecz Gminy Głuszyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków tegorocznej powodzi
17.12.2009 10:11 Uchwała 3705/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przez spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. autobusów szynowych, stanowiących własność Samorządu Województwa Dolnośląskiego spółce PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
17.12.2009 09:03 Uchwała 3704/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego”
17.12.2009 08:59 Uchwała 3703/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania publicznego w ramach konkursu pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”
17.12.2009 08:51 Uchwała 3702/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3344/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2009 r. w sprawie określenia zasad realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu Projektu konkursowego pt. „Czas na szansę dla nas” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej ja
17.12.2009 08:49 Uchwała 3701/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3553/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad realizacji przez Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu Projektu konkursowego pt. „EOS – Edukacja otwarta na świat – kurs języków obcych dla kadry oświatowej” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach Pr
17.12.2009 08:48 Uchwała 3700/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację projektu o numerze POKL.09.05.00-02-026/09 wyłonionemu do dofinansowania w konkursie otwartym nr I/9.5/A/09 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
16.12.2009 11:20 Uchwała 3699/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie otwartym nr I/9.3/A/09 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
16.12.2009 11:19 Uchwała 3698/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 836/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego
04.04.2011 09:50 Uchwała Nr 3697/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia Planów działania na rok 2010 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
16.12.2009 11:17 Uchwała 3696/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3225/III/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla naboru luty 2009 roku
16.12.2009 11:16 Uchwała 3695/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na stanowisko: Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
16.12.2009 11:14 Uchwała 3694/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
16.12.2009 11:13 Uchwała 3693/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 30 – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
16.12.2009 11:12 Uchwała 3692/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 21 - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
16.12.2009 11:12 Uchwała 3691/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Jana Pawła II 29a – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
16.12.2009 11:11 Uchwała 3690/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych będących na wyposażeniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
16.12.2009 11:10 Uchwała 3689/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę zbędnych pomieszczeń Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich S.P.Z.O.Z.
16.12.2009 11:08 Uchwała 3688/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników mienia ruchomego na rzecz Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Pieszycach
16.12.2009 11:07 Uchwała 3687/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 r. i udzielenia dotacji na jego wspieranie
16.12.2009 11:06 Uchwała 3686/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
16.12.2009 11:03 Uchwała 3685/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3036/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy partnerem wiodącym a partnerem w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w ramach PO KL

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna