x 
Drukuj
Izabela Migniewicz 05.07.2019 12:26

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami dotycząca konieczności dostosowania posiadanych decyzji

­

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami dotycząca konieczności dostosowania posiadanych decyzji

 

Dnia 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Zgodnie z zapisami art. 10 i art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, posiadacz odpadów legitymujący się odpowiednimi decyzjami administracyjnymi dotyczącymi gospodarowania odpadami, zobligowany jest do przedłożenia organowi stosownego wniosku o zmianę posiadanych decyzji, spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 1. ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, wniosek o zmianę decyzji zawiera:

 1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Do wniosku, posiadacz odpadów dołącza:

 1. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach;
 2. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 3. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;
 4. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
  1. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach;

 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;
 2. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa
w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w terminie roku od publikacji tej ustawy (tj. do dnia 5 września 2019 r.), zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów i pozwolenie zintegrowane, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.

Jednocześnie wskazać należy, iż trwają prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

 

 

 

 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami dotycząca konieczności dostosowania posiadanych decyzji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Izabela Migniewicz
Informację wytworzył:Krzysztof Domański
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2019 12:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.07.2019 12:45 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.07.2019 12:43 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.07.2019 12:42 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.07.2019 12:41 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.07.2019 12:37 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.07.2019 12:26 Utworzenie dokumentu. (Izabela Migniewicz)