Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2008 13:36 Uchwała 2186/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynajmu pomieszczeń przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Worcella 25-27.
27.11.2008 13:35 Uchwała 2185/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim: „I.13. Obwód rybacki rzeki Ślęza nr 1.” w okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2008 r.
27.11.2008 13:33 Uchwała 2184/III/08 ZWD z dnia 25/III/08 r. w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim: „VII.3 Obwód rybacki rzeki Barycz nr 3.” w okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2008 r.
27.11.2008 13:30 Uchwała 2183/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim: „VII.2 Obwód rybacki rzeki Barycz nr 2.” w okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2008 r.
27.11.2008 14:27 Uchwała 2182/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim: „V.3 Obwód rybacki rzeki Widawa nr 3.” w okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2008 r.
27.11.2008 13:26 Uchwała 2181/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r.w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim: „IV.4 Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 4.” w okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2008 r.
27.11.2008 13:24 Uchwała 2180/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie oceny wypełniania przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim: „IV.3 Obwód rybacki Zbiornik Mietków na rzece Bystrzyca nr 3.” w okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2008 r.
27.11.2008 13:20 Uchwała 2179/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia sektora pozarządowego w 2008 roku.
27.11.2008 15:15 Uchwała 2178/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu na rok 2009.
27.11.2008 13:13 Uchwała 2177/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na rok 2009.
27.11.2008 13:09 Uchwała 2176/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1316/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania w roku 2008 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli i placów
27.11.2008 15:58 Uchwała 2175/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie edukacji i nauki w 2009 r
27.11.2008 12:52 Uchwała 2174/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz ratownictwa górskiego i wodnego w 2009 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe
27.11.2008 12:48 Uchwała 2173/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu turystyki w 2009 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe
27.11.2008 09:56 Uchwała 2172/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 roku.
27.11.2008 09:50 Uchwała 2171/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie konkursu ofert na wykonywanie w roku 2009 zadań z zakresu służby medycyny pracy polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
27.11.2008 09:48 Uchwała 2170/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru oznaczonego symbolem „C1”, położonego na wschód od ulicy Strzelińskiej, w południowej części obrębu Żerniki Wrocławskie, w gminie Święta Katarzyna.
27.11.2008 09:46 Uchwała 2169/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: - „Budowa ulicy Północnej i Południowej w Prusicach”;- „Budowa ulicy Powstańców Warszawy w Legnicy”;- „Budowa ulicy Środkowej w Legnicy”.
27.11.2008 09:41 Uchwała 2168/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie:- uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Wrocławia, gminy Wisznia Mała;- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju;- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bielawa;- wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przesrzennego terenów: miasta Głogowa, gminy O
27.11.2008 09:30 Uchwała 2167/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie: zatwierdzenia dokumentu pt. „Rodzaje działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz mogących ubiegać się o dofinansowanie w ograniczonym zakresie w ramach Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” oraz Działania 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
27.11.2008 09:26 Uchwała 2166/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie wyboru projektu indywidualnego z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego w Priorytecie VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
24.11.2008 16:25 Uchwała 2165/III/08 ZWD z dnia 21.11.08 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zbycie mienia ruchomego po likwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Legnicy s.p.z.o.z.
24.11.2008 15:15 Uchwała 2164/III/08 ZWD z dnia 21.11.08 r. w sprawie zmiany uchwały 1990/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2008 r., w sprawie powołania likwidatora OLK w Legnicy i udzielenia mu pełnomocnictwa do wykonania czynności mających na celu rozdysponowanie majątku po likwidowanym s.p.z.o.z.
24.11.2008 15:09 Uchwała 2163/III/08 ZWD z dnia 21.11.08 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej Port Lotniczy Wrocław
24.11.2008 15:07 Uchwała 2162/III/08 ZWD z dnia 21.11.08 r. w sprawie wyboru propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie systemowym do Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”, Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) w ramach naboru nr 8/S/3.1/2008
24.11.2008 15:43 Uchwała 2161/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie zmian w budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
24.11.2008 14:35 Uchwała 2160/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie zmiany uchwały 2121/III/08 ZWD z dnia 04.11.08 r. w sprawie powołania składu sądu konkursowego oraz ustalenia wysokości nagród w konkursie, którego przedmiotem jest opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego szpitala w zachodniej części Wrocławia
19.11.2008 14:43 Uchwała 2159/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa systemu rowów melioracyjnych poza obszarem SSE w Biskupicach Podgórnych, gm. Kobierzyce” oraz sporządzenia opracowań towarzyszących
19.11.2008 14:41 Uchwała 2158/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Pancernej 5 – w drodze rokowań
19.11.2008 14:39 Uchwała 2157/III/08 ZWD z dnia 18.11.08 r. w sprawie dokonania darowizny udziału wynoszącego 800/10000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Oławie przy ul. 3 Maja 1 na rzecz Powiatu Oławskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna