Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2008 13:17 Uchwała 2246/III/08 ZWD z dnia 11.12.08 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o przekazanie udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” z siedzibą we Wrocławiu.
11.12.2008 13:16 Uchwała 2245/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. sprawie upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków
11.12.2008 13:01 Uchwała 2244/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1783/III/08 z dnia 22 lipca 2008 r. Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2008 r. Priorytet 10 – Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
11.12.2008 12:44 Uchwała 2243/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie przyjęcia Planów działania na rok 2009 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
11.12.2008 12:04 Uchwała 2242/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu pisemnego na dzierżawę pomieszczeń Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
11.12.2008 12:01 Uchwała 2241/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Górnej
11.12.2008 11:58 Uchwała 2240/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. sprawie przyjęcia darowizny oraz określenia jej przeznaczenia
11.12.2008 11:56 Uchwała 2239/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
11.12.2008 11:48 Uchwała 2238/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze
11.12.2008 12:33 Uchwała 2237/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
11.12.2008 11:44 Uchwała 2236/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie wyznaczenia lekarzy uprawnionych do wydawania opinii co do skierowań osób ubiegających się o umieszczenie ich w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
11.12.2008 11:39 Uchwała 2235/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na zbycie mienia ruchomego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
11.12.2008 12:37 Uchwała 2234/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na zbycie mienia ruchomego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
11.12.2008 12:35 Uchwała 2233/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie w sprawie opinii do koncepcji architektoniczno - urbanistycznej „Rewitalizacja Dworca Głównego we Wrocławiu wraz z otoczeniem”
11.12.2008 12:32 Uchwała 2232/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie – ul. Ząbkowicka”;- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1933D na odcinku Groblice – Kotowice w gminie Święta Katarzyna”;- „Budowa obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa w ciągu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 77+000 do km 85+000 na terenie gminy Kobierzyce”
11.12.2008 11:28 Uchwała 2231/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Chojnów, gminy Kondratowice, gminy Miękinia;w sprawie uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Głogowa, gminy Kąty Wrocławskie, gminy Sulików;w sprawie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice;w sprawie wniosków do projektów miejscowych pl
11.12.2008 09:18 Uchwała 2230/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie nabycia na rzecz Województwa Dolnośląskiego prawa własności nieruchomości położonych w gminie Święta Katarzyna, pod budowę Łącznika Aglomeracyjnego A4 – S8
11.12.2008 09:13 Uchwała 2229/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie akceptacji „Deklaracji dotyczącej wspólnych działań w zakresie podniesienia na wyższy poziom współpracy w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego”
11.12.2008 10:11 Uchwała 2228/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r.w sprawie wyboru projektów w trybie systemowym do dofinansowania w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa w Priorytecie 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
18.12.2008 10:37 Uchwała 2227/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2036/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie wyboru propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie systemowym do Działania 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej”, Priorytet 8 „Zdrowie” w ramach naboru nr 7/S/8.1/2008 („ZOZ-y)
11.12.2008 10:05 Uchwała 2226/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r.w sprawie zmiany Uchwały nr 2035/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie wyboru propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie systemowym do Działania 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej”, Priorytet 8 „Zdrowie” w ramach naboru nr 6/S/8.1/2008 („Szpitale specjalistyczne”)
11.12.2008 09:00 Uchwała 2225/III/08 ZWD z dnia 09.12.08 r. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ‘Koleje Dolnośląskie” S.A.
11.12.2008 09:58 Uchwała 2224/III/08 ZWD z dnia 08.12.08 r. w sprawie zawarcia porozumienia określającego zasady wspierania samorządów województw w związku z przejęciem przez nie udziałów w PKP Przewozy Regionalne Sp. z. o.o.
11.12.2008 08:54 Uchwała 2223/III/08 ZWD z dnia 05.12.08 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
08.12.2008 13:23 Uchwała 2222/III/08 ZWD z dnia 05.12.08 r. sprawie zmiany uchwały nr 2193/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1953/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 „Inwestycje dla prz
08.12.2008 13:22 Uchwała 2221/III/08 ZWD z dnia 04.12.08 r. w sprawie wniesienia wkładu przez Województwo Dolnośląskie do spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.
08.12.2008 13:20 Uchwała 2220/III/08 ZWD z dnia 04.12.08 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
08.12.2008 13:18 Uchwała 2219/III/08 ZWD z dnia 2.12.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1451/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego.
05.12.2008 12:20 Uchwała 2218/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 1.07.2008 r. przez Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śl.
05.12.2008 12:16 Uchwała 2217/III/08 ZWD z dnia 02.12.08 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 351/II/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie nadania dla dróg gminnych na obszarze Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna