Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.03.2009 13:20 Uchwała 2306/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
05.01.2009 12:33 Uchwała 2305/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2008
05.01.2009 12:32 Uchwała 2304/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1285/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie zakresu zadań Członków Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Skarbnika Województwa Dolnośląskiego i Dyrektora Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
05.01.2009 12:30 Uchwała 2303/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1302/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
06.01.2009 10:18 Uchwała 2302/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
05.01.2009 12:26 Uchwała 2301/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie oceny wypełniania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o. o., pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim: „IX.7.Obwód rybacki Zbiornik Sosnówka na rzece Czerwonka nr 1” w okresie od 01.05.2005 r. do 30.09.2008 r.
05.01.2009 12:24 Uchwała 2300/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie zmiany uchwały nr 836/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitału Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD)
05.01.2009 12:22 Uchwała 2299/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1654/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Działań: 2.2. „Scalanie gruntów”, 2.3. „Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” dla Urzędu Marszałk
05.01.2009 12:20 Uchwała 2298/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za nabycie odrębnej własności lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej, położonego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 3
05.01.2009 12:19 Uchwała 2297/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie upoważnienia do akceptacji wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówkach publicznych
05.01.2009 12:17 Uchwała 2296/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie nabycia na rzecz Województwa Dolnośląskiego prawa własności nieruchomości położonej w gminie Święta Katarzyna, pod budowę Łącznika Aglomeracyjnego A4 – S8
05.01.2009 12:01 Uchwała 2295/III/08 ZWD z dnia 30.12.08 r. w sprawie wyboru projektu indywidualnego z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do dofinansowania w ramach Działania 2.2 Rozwój usług informatycznych w Priorytecie II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
05.01.2009 11:56 Uchwała 2294/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 1.07.2008r. przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce im. dr M. Marzyńskiego
05.01.2009 13:54 Uchwała 2293/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I kwartał 2009 r.
05.01.2009 11:51 Uchwała 2292/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie umorzenia stałych opłat rocznych i opłat rocznych nie wpłaconych przez syndyków w toku postępowania upadłościowego i likwidacyjnego, a także opłat rocznych wpłaconych przez płatników decyzji ostatecznych po upływie ustawowego terminu, które nie podlegają windykacji z powodu jej nieopłacalności, oraz odsetek nie pobranych przez Urzędy Skarbowe w postępowaniu egzekucyjnym lub nie pobranych w całości, których wysokość nie podlega egzekucji ze wzg
05.01.2009 11:46 Uchwała 2291/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nieodpłatnego użyczania pomieszczeń przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Worcella 25-27
05.01.2009 12:43 Uchwała 2290/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych województwa dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz ratownictwa górskiego i wodnego realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2009 roku
05.01.2009 11:41 Uchwała 2289/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie edukacji i nauki w 2009 r.
05.01.2009 11:34 Uchwała 2288/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie nabycia na rzecz Województwa Dolnośląskiego prawa własności nieruchomości położonej w gminie Święta Katarzyna, pod budowę Łącznika Aglomeracyjnego A4 – S8
05.01.2009 11:30 Uchwała 2287/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: "Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zamiejską z ul. Spółdzielczą - etap III wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Legnicy";"Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku: Zabłoto - Kostomłoty - Autostrada A-4 oraz drogi powiatowej nr 2079 D na odcinku: Kostomłoty - Autostrada A-4”
05.01.2009 11:25 Uchwała 2286/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Kowary, gminy Stronie Śląskie; uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Głogowa, miasta Oborniki Śląskie, miasta Środa Śląska, gminy Długołęka; uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko;wniosków do projektów miejscowych planów zago
05.01.2009 10:48 Uchwała 2285/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu w zakresie realizacji projektu "Via Regia Plus"
05.01.2009 10:47 Uchwała 2284/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. o włączenie do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości terenów położonych w gminach: Nowogrodziec, Lubań, Dobroszyce i Gryfów Śląski
05.01.2009 10:43 Uchwała 2283/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany produktów realizacji projektu w projekcie pn. „Zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych wsi Sucha Górna, Moskorzyn, Kaźmierzów, Żuków, Guzice, Trzebcz oraz miasta Polkowice – etap I A – rurociągi przesyłowe” (wniosek ZPORR nr Z/2.02/I/1.2/745/06)
05.01.2009 11:38 Uchwała 2282/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 743/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (z późn. zm.)
05.01.2009 10:35 Uchwała 2281/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1162/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 z późn. zm.
05.01.2009 10:33 Uchwała 2280/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r. w sprawie przyjęcia Okresowego Planu Ewaluacji na rok 2009 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
05.01.2009 13:31 Uchwała 2279/III/08 ZWD z dnia 23.12.08 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zatwierdzania, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
05.01.2009 10:29 Uchwała 2278/III/08 ZWD z dnia 18.12.08 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1958/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze darowizny w postaci elementów wyposażenia technicznego policjantów
05.01.2009 10:25 Uchwała 2277/III/08 ZWD z dnia 18.12.08 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1500/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizn oraz finansowe wsparcie przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu

1 2 3 4 5 6 następna