Michał Małysa 02.02.2018 07:40

Rejestr BDO

­

W trosce o zdrowie interesantów i pracowników, w związku z zagrożeniem koronawirusem, informujemy, że pomoc merytoryczną w zakresie rejestru BDO, można uzyskać wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

Wydział Środowiska    

Rejestr BDO

Anna Wojciechowska            tel. 71 770 43 57
Agnieszka Wąsowicz            tel. 71 770 42 41

Katarzyna Orzechowska        tel. 71 770 44 11
Jadwiga Chruścicka                tel. 71 770 44 33

Sekretariat  
Edyta Żmudzińska                          tel/fax 71 770 40 72
Paulina Szczepanik                         tel. 71 770 40 73

Pomoc merytoryczną można również uzyskać dzwoniąc na specjalną infolinię BDO, pod nr telefonów 22 34 04 050 oraz 22 37 50 500. Usługa dostępna jest w godzinach 8-15. Kontakt w Ministerstwie Klimatu pod nr telefonu 22 369 20 65. Dodatkowym kanałem komunikacji dla podmiotów jest formularz kontaktowy.

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. wnioski rejestrowe i aktualizacyjne składa się przy użyciu formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

Za rozwiązania techniczne i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami odpowiada Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, który na zlecenie Ministra Klimatu zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stworzył i uruchomił system BDO. 

UWAGA! W dniu 23 stycznia 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła przepisy dopuszczające sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej w okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz wydłużyła termin złożenia sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy o odpadach, za rok 2019, do dnia 30 czerwca 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, który zwalnia z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru BDO nową grupę podmiotów (więcej informacji >>>).

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczące obowiązku uzyskania wpisu w rejestrze BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

 

LOGOWANIE DO SYSTEMU BDO

System BDO jest dostępny pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/. Aby uzyskać dostęp do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu wskazanych powyżej jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO. Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

Login – 9-cio cyfrowy numer rejestrowy

Hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO to należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski, jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze-BDO to należy podać aktualne hasło do Rejestru-BDO

Wszystkie informacje dotyczące logowania do systemu BDO zamieszczone są na stronie BDO >>.

 

REJESTR BDO

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami zwany rejestrem. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO.

Minister Środowiska w formie komunikatu ogłosił informację, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r. (M.P. 2018 poz. 118).

Przepisy ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozstrzygają w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50) a w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust. 1). W art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wymienione zostały podmioty zwolnione z wpisu do rejestru. Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ 

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i powiadamia podmiot o tym fakcie (art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach). Ponadto marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach).

Marszałek województwa weryfikuje i zatwierdza informacje zawarte we wniosku o wpis do rejestru. Wpis do rejestru oraz zamieszczenie w rejestrze informacji zawartych we wniosku następuje z chwilą ich zatwierdzenia przez marszałka województwa (art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach).

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach opłacie rejestrowej podlega wpis do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

 

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184)

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

 

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:

SANTANDER Bank Polska S.A.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

51 1090 2398 0000 0001 4176 6298

W tytule przelewu należy podać dokładne dane podmiotu, którego przelew dotyczy:

"NIP lub regon, rodzaj opłaty i za jaki okres jest dokonywana (np. opłata rejestrowa za 2019 r., opłata roczna za 2019 r.)"

 

UWAGA! Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu, na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach, prowadzące działalność wymienioną poniżej, jednocześnie z wpisem w Dziale XI powinny posiadać odpowiedni wpis na wniosek, zatem obowiązane są złożyć wniosek aktualizacyjny w zakresie prowadzonej działalności.

1. Z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów - Dział II tabela 2, tabela 3.

2. Z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu, strzępiarki - Dział III tabela 2, tabela 3, tabela 4.

3. Z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zbierający zużyty sprzęt, zakłady przetwarzania, recyklingu, prowadzący inny niż recykling proces odzysku - Dział IV tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5.

4. Z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - Dział V tabela 2.

5. Z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych - Dział VI tabela 3.

 

Informacja dla wytwórców odpadów

Dla wytwórców odpadów obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO jest związany z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów, tym samym podmioty zwolnione całkowicie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do rejestru BDO.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy, między innymi, wytwórców odpadów komunalnych oraz wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów (art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach).

Ponadto obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, tj. między innymi:

1. Odpadów o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - w ilości do 0,5 Mg/rok,

2. Odpadów o kodzie 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - w ilości do 0,5 Mg/rok,

3. Odpadów o kodzie 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - w ilości do 0,2 Mg/rok,

4. Odpadów o kodzie ex 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z abestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi - w ilości do 0,05 Mg/rok,

5. Odpadów o kodzie 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - w ilości do 0,05 Mg/rok,

6. Odpadów o kodzie 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 - w ilości do 0,05 Mg/rok,

7. Odpadów o kodzie 16 03 80 - Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia - w ilości do 0,1 Mg/rok.

W związku z powyższym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np.:

- biurową (wytwarzające odpady o kodzie 16 02 13* w postaci świetlówek do 0,05 Mg/rok, odpady o kodzie 16 02 16 w postaci tonerów do 0,05 Mg/rok),

- fryzjerską (wytwarzające odpady o kodzie 15 01 10* w postaci opakowań po środkach do dezynfekcji w ilości do 0,2 Mg/rok, odpady o kodzie 15 01 11* w postaci opakowań ciśnieniowych po lakierach do włosów do 0,05 Mg/rok),

- handlową (wytwarzające odpady o kodzie 15 01 01 w postaci kartonów w ilości do 0,5 Mg/rok, odpady o kodzie 15 01 02 w postaci folii w ilości do 0,5 Mg/rok, odpady o kodzie 16 03 80 w postaci przeterminowanej żywności w ilości do 0,1 Mg/rok),

są zwolnione z wpisu do rejestru BDO w większości jako wytwórcy odpadów komunalnych (o ile nie wytwarzają odpadów niebezpiecznych).

 

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA Z ZAKRESU REJESTRU-BDO

 

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ

 

Na podstawie art. 80 ust. 1a ustawy o odpadach Marszałek Województwa Dolnośląskiego w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO przetwarza dane osobowe i jest administratorem tych danych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, jak również w celu archiwizacji, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
 4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz w zakresie stanowiącym informację publiczną osoby uprawnione do pozyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
  z przepisów o archiwizacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestr BDO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Michał Małysa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2018 07:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.03.2020 12:42 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
11.03.2020 12:41 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
20.02.2020 16:10 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
22.01.2020 11:47 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
02.01.2020 14:58 Usunięto załącznik Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx - Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx (Anna Hotała)
02.01.2020 14:58 Usunięto załącznik Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx - Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx (Anna Hotała)
02.01.2020 14:58 Usunięto załącznik Oświadczenie o RODZAJU PRZEDSIĘBIORCY.docx - Oświadczenie o RODZAJU PRZEDSIĘBIORCY.docx (Anna Hotała)
02.01.2020 14:58 Usunięto załącznik Wniosek o wykreślenie.docx - Wniosek o wykreślenie.docx (Anna Hotała)
02.01.2020 14:58 Usunięto załącznik Wniosek O ZMIANĘ.docx - Wniosek O ZMIANĘ.docx (Anna Hotała)
02.01.2020 14:58 Usunięto załącznik Wniosek O WPIS.docx - Wniosek O WPIS.docx (Anna Hotała)
02.01.2020 14:58 Usunięto załącznik Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx (Anna Hotała)
02.01.2020 14:57 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
02.01.2020 14:57 Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 7-10-2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów D20161742.pdf - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 7-10-2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów D20161742.pdf (Anna Hotała)
31.12.2019 14:46 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
31.12.2019 14:45 Usunięto załącznik INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW W POSTACI ZUŻYTYCH ŚWIETLÓWEK.docx - INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW W POSTACI ZUŻYTYCH ŚWIETLÓWEK.docx (Anna Hotała)
31.12.2019 14:45 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.pdf - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.pdf" (Anna Hotała)
31.12.2019 14:44 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
31.12.2019 14:44 Usunięto załącznik INFORMACJA DLA ZAKŁADÓW FRYZJERSKICH, KOSMETYCZNYCH.docx - INFORMACJA DLA ZAKŁADÓW FRYZJERSKICH, KOSMETYCZNYCH.docx (Anna Hotała)
20.12.2019 10:38 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
18.12.2019 15:27 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
18.12.2019 15:25 Dodano załącznik "Objaśnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO-17-12-2019.pdf - Objaśnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO-17-12-2019.pdf" (Anna Hotała)
18.12.2019 15:25 Dodano załącznik "INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW W POSTACI ZUŻYTYCH ŚWIETLÓWEK.docx - INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW ODPADÓW W POSTACI ZUŻYTYCH ŚWIETLÓWEK.docx" (Anna Hotała)
18.12.2019 15:25 Dodano załącznik "INFORMACJA DLA ZAKŁADÓW FRYZJERSKICH, KOSMETYCZNYCH.docx - INFORMACJA DLA ZAKŁADÓW FRYZJERSKICH, KOSMETYCZNYCH.docx" (Anna Hotała)
18.12.2019 15:21 Usunięto załącznik Prośba o ponowne wygenerowanie hasła do rejestru BDO.docx - Prośba o ponowne wygenerowanie hasła do rejestru BDO.docx (Anna Hotała)
18.12.2019 15:20 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
18.12.2019 15:03 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
04.12.2019 09:26 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
26.11.2019 07:56 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
19.11.2019 14:42 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
14.11.2019 07:56 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
17.10.2019 07:48 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
17.10.2019 07:44 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
11.10.2019 14:09 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
11.10.2019 14:08 Usunięto załącznik Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx (Anna Hotała)
11.10.2019 14:08 Dodano załącznik "Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx" (Anna Hotała)
02.10.2019 12:02 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
24.09.2019 08:18 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
24.09.2019 08:16 Dodano załącznik "Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx" (Anna Hotała)
24.09.2019 08:16 Dodano załącznik "Prośba o ponowne wygenerowanie hasła do rejestru BDO.docx - Prośba o ponowne wygenerowanie hasła do rejestru BDO.docx" (Anna Hotała)
24.09.2019 08:16 Usunięto załącznik Prośba o ponowne wygenerowanie hasła.pdf - Prośba o ponowne wygenerowanie hasła.pdf (Anna Hotała)
24.09.2019 08:14 Usunięto załącznik Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx (Anna Hotała)
13.09.2019 15:44 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
13.09.2019 15:29 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
13.09.2019 15:26 Dodano załącznik "Wniosek o wykreślenie.docx - Wniosek o wykreślenie.docx" (Anna Hotała)
13.09.2019 15:26 Dodano załącznik "Wniosek O ZMIANĘ.docx - Wniosek O ZMIANĘ.docx" (Anna Hotała)
13.09.2019 15:26 Dodano załącznik "Wniosek O WPIS.docx - Wniosek O WPIS.docx" (Anna Hotała)
13.09.2019 15:26 Dodano załącznik "Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx - Wniosek rejestrowy - torby na zakupy z tworzywa sztucznego.docx" (Anna Hotała)
13.09.2019 15:23 Usunięto załącznik Komunikat dla Urzędów Marszałkowskich z dn. 12-08-2019.pdf - Komunikat dla Urzędów Marszałkowskich z dn. 12-08-2019.pdf (Anna Hotała)
13.09.2019 15:23 Usunięto załącznik Wzór formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego.doc - Wzór formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego.doc (Anna Hotała)
13.09.2019 15:23 Usunięto załącznik Wniosek o wykreślenie z rejestru.docx - Wniosek o wykreślenie z rejestru.docx (Anna Hotała)
13.09.2019 15:22 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
10.09.2019 12:26 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
26.08.2019 07:50 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
19.08.2019 08:26 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
19.08.2019 08:24 Dodano załącznik "Komunikat dla Urzędów Marszałkowskich z dn. 12-08-2019.pdf - Komunikat dla Urzędów Marszałkowskich z dn. 12-08-2019.pdf" (Anna Hotała)
19.08.2019 08:23 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
13.06.2019 13:48 Dodano załącznik "Prośba o ponowne wygenerowanie hasła.pdf - Prośba o ponowne wygenerowanie hasła.pdf" (Anna Hotała)
20.05.2019 11:41 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
20.05.2019 11:40 Usunięto załącznik Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx - Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx (Anna Hotała)
20.05.2019 11:40 Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx - Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx" (Anna Hotała)
20.05.2019 11:38 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
20.05.2019 11:33 Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx - Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx" (Anna Hotała)
20.05.2019 11:33 Dodano załącznik "Oświadczenie o RODZAJU PRZEDSIĘBIORCY.docx - Oświadczenie o RODZAJU PRZEDSIĘBIORCY.docx" (Anna Hotała)
20.05.2019 11:27 Usunięto załącznik Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx - Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx (Anna Hotała)
30.04.2019 08:15 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
30.04.2019 08:14 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
18.04.2019 14:38 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
18.04.2019 14:24 Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx - Oświadczenie do wniosku O WPIS.docx" (Anna Hotała)
18.04.2019 14:24 Dodano załącznik "Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx - Oświadczenie do wniosku O ZMIANĘ WPISU.docx" (Anna Hotała)
18.04.2019 14:22 Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz-1.docx - Oświadczenie-formularz-1.docx (Anna Hotała)
28.02.2019 10:28 Dodano załącznik "Wniosek o wykreślenie z rejestru.docx - Wniosek o wykreślenie z rejestru.docx" (Anna Hotała)
19.02.2019 11:47 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
15.02.2019 12:18 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
15.02.2019 12:14 Dodano załącznik "Wzór formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego.doc - Wzór formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego.doc" (Anna Hotała)
15.02.2019 12:13 Usunięto załącznik Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny - Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny.pdf (Anna Hotała)
14.02.2019 14:01 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
29.01.2019 11:15 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
15.01.2019 12:54 Dodano załącznik "Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny - Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny.pdf" (Anna Hotała)
15.01.2019 12:53 Usunięto załącznik Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx - Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx (Anna Hotała)
15.01.2019 12:50 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
15.01.2019 12:50 Usunięto załącznik Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e-2.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e-2.docx (Anna Hotała)
08.10.2018 10:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:31 Usunięto załącznik Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx (Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:31 Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx (Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:29 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz-1.docx - Oświadczenie-formularz-1.docx" (Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:29 Dodano załącznik "Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e-2.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e-2.docx" (Sylwia Wujda)
01.10.2018 13:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.09.2018 09:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.09.2018 12:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.09.2018 13:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2018 08:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2018 08:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2018 08:12 Dodano załącznik "Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx - Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx" (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:36 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:35 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:29 Dodano załącznik "Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx" (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:28 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.07.2018 11:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.07.2018 12:18 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 7-10-2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów D20161742.pdf - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 7-10-2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów D20161742.pdf" (Sylwia Wujda)
03.07.2018 09:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.06.2018 12:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:46 Dodano załącznik "Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na interpelację poselską.pdf - Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na interpelację poselską.pdf" (Sylwia Wujda)
28.03.2018 13:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2018 13:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2018 08:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2018 08:49 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx" (Sylwia Wujda)
23.02.2018 08:48 Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx (Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:00 Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx (Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:00 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx" (Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:00 Dodano załącznik "Katalog odpadów-Dz.U. z 2014 r. poz. 1923.pdf - Katalog odpadów-Dz.U. z 2014 r. poz. 1923.pdf" (Sylwia Wujda)
21.02.2018 09:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.02.2018 09:52 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx - Oświadczenie-formularz.docx" (Sylwia Wujda)
19.02.2018 10:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:22 Dodano załącznik "Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf - Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf" (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:17 Usunięto załącznik Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf - Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf (Sylwia Wujda)
16.02.2018 12:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2018 09:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2018 09:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2018 09:03 Dodano załącznik "Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf - Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf" (Sylwia Wujda)
02.02.2018 07:45 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
02.02.2018 07:44 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
02.02.2018 07:43 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
02.02.2018 07:40 Utworzenie dokumentu. (Michał Małysa)