Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2008 13:52 Uchwała 2216/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 229/II/03 z dnia 06.05.2003 r. w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa Dolnośląskiego
05.12.2008 11:50 Uchwała 2215/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie porozumienia dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych części drogi powiatowej nr 3159 D na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki
05.12.2008 11:43 Uchwała 2214/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie porozumienia dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych części drogi powiatowej nr 3236 D, ul. Stefanii Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
05.12.2008 11:38 Uchwała 2213/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie porozumienia dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej nr 331
05.12.2008 11:36 Uchwała 2212/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie odmowy „EFC” Spółka Akcyjna z/s w Złotoryi odroczenia terminu uiszczenia na konto Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego opłat rocznych za lata 2008-2017 należnych Funduszowi z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego
05.12.2008 11:34 Uchwała 2211/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie wskazania beneficjenta systemowego dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
05.12.2008 11:31 Uchwała 2210/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu pisemnego na dzierżawę pomieszczeń SP Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach.
05.12.2008 11:29 Uchwała 2209/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie wyrażenia zgody Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu na dokonanie likwidacji środka trwałego – rozbiórkę magazynu
05.12.2008 11:10 Uchwała 2208/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie określenia kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego z zakładzie aktywności zawodowej
05.12.2008 11:08 Uchwała 2207/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych dla zawodników
05.12.2008 11:05 Uchwała 2206/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie nabycia na rzecz Województwa Dolnośląskiego prawa własności nieruchomości położonych w gminie Święta Katarzyna, pod budowę Łącznika Aglomeracyjnego A4 – S8
05.12.2008 10:58 Uchwała 2205/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie
05.12.2008 10:46 Uchwała 2204/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie:uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Głuszycy, gminy Kobierzyce, gminy Miękinia, gminy Oława, gminy Stoszowice;- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka; wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice; wniosków do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrz
05.12.2008 10:28 Uchwała 2203/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Polkowic o włączenie do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów położonych w mieście Polkowice
05.12.2008 11:26 Uchwała 2202/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie certyfikacji oraz dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
05.12.2008 10:18 Uchwała 2201/III/08 ZWD z dnia 28.11.08 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwa Dolnośląskiemu na rok 2008
05.12.2008 10:05 Uchwała 2200/III/08 ZWD z dnia 28.11.08 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2008
05.12.2008 10:04 Uchwała 2199/III/08 ZWD z dnia 28.11.08 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
05.12.2008 09:49 Uchwała 2198/III/08 ZWD z dnia 27.11.08 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2140/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie użyczenia Spółce Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna autobusów szynowych, będących własnością Województwa Dolnośląskiego
05.12.2008 09:43 Uchwała 2197/III/08 ZWD z dnia 26.11.08 r. w sprawie odwołania i rozwiązania stosunku pracy z likwidatorem Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Legnicy s.p.z.o.z.
05.12.2008 09:21 Uchwała 2196/III/08 ZWD z dnia 26.11.08 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” w roku szkolnym 2008/2009, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3.
05.12.2008 08:54 Uchwała 2195/III/08 ZWD z dnia 26.11.08 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ignacego Krzeszowskiego na działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei dotyczącej zalewania i podtapiania posesji przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 346 i 396 w Gaju Oławskim.
05.12.2008 08:47 Uchwała 2194/III/08 ZWD z dnia 26.11.08 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
03.12.2008 14:21 Uchwała 2193/III/08 ZWD z dnia 26.11.08 r.sprawie zmiany Uchwały Nr 1953/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” Schematu 1.1 E „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących
03.12.2008 12:56 Uchwała 2192/III/08 z dnia 26.11.08 r. w sprawie wyboru propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie systemowym do Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”, Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) w ramach naboru nr 8/S/3.1/2008
27.11.2008 13:43 Uchwała 2191/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2016/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2008 r.
27.11.2008 13:42 Uchwała 2190/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
27.11.2008 13:41 Uchwała 2189/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1302/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
27.11.2008 13:39 Uchwała 2188/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie odmowy Jolancie i Leszkowi Babicz umorzenia w całości stałych opłat rocznych za lata 2006 – 2007 należnych Terenowemu Funduszowi Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego.
27.11.2008 13:37 Uchwała 2187/III/08 ZWD z dnia 25.11.08 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu gruntu na zorganizowanie zaplecza budowy przez firmę Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna