Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2017 14:09 DZ-Z Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2017
27.04.2017 09:47 Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020
26.04.2017 14:32 DOW-O PROW 2014-2020 - Lista rankingowa – scalanie gruntów (dla II naboru 14.11-15.12.2016)
21.04.2017 10:27 Ogłoszenie otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017”
19.04.2017 14:15 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na świadczenie usług w zakresie programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Biura Obsługi Urzędu oraz dzieci i osób towarzyszących w ramach abonamentu umożliwiającego dostęp do wielu obiektów.
18.04.2017 13:03 DG-S.II Sposób oceniania na egzaminie dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich
07.04.2017 08:57 DG-S Trasa egzaminu praktycznego (22-23 kwiecień 2017)
28.03.2017 15:15 DS-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
20.03.2017 10:46 DG-S.II Egzaminu na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
06.03.2017 14:34 DS-W Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
23.02.2017 13:16 DOW-O Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”
13.02.2017 09:46 DG-S.II Zapytanie ofertowe - usługi transportowe
10.02.2017 09:54 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego i usług dodatkowych.
07.02.2017 12:31 DS-K Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
26.01.2017 14:10 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2017 r.
24.01.2017 10:10 DOW-O Lista rankingowa "Gospodarka wodno-ściekowa" 2014-2020, nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016
10.01.2017 11:20 DS-K Informacje dotyczące naboru wniosków o udzielenie w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
03.01.2017 15:02 DOW-O Ogłoszenie o naborze wniosków - Targowiska PROW 2014-2020
09.12.2016 14:43 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a Fundacji Dobry Cel.
09.12.2016 14:42 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a Fundacji Cud.
09.12.2016 14:41 Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.
03.11.2016 10:52 DG-S Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.10.2016 10:31 DOW-O Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – II nabór od 14 listopada 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.
12.10.2016 09:05 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
06.10.2016 11:36 DZ-S Trasa egzaminacyjna dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich
27.09.2016 12:16 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
23.09.2016 09:45 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 r.
20.09.2016 15:09 DS-W Konsultacje społeczne projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
19.09.2016 12:12 DZ-S Egzaminu na uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego-sudeckiego kl. III
16.08.2016 09:27 DOW-O Lista rankingowa PROW 2014-2020 – scalanie gruntów (dla naboru 31.03-27.05.2016)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna