Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2009 14:57 Uchwała 3744/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” w roku szkolnym 2009/2010, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3
21.12.2009 14:54 Uchwała 3743/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
21.12.2009 14:52 Uchwała 3742/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zadania:  „Budowa obiektu radiolokacyjnego kolokowanych radarów PSR/MSSR Wrocław działka I/34 obrębu AM”
21.12.2009 14:50 Uchwała 3741/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pd-2/06 z dnia 06.03.2006 r. o ustaleniu lokalizacji drogi, dla zadania:  „Budowa obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław – Bolków – Jelenia Góra w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5, od km 437+140 drogi krajowej nr 3 do km 411+650 drogi krajowej nr 5, długości około 5,5 km”
04.04.2011 09:54 Uchwała Nr 3740/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Kamieniec Ząbkowicki;uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Karpacz;uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Kunice;wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów:miasta Wrocławia,miasta Bolesławi
21.12.2009 14:49 Uchwała 3739/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 14:47 Uchwała 3738/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2585/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Koszty wdrażania części Priorytetu 1 RPO WD w 2009 roku” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 14:47 Uchwała 3737/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2623/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Wsparcie procesu kontroli RPO 2009” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
21.12.2009 14:44 Uchwała 3736/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2589/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Wsparcie prac Komitetu Monitorującego RPO WD w 2009 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 14:40 Uchwała 3735/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2587/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia beneficjentów PT RPO WD w 2009 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 14:39 Uchwała 3734/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2586/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2009 roku” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 14:38 Uchwała 3733/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2583/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Implementacja RPO WD w 2009 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 14:28 Uchwała 3732/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2582/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2009 roku” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 14:25 Uchwała 3731/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2580/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia dla beneficjentów RPO WD w 2009 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 14:10 Uchwała 3730/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2578/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w 2009 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 13:48 Uchwała 3729/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2576/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Promocja i informacja RPO WD w 2009 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 13:46 Uchwała 3728/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2574/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Obsługa procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD w 2009 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 13:45 Uchwała 3727/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zapewnienie środków transportu w celu realizacji zadań statutowych DIP” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 13:43 Uchwała 3726/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Zarządzającej RPO WD oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WD (Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 13:41 Uchwała 3725/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 743/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.)
21.12.2009 13:40 Uchwała 3724/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 729/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania i określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) z późn. zm.
21.12.2009 13:39 Uchwała 3723/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2643/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2009 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Rozbudowa Ośrodka Szkolno Wychowawczego Dzieci Niesłyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu” w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku” („Edukacja”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2
21.12.2009 13:38 Uchwała 3722/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regi
21.12.2009 13:37 Uchwała 3721/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia nowego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)” Działanie 1.1/1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 13:35 Uchwała 3720/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2009 13:34 Uchwała 3719/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie wyboru projektu indywidualnego z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do dofinansowania w ramach Działania 6.4 Turystyka kulturowa w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD)
21.12.2009 13:23 Uchwała 3718/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3613/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-20
08.01.2010 09:47 Uchwała 3717/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wrocławskie Centrum Badzań EIT + spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
21.12.2009 13:19 Uchwała 3716/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
17.12.2009 10:49 Uchwała 3715/III/09 ZWD z dnia 08.12.09 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2009

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna