Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2010 12:56 Uchwała 3774/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku
05.01.2010 12:53 Uchwała 3773/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2430/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wyboru propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie systemowym do Działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”, Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” (nabór nr 9/S/4.2/2008), z późniejszymi zmianam
05.01.2010 12:43 Uchwała 3772/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1910/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie systemowym z Działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”, Priorytet 7 „Edukacja” w ramach naboru nr 3/S/7.2/2008 („Szkoły”), z późniejszymi zmianami
05.01.2010 12:16 Uchwała 3771/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3384/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Rozbudowa i modernizacja Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu ul. Skarbowców 8a” w ramach Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku” („Edukacja”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
05.01.2010 12:16 Uchwała 3770/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
05.01.2010 12:07 Uchwała 3769/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej pełniącej rolę doradczą dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego (IZ RPO WD) w procesie wdrażania przez Bank Gospodarstwa Krajowego projektu pn. „Dolnośląski Fund
08.01.2010 09:36 Uchwała 3768/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Inwestycyjnej Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego powołanej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” nr UDA-RPDS. 01.03.00-02-001/09-00 realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (w ramach inicjatywy JEREMIE)
05.01.2010 12:04 Uchwała 3767/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask” w ramach Działania nr 2.2 Rozwój usług elektronicznych w Priorytecie nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, try
05.01.2010 12:00 Uchwała 3766/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Dolnośląska e-szkoła” w ramach Działania nr 2.2 Rozwój usług elektronicznych w Priorytecie nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
05.01.2010 11:53 Uchwała 3765/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3331/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową (schroniska) w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoś
05.01.2010 11:47 Uchwała 3764/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1908/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1 – 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007 – 20
05.01.2010 11:46 Uchwała 3763/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1809/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
05.01.2010 11:39 Uchwała 3762/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli Zadań RPO na I kwartał 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
05.01.2010 11:34 Uchwała 3761/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie przyjęcia matrycy ryzyka w zakresie doboru próby projektów do kontroli na miejscu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
05.01.2010 11:30 Uchwała 3760/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3418/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2009 r.
04.04.2011 10:04 Uchwała Nr 3759/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
04.04.2011 10:04 Uchwała Nr 3758/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Port Lotniczy Wrocław spółka akcyjna
21.12.2009 15:23 Uchwała 3757/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 6.4 Turystyka kulturowa – „Wydarzenia kulturalne o znaczeniu co najmniej regionalnym”, w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) konkurs nr 20 K/6.4/2009
21.12.2009 15:23 Uchwała 3756/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie upoważnienia dla jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków
21.12.2009 15:19 Uchwała 3755/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VIII Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
21.12.2009 15:18 Uchwała 3754/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Komitetu wsi Łąka na Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, jako zleceniodawcę prac projektowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 wraz z obwodnicą Bolesławca – Etap II
21.12.2009 15:16 Uchwała 3753/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego
21.12.2009 15:15 Uchwała 3752/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie otwartym nr I/9.3/A/09 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
21.12.2009 15:14 Uchwała 3751/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Komunikacyjnego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na rok 2010 sporządzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
21.12.2009 15:10 Uchwała 3750/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zagrodno
21.12.2009 15:09 Uchwała 3749/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Magnoliowej 4
21.12.2009 15:03 Uchwała 3748/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników mienia ruchomego na rzecz Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi – PCK im. Ludwika Hirszfelda w Żarowie
21.12.2009 15:02 Uchwała 3747/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników mienia ruchomego na rzecz Parafialnej świetlicy środowiskowej przy Parafii N.M.P. Wspomożycielki Wiernych we Wrocławiu
21.12.2009 15:00 Uchwała 3746/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę zbędnych powierzchni SPZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
21.12.2009 14:58 Uchwała 3745/III/09 ZWD z dnia 15.12.09 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu turystyki w 2010 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna