Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2019 08:39 DOW-S-29 Opłata produktowa dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny
06.08.2018 12:33 DOW-S-28 Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych
06.08.2018 12:29 DOW-S-27 Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich
28.02.2017 11:36 DOW-S-26 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
28.02.2017 11:31 DOW-S-25 Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji
28.02.2017 08:39 DOW-S-24 Sprawozdawczość dla sprzedawcy detalicznego baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych
28.02.2017 08:37 DOW-S-23 Sprawozdawczość dla prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
28.02.2017 08:30 DOW-S-22 Sprawozdawczość dla zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory
28.02.2017 08:28 DOW-S-21 Sprawozdawczość dla wprowadzających baterie lub akumulatory
13.08.2014 09:36 DOW-S-1 Zwrot opłaty
13.08.2014 09:41 DOW-S-2 Dostęp do informacji o środowisku
28.02.2017 08:42 DOW-S-3 Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne
28.02.2017 08:26 DOW-S-4 Zbiorcze zestawienie dot. gospodarki odpadami (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami)
28.02.2017 08:45 DOW-S-5 Opiniowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne
13.08.2014 09:46 DOW-S-6 Zaświadczenia o stanie uregulowania zobowiązań sprawozdawczych i finansowych z tytułu opłat środowiskowych
28.02.2017 08:47 DOW-S-7 Ulgi z tytułu opłaty produktowej
28.02.2017 08:48 DOW-S-11 Ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
28.02.2017 08:49 DOW-S-13 Wydawanie decyzji na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok
28.02.2017 08:40 DOW-S-14 Opłata za korzystanie ze środowiska od 2013 r.
28.02.2017 08:33 DOW-S-17 Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej
28.02.2017 08:33 DOW-S-19 Roczne sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań: OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3
28.02.2017 08:50 DOW-S-20 Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska