Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.01.2010 14:58 Uchwała 3804/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Obsługa prawna w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2010-2012” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 14:54 Uchwała 3803/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Obsługa procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 14:53 Uchwała 3802/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Szkolenia dla beneficjentów RPO WD w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 14:51 Uchwała 3801/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
06.01.2010 14:45 Uchwała 3800/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1809/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
06.01.2010 14:44 Uchwała 3799/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3331/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową (schroniska) w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Doln
06.01.2010 14:38 Uchwała 3798/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3496/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2009 roku w sprawie wyboru projektów w trybie systemowym do dofinansowania w ramach Działania 2.2 Rozwój usług el
04.04.2011 10:05 Uchwała Nr 3797/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
05.01.2010 14:22 Uchwała 3796/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2009
05.01.2010 14:17 Uchwała 3795/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
04.04.2011 09:58 Uchwała Nr 3794/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia Tabeli ZADANIA REALIZOWANE Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanego przez Samorząd Województwa
05.01.2010 14:13 Uchwała 3793/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Procedura odwoławcza Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/C/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
05.01.2010 14:03 Uchwała 3792/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Procedura odwoławcza Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
05.01.2010 13:55 Uchwała 3791/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
05.01.2010 13:46 Uchwała 3790/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna na rzecz stowarzyszenia Rotary International Club Karpacz Karkonosze
05.01.2010 13:45 Uchwała 3789/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna na rzecz Gminy Mściwojów
05.01.2010 13:43 Uchwała 3788/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1933/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 września 2008 r. w sprawie książki procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
05.01.2010 13:40 Uchwała 3787/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę zbędnych pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
05.01.2010 13:37 Uchwała 3786/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 20 – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
05.01.2010 13:33 Uchwała 3785/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2416/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
05.01.2010 13:29 Uchwała 3784/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz ratownictwa górskiego i wodnego w 2010 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe
05.01.2010 13:15 Uchwała 3783/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
05.01.2010 13:13 Uchwała 3782/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie uruchomienia dotacji przedmiotowej dla Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu na realizację zadań edukacyjnych o charakterze wojewódzkim, w roku 2009
05.01.2010 13:11 Uchwała 3781/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na zbycie mienia ruchomego Pogotowia Ratunkowego ul. Dworcowa 7 w Legnicy
05.01.2010 13:10 Uchwała 3780/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozporządzenie mieniem ruchomym Pogotowia Ratunkowego ul. Dworcowa 7 w Legnicy
05.01.2010 13:09 Uchwała 3779/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na zbycie mienia ruchomego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego ul. Iwaszkiewicza 5 w Legnicy
05.01.2010 13:08 Uchwała 3778/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na zbycie mienia ruchomego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego ul. Iwaszkiewicza 5 w Legnicy
05.01.2010 13:06 Uchwała 3777/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozporządzenie mieniem ruchomym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego ul. Iwaszkiewicza 5 w Legnicy
05.01.2010 13:03 Uchwała 3776/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Wrocławia, gminy Miękinia, gminy Żmigród; uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Długołęka, miasta i gminy Środa Śląska, gminy miejskiej Świeradów Zdrój; uzgodnienia projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Krotoszyce, gminy Męcinka, miasta Pie
05.01.2010 12:59 Uchwała 3775/III/09 ZWD z dnia 22.12.09 r. w sprawie pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji z Agencja Rozwoju Przemysłu w sprawie zmiany umowy inwestycyjnej w sprawie Projektu Zakładu Produkcji Modułów LG Philips LCD z dnia 9 września 2005 r. oraz kolejnych umów zawartych z inwestorami Koreańskimi oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie układu połączeń drogowych w rejonie podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Wisłostan” w gminie Kobierzyce

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna