x 
Drukuj
02.02.2018 07:40

Rejestr BDO

­

Uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny w zakresie Rejestru BDO może być znacznie utrudniony ze względu na dużą ilość połączeń. Zachęcamy w tym czasie do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej oraz w Bazie Wiedzy BDO, która pozwala na szybkie uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Rozpoczęcie pilotażu otwartego systemu BDO

26 listopada 2019 r. rozpoczął się pilotaż otwarty systemu BDO, w trakcie którego wszystkie podmioty posiadające wpis w rejestrze BDO mogą zalogować się do środowiska testowego z dostępem do modułu elektronicznych wniosków oraz modułu ewidencji odpadów z możliwością wystawiania kart odpadów pomiędzy miejscami prowadzenia działalności jednego podmiotu lub innymi uczestnikami pilotażu. Wszystkie informacje dotyczące pilotażu zamieszczone są na stronie BDO >>.

Informacja dla jednostek handlu detalicznego

Od 1.09.2019 r. opłatą recyklingową zostały objęte również torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej (więcej informacji na temat opłaty recyklingowej >>). Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru (pobierz wniosek >>).

Wniosku nie składa przedsiębiorca, który posiada już numer rejestrowy BDO w zakresie innej działalności. Taki przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć wniosek aktualizacyjny dopiero po 1 stycznia 2020 r., kiedy zostanie uruchomiony elektroniczny wniosek rejestrowy.

Informacja dla PSZOK

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403), punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 21 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 30 listopada 2019 r. składając do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Wniosku nie składa przedsiębiorca, który posiada już numer rejestrowy BDO w zakresie innej działalności. Taki przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć wniosek aktualizacyjny dopiero po 1 stycznia 2020 r., kiedy zostanie uruchomiony elektroniczny wniosek rejestrowy.

O Bazie Danych o Odpadach

Baza danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO) została uruchomiona 24 stycznia 2018 r. Obecnie działa jej pierwszy moduł - rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami (dalej rejestr).

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. udostępnione zostaną kolejne moduły BDO, a składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów możliwe będzie wyłącznie w formie elektronicznej, dlatego przypominamy o obowiązku złożenia wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych w poszczególnych działach odpowiadających prowadzonej działalności.

Rejestr BDO

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami zwany rejestrem. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO.

Minister Środowiska w formie komunikatu ogłosił informację, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r. (M.P. 2018 poz. 118)

Przepisy ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozstrzygają w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50) a w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust. 1). W art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wymienione zostały podmioty zwolnione z wpisu do rejestru. Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

UWAGA ! Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu, na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach, prowadzące działalność wymienioną poniżej, jednocześnie z wpisem w Dziale XI powinny posiadać odpowiedni wpis na wniosek, zatem obowiązane są złożyć wniosek aktualizacyjny w zakresie prowadzonej działalności.

1. Z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów - Dział II tabela 2, tabela 3.

2. Z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu, strzępiarki - Dział III tabela 2, tabela 3, tabela 4.

3. Z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zbierający zużyty sprzęt, zakłady przetwarzania, recyklingu, prowadzący inny niż recykling proces odzysku - Dział IV tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5.

4. Z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - Dział V tabela 2.

5. Z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych - Dział VI tabela 3.

Formularz rejestrowy

Wzór wniosku o wpis został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2528).

kliknij tutaj >>> wersja .doc

UWAGA ! Podmiot zobowiązany do złożenia ww. wniosku WYPEŁNIA I PRZESYŁA DO TUT. ORGANU TYLKO TE DZIAŁY, KTÓRE GO DOTYCZĄ wraz załącznikami, o których mowa poniżej.

Wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami, o których mowa poniżej należy przesłać na niniejszy adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
UL. WALOŃSKA 3-5
50-413 WROCŁAW

 

 

Do wniosku o wpis lub do wniosku o zmianę wpisu (zgodnie z art. 53 ust. 7 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) dołącza się:

 
1.   w przypadku wszystkich podmiotów:
 
a)  uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej wraz z oświadczeniem o rodzaju przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b)  oświadczenie do wniosku o wpis lub oświadczenie do wniosku o zmianę wpisu;

 
2.    w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
a)  uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b)  dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c)   uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
 
3.    w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 
4.   w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 
5.  w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 
6.    w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

 

Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po sprawdzeniu czy wniosek nie zawiera braków formalnych, dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w formie pisemnej.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nada podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i powiadomi podmiot o tym fakcie. Ponadto marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, utworzy dla wnioskodawcy indywidualne konto w BDO oraz powiadomi o jego o aktywacji podając informacje o loginie i haśle dostępu do tego konta.

Na konto BDO należy się zalogować niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia (link do zalogowania na konto: www.bdo.mos.gov.pl/web/login). Dane dostępowe wygasają po 30 dniach od momentu ich wygenerowania.

W przypadku wygaśnięcia hasła pierwszego logowania do BDO, podmiot posiadający numer rejestrowy, winien wystąpić na piśmie (opatrzonym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) o ponowne wygenerowanie hasła dostępu.

 

Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.

 

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184)

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

 

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:

SANTANDER Bank Polska S.A.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

51 1090 2398 0000 0001 4176 6298

W tytule przelewu należy podać dokładne dane podmiotu, którego przelew dotyczy:

"NIP lub regon, rodzaj opłaty i za jaki okres jest dokonywana (np. opłata rejestrowa za 2019 r., opłata roczna za 2019 r.)"


Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli zawiadomienie na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub złożyli zawiadomienie w trybie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, o których jest mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., w roku, w którym nastąpiło złożenie wniosku o wpis do rejestru.

Informacja dla wytwórcy odpadów komunalnych

Odpady papieru powstające w biurach i urzędach stanowią odpady komunalne, które klasyfikuje się w grupie 20 (kod 20 01 01) stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) dotyczy to również makulatury pochodzącej z niszczarek. Zgodnie z treścią art. 50 ust. 1 pkt 5e i art. 66 ust. 4 pkt 1a ustawy o odpadach wytwórca odpadów komunalnych jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym nie ma obowiązku wskazywania wytworzonych odpadów komunalnych (grupa 20) we wniosku o wpis do przedmiotowego Rejestru.

 

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA Z ZAKRESU REJESTRU-BDO

 

 

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ

 

Samodzielny przegląd podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru BDO jest możliwy pod adresem:

www.bdo.mos.gov.pl

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr BDO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2018 07:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.12.2019 09:26 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
26.11.2019 07:56 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
19.11.2019 14:42 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
14.11.2019 07:56 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
17.10.2019 07:48 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
17.10.2019 07:44 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
11.10.2019 14:09 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
11.10.2019 14:08 Usunięto załącznik Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx (Anna Hotała)
11.10.2019 14:08 Dodano załącznik "Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx" (Anna Hotała)
02.10.2019 12:02 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
24.09.2019 08:18 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
24.09.2019 08:16 Dodano załącznik "Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx" (Anna Hotała)
24.09.2019 08:16 Dodano załącznik "Prośba o ponowne wygenerowanie hasła do rejestru BDO.docx - Prośba o ponowne wygenerowanie hasła do rejestru BDO.docx" (Anna Hotała)
24.09.2019 08:16 Usunięto załącznik Prośba o ponowne wygenerowanie hasła.pdf - Prośba o ponowne wygenerowanie hasła.pdf (Anna Hotała)
24.09.2019 08:14 Usunięto załącznik Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx (Anna Hotała)
13.09.2019 15:44 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
13.09.2019 15:29 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
13.09.2019 15:26 Dodano załącznik "Wniosek o wykreślenie.docx - Wniosek o wykreślenie.docx" (Anna Hotała)
13.09.2019 15:26 Dodano załącznik "Wniosek O ZMIANĘ.docx - Wniosek O ZMIANĘ.docx" (Anna Hotała)
13.09.2019 15:26 Dodano załącznik "Wniosek O WPIS.docx - Wniosek O WPIS.docx" (Anna Hotała)
13.09.2019 15:26 Dodano załącznik "Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx" (Anna Hotała)
13.09.2019 15:23 Usunięto załącznik Komunikat dla Urzędów Marszałkowskich z dn. 12-08-2019.pdf - Komunikat dla Urzędów Marszałkowskich z dn. 12-08-2019.pdf (Anna Hotała)
13.09.2019 15:23 Usunięto załącznik Wzór formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego.doc - Wzór formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego.doc (Anna Hotała)
13.09.2019 15:23 Usunięto załącznik Wniosek o wykreślenie z rejestru.docx - Wniosek o wykreślenie z rejestru.docx (Anna Hotała)
13.09.2019 15:22 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
10.09.2019 12:26 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
26.08.2019 07:50 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
19.08.2019 08:26 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
19.08.2019 08:24 Dodano załącznik "Komunikat dla Urzędów Marszałkowskich z dn. 12-08-2019.pdf - Komunikat dla Urzędów Marszałkowskich z dn. 12-08-2019.pdf" (Anna Hotała)
19.08.2019 08:23 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
13.06.2019 13:48 Dodano załącznik "Prośba o ponowne wygenerowanie hasła.pdf - Prośba o ponowne wygenerowanie hasła.pdf" (Anna Hotała)
20.05.2019 11:41 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
20.05.2019 11:40 Usunięto załącznik Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx - Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx (Anna Hotała)
20.05.2019 11:40 Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx - Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx" (Anna Hotała)
20.05.2019 11:38 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
20.05.2019 11:33 Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx - Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx" (Anna Hotała)
20.05.2019 11:33 Dodano załącznik "Oświadczenie o RODZAJU PRZEDSIĘBIORCY.docx - Oświadczenie o RODZAJU PRZEDSIĘBIORCY.docx" (Anna Hotała)
20.05.2019 11:27 Usunięto załącznik Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx - Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx (Anna Hotała)
30.04.2019 08:15 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
30.04.2019 08:14 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
18.04.2019 14:38 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
18.04.2019 14:24 Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx - Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx" (Anna Hotała)
18.04.2019 14:24 Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx - Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx" (Anna Hotała)
18.04.2019 14:22 Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz-1.docx - Oświadczenie-formularz-1.docx (Anna Hotała)
28.02.2019 10:28 Dodano załącznik "Wniosek o wykreślenie z rejestru.docx - Wniosek o wykreślenie z rejestru.docx" (Anna Hotała)
19.02.2019 11:47 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
15.02.2019 12:18 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
15.02.2019 12:14 Dodano załącznik "Wzór formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego.doc - Wzór formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego.doc" (Anna Hotała)
15.02.2019 12:13 Usunięto załącznik Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny - Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny.pdf (Anna Hotała)
14.02.2019 14:01 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
29.01.2019 11:15 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
15.01.2019 12:54 Dodano załącznik "Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny - Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny.pdf" (Anna Hotała)
15.01.2019 12:53 Usunięto załącznik Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx - Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx (Anna Hotała)
15.01.2019 12:50 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
15.01.2019 12:50 Usunięto załącznik Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e-2.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e-2.docx (Anna Hotała)
08.10.2018 10:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:31 Usunięto załącznik Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx (Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:31 Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx (Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:29 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz-1.docx - Oświadczenie-formularz-1.docx" (Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:29 Dodano załącznik "Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e-2.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e-2.docx" (Sylwia Wujda)
01.10.2018 13:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.09.2018 09:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.09.2018 12:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.09.2018 13:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2018 08:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2018 08:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2018 08:12 Dodano załącznik "Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx - Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx" (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:36 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:35 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:29 Dodano załącznik "Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx" (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:28 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.07.2018 11:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.07.2018 12:18 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 7-10-2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów D20161742.pdf - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 7-10-2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów D20161742.pdf" (Sylwia Wujda)
03.07.2018 09:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.06.2018 12:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:46 Dodano załącznik "Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na interpelację poselską.pdf - Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na interpelację poselską.pdf" (Sylwia Wujda)
28.03.2018 13:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2018 13:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2018 08:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2018 08:49 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx" (Sylwia Wujda)
23.02.2018 08:48 Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx (Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:00 Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx (Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:00 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx" (Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:00 Dodano załącznik "Katalog odpadów-Dz.U. z 2014 r. poz. 1923.pdf - Katalog odpadów-Dz.U. z 2014 r. poz. 1923.pdf" (Sylwia Wujda)
21.02.2018 09:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.02.2018 09:52 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx" (Sylwia Wujda)
19.02.2018 10:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:22 Dodano załącznik "Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf - Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf" (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:17 Usunięto załącznik Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf - Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf (Sylwia Wujda)
16.02.2018 12:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2018 09:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2018 09:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2018 09:03 Dodano załącznik "Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf - Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf" (Sylwia Wujda)
02.02.2018 07:45 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
02.02.2018 07:44 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
02.02.2018 07:43 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
02.02.2018 07:40 Utworzenie dokumentu. (Michał Małysa)