Rafał Krzewicki 19.09.2018 12:20

Odpady - sprawozdawczość

­

 ODPADY - SPRAWOZDAWCZOŚĆ

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ O ODPADACH ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 maja 2020 r. zmianie ulegają terminy składania następujących sprawozdań:

 • w terminie do 11 września 2020 r. - podmioty prowadzące stacje demontażu pojazdów oraz strzępiarkę przedkładają sprawozdanie marszałkowi województwa;
 • w terminie do 31 października 2020 r. - posiadacze odpadów przedkładają roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami marszałkowi województwa.

Nowa formuła składania sprawozdań za 2019 r. elektronicznie za pośrednictwem BDO

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) podmioty obowiązane do sporządzania ww. sprawozdań składają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach.

Termin składania sprawozdań w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności

Zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy o odpadach w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Informacja dla wytwórców zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Zgodnie z art. 6 pkt 31 lit. a) oraz pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 22 sierpnia 2019 r., z dniem 6 września 2019 r. zniesiono obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

 

 


 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O ODPADACH 
oraz KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH

 

Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (decyduje data stempla pocztowego - art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

 

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach należy przesyłać na niniejszy adres:
 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
UL. WALOŃSKA 3-5
50-413 WROCŁAW

 

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, przedstawia Państwu do użytkowania aplikację elektroniczną o nazwie BDoŚ (Baza Danych o Środowisku), pozwalającą na realizację obowiązku sprawozdawczego w zakresie gospodarowania odpadami. Udostępniona aplikacja pomoże Państwu na szybką i sprawną realizację obowiązku sprawozdawczego oraz ułatwi weryfikację merytoryczną sprawozdań.

Aplikacja służy przede wszystkim do sporządzania zbiorczego zestawienia danych o odpadach oraz rocznych sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Program nie wymaga instalacji i jest dostępny pod linkiem:
 

https://edb.dolnyslask.pl/

 

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji, po przejściu na wskazany wyżej link należy w pierwszej kolejności się zarejestrować. Po uruchomieniu indywidualnego konta i zalogowaniu będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia Państwa pracy w aplikacji dostępne są katalogi danych  dot. kodów klasyfikacji odpadów, procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz marek pojazdów.

Funkcja sprawdzania poprawności wprowadzonych danych pozwoli Państwu na bieżącą korektę ewentualnych błędów. Dodatkowo aplikacja BDoŚ dot. Pojazdów wycofanych z eksploatacji umożliwia pobranie pliku w formacie xls. do szybkiego uzupełnienia Działu 1. rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Aplikacja poprzez system podpowiedzi i objaśnień, prowadzi użytkownika przez kolejne działy sprawozdania podpowiadając, które pola są wymagane do wypełnienia, a także które zostały niepoprawnie uzupełnione. Do Państwa dyspozycji jest również udostępniona instrukcja korzystania z aplikacji w zakładce Pomoc.

Skorzystanie z aplikacji elektronicznej pozwoli Państwu na oszczędność czasu oraz ograniczy ilość ewentualnych błędów, a tym samym ograniczy konieczność przesyłania korekty do urzędu.

Dzięki funkcji zapamiętywania raz wprowadzonych danych aplikacja będzie bardzo pomocna w kolejnych latach sprawozdawczych, co pozwoli Państwu jeszcze efektywniej wywiązywać się z obowiązku ustawowego w zakresie sprawozdawczości.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji już dziś.


 

 Obowiązek sprawozdawczości:

Zgodnie z art. 237, 237a oraz 237 aa podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) sporządzają i składają je za lata 2012–2018, stosując przepisy dotychczasowe.
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH ZA LATA 2014 - 2018

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 249 poz. 1674) >>>>>pobierz (wersja PDF)
   
 • Wzór zbiorczego zestawienia danych o odpadach (zał. nr 1) oraz komunalnych osadach ściekowych (zał. nr 2) >>>>>pobierz (wersja edytowalna WORD)
   
 • Wzór zbiorczego zestawienia danych o odpadach  tylko dla wytwórców odpadów >>>>>pobierz (wersja edytowalna WORD)
   

Podmiot zobowiązany do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania i przekazania go do tut. organu WYPEŁNIA TYLKO TE DZIAŁY, KTÓRE GO DOTYCZĄ. 


Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmioty odbierające odpady komunalne są zwolnione z wypełniania Działu 3 dot. zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych. Jednakże ww. podmioty  powinny wywiązywać się z obowiązków sprawozdawczych z zakresu odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany  do przechowywania  zbiorczych zestawień danych do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi  lub zarządcy nieruchomości.
 

 

 

Informacja dla wytwórców zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych
 

Dnia 22 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. poz. 107). W związku z powyższym posiadacz odpadów, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne, na wniosek wytwórcy tych odpadów potwierdza unieszkodliwienie odpadów przez termiczne przekształcanie, wydając dokument, którego wzór określiło opublikowane rozporządzenie. Dokument ten jest przekazywany wytwórcy tych odpadów oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy. Szczegółowy sposób wydawania dokumentu potwierdzajacego unieszkodliwnienie określa ww. rozporządzenie.

 

Odpady papieru powstające w biurach i urzędach stanowią odpady komunalne, które klasyfikuje się w grupie 20 (kod 20 01 01) stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) dotyczy to również makulatury pochodzącej z niszczarek. Zgodnie z treścią art. 50 ust. 1 pkt 5e i art. 66 ust. 4 pkt 1a ustawy o odpadach wytwórca odpadów komunalnych jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym nie ma obowiązku wskazywania wytworzonych odpadów komunalnych (grupa 20) we wniosku o wpis do przedmiotowego Rejestru.

 


EWIDENCJA ODPADÓW

Zgodnie z artykułem 66 nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji  zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencja ta w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, powinna obejmować sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. Karty ewidencji i karty przekazania odpadu przechowuje się przez okres 5 lat.
 

EWIDENCJA ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 01.05.2019 r.

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów reguluje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 819)

 Wzory ewidencji odpadów:

 

EWIDENCJA ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 01.01.2015 r.

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1973)

 Wzory ewidencji odpadów w wersji edytowalnej:

 W przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem:

 

UPROSZCZONA EWIDENCJA ODPADÓW

 Na podstawie art. 71 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uproszczoną ewidencję z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:

 • podmioty, które:
  — wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
  — wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg (ton) rocznie,
 • transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu,
 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady śiekowe są stosowane w celach, o któych mowa  w rt. 96 ust. 1 pkt 1-3

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy (art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach):

 1.  wytwórców:
  -   odpadów komunalnych,
  -   odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
   
 2.   osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach >>>> Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 poz. 93)
   
 3. podmiotów,o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj.: podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, którzy zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
   

Odpady papieru powstające w biurach i urzędach klasyfikuje się jako odpady komunalne w grupie 20 (kod 20 01 01) stosownie do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) dotyczy to również makulatury pochodzącej z niszczarek. Zgodnie z treścią art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e) i art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o odpadach, wytwórca odpadów komunalnych jest zwolniony z prowadzenia ewidencji tych odpadów, a tym samym nie ma obowiązku wskazywania wytworzonych odpadów komunalnych (grupa 20) w sprawozdaniu rocznym o wytwarzanych odpadach.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 10 maja 2008 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) uprzejmie informuję, że:

 • dane osobowe zawarte w zbiorczych zestawieniach danych o odpadach przesyłanych do tut. Wydziału są przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14,
   
 • powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, wprowadzenia do wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządzenia raportu wojewódzkiego i przekazania go ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
   
 • odbiorcami ww. danych osobowych są: minister właściwy do spraw środowiska oraz każdy kto złoży wniosek  o udostępnienie informacji o środowisku,

 • przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,

 • podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Odpady - sprawozdawczość
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Informację wytworzył:Sylwia Wujda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2018 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.05.2020 14:26 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
25.05.2020 11:47 Usunięto załącznik Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf - Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:46 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn. 2016-09-02.pdf - Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn. 2016-09-02.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:46 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2016-09-01.pdf - Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2016-09-01.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:46 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2016-09-01.pdf - Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2016-09-01.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:46 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf - Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:46 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf - Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:46 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf - Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:46 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31 - Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:45 Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2006 - Raport_2006.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:45 Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2007 - Raport_2007.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:45 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2008 - Raport_2008_korekta wykonana 25-05-2012.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:45 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2009 - Raport wojewódzki_2009_korekta wykonana 4-05-2011.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:45 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn. 2016-09-02.pdf - Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn. 2016-09-02.pdf (Anna Hotała)
25.05.2020 11:44 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
25.05.2020 11:19 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
11.03.2020 13:34 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
10.12.2019 08:09 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
10.12.2019 08:08 Dodano załącznik "Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf - Raport Wojewodzki_2018_korekta 2019_12_01.pdf" (Anna Hotała)
10.12.2019 08:07 Usunięto załącznik Raport_Wojewódzki_2018.pdf - Raport_Wojewódzki_2018.pdf (Anna Hotała)
01.10.2019 07:50 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
01.10.2019 07:45 Dodano załącznik "Raport_Wojewódzki_2018.pdf - Raport_Wojewódzki_2018.pdf" (Anna Hotała)
14.05.2019 14:49 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
14.05.2019 14:43 Dodano załącznik "Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2019.pdf - Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2019.pdf" (Anna Hotała)
14.05.2019 14:43 Dodano załącznik "Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji 2019.pdf - Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji 2019.pdf" (Anna Hotała)
14.05.2019 14:42 Dodano załącznik "RMŚ ws ewidencji odpadów_od 1-05-2019.pdf - RMŚ ws ewidencji odpadów_od 1-05-2019.pdf" (Anna Hotała)
14.05.2019 14:42 Dodano załącznik "Karta przekazania odpadu 2019.pdf - Karta przekazania odpadu 2019.pdf" (Anna Hotała)
14.05.2019 14:42 Dodano załącznik "Karta ewidencji odpadu 2019.pdf - Karta ewidencji odpadu 2019.pdf" (Anna Hotała)
14.05.2019 14:42 Dodano załącznik "Karta ewidencji odpadów niebiezpiecznych 2019.pdf - Karta ewidencji odpadów niebiezpiecznych 2019.pdf" (Anna Hotała)
14.05.2019 14:42 Dodano załącznik "Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych 2019.pdf - Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych 2019.pdf" (Anna Hotała)
15.01.2019 15:19 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
15.01.2019 13:09 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
09.11.2018 12:30 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
09.11.2018 12:29 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
09.11.2018 12:28 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-08-30.pdf - Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-08-30.pdf (Izabela Migniewicz)
09.11.2018 12:28 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31 - Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-10-31.pdf" (Izabela Migniewicz)
09.11.2018 12:26 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
21.09.2018 09:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.09.2018 12:29 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.09.2018 12:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.09.2018 12:53 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-07-31.pdf - Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-07-31.pdf (Sylwia Wujda)
03.09.2018 12:52 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-08-30.pdf - Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-08-30.pdf" (Sylwia Wujda)
01.08.2018 13:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.08.2018 13:32 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf - Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-08-01.pdf" (Sylwia Wujda)
01.08.2018 13:31 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-03-08.pdf - Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-03-08.pdf (Sylwia Wujda)
31.07.2018 15:42 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2017.pdf - Raport Wojewódzki_2017.pdf (Sylwia Wujda)
31.07.2018 15:42 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.07.2018 15:41 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-07-31.pdf - Raport Wojewódzki_2017_korekta 2018-07-31.pdf" (Sylwia Wujda)
13.07.2018 08:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.07.2018 11:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.07.2018 11:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.07.2018 11:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.07.2018 11:15 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2017.pdf - Raport Wojewódzki_2017.pdf" (Sylwia Wujda)
14.03.2018 13:45 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.03.2018 13:44 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-01-30.pdf - Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-01-30.pdf (Sylwia Wujda)
14.03.2018 13:44 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-03-08.pdf - Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-03-08.pdf" (Sylwia Wujda)
16.02.2018 12:41 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.02.2018 09:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.02.2018 09:23 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.02.2018 09:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.02.2018 09:04 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-01-30.pdf - Raport Wojewódzki_2016_korekta 2018-01-30.pdf" (Sylwia Wujda)
02.02.2018 09:03 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-12-29.pdf - Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-12-29.pdf (Sylwia Wujda)
02.02.2018 09:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.02.2018 08:57 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.02.2018 10:35 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2018 08:41 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2018 14:09 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2018 14:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2018 13:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2018 13:23 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2018 10:16 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.12.2017 14:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.12.2017 14:08 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2014_korekta 2017-11-30.pdf - Raport Wojewódzki 2014_korekta 2017-11-30.pdf (Sylwia Wujda)
29.12.2017 14:07 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2016_korekta 2017-11-30.pdf - Raport Wojewódzki 2016_korekta 2017-11-30.pdf (Sylwia Wujda)
29.12.2017 14:07 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2015_korekta 2017-11-30.pdf - Raport Wojewódzki 2015_korekta 2017-11-30.pdf (Sylwia Wujda)
29.12.2017 14:04 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-12-29.pdf - Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-12-29.pdf" (Sylwia Wujda)
29.12.2017 14:04 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf - Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-12-29.pdf" (Sylwia Wujda)
29.12.2017 14:04 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf - Raport Wojewódzki_2014_korekta 2017-12-29.pdf" (Sylwia Wujda)
30.11.2017 15:58 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.11.2017 15:57 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.11.2017 15:55 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2014_korekta 2016-09-01.pdf (Sylwia Wujda)
30.11.2017 15:54 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2016_korekta 2017-11-30.pdf" (Sylwia Wujda)
30.11.2017 15:54 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2015_korekta 2017-11-30.pdf" (Sylwia Wujda)
30.11.2017 15:54 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2014_korekta 2017-11-30.pdf" (Sylwia Wujda)
30.11.2017 15:54 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-10-31.pdf (Sylwia Wujda)
30.11.2017 15:54 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-10-31.pdf (Sylwia Wujda)
31.10.2017 15:41 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.10.2017 15:39 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-10-03.pdf (Sylwia Wujda)
31.10.2017 15:39 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-10-03.pdf (Sylwia Wujda)
31.10.2017 15:38 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-10-31.pdf" (Sylwia Wujda)
31.10.2017 15:38 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-10-31.pdf" (Sylwia Wujda)
03.10.2017 12:28 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.10.2017 12:25 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-09-01.pdf (Sylwia Wujda)
03.10.2017 12:25 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-07-31.pdf (Sylwia Wujda)
03.10.2017 12:24 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-10-03.pdf" (Sylwia Wujda)
03.10.2017 12:24 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-10-03.pdf" (Sylwia Wujda)
01.09.2017 09:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.09.2017 09:02 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-07-31.pdf (Sylwia Wujda)
01.09.2017 09:02 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-09-01.pdf" (Sylwia Wujda)
01.08.2017 09:37 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.08.2017 09:35 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2016.pdf (Sylwia Wujda)
01.08.2017 09:35 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-05-31.pdf (Sylwia Wujda)
01.08.2017 09:34 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016_korekta 2017-07-31.pdf" (Sylwia Wujda)
01.08.2017 09:34 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-07-31.pdf" (Sylwia Wujda)
30.06.2017 15:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2017 15:21 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2016.pdf" (Sylwia Wujda)
31.05.2017 13:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.05.2017 13:12 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-05-31.pdf" (Sylwia Wujda)
31.05.2017 13:11 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-05-04.pdf (Sylwia Wujda)
04.05.2017 15:09 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.05.2017 15:08 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-04-28.pdf (Sylwia Wujda)
04.05.2017 15:07 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-05-04.pdf" (Sylwia Wujda)
04.05.2017 10:44 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.05.2017 10:42 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-04-28.pdf" (Sylwia Wujda)
04.05.2017 10:42 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-04-03.pdf (Sylwia Wujda)
11.04.2017 09:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2017 09:52 Dodano załącznik "PRZYKŁAD zbiorczego zestawienia wzory od 2011 roku tylko Dział 2.pdf" (Sylwia Wujda)
11.04.2017 09:50 Usunięto załącznik PRZYKŁAD zbiorczego zestawienia tylko Dział 2.pdf (Sylwia Wujda)
04.04.2017 08:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.04.2017 08:30 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-01-31.pdf (Sylwia Wujda)
04.04.2017 08:30 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-04-03.pdf" (Sylwia Wujda)
24.02.2017 12:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.02.2017 10:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.02.2017 10:41 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.02.2017 10:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.01.2017 15:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.01.2017 15:24 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-01-31.pdf" (Sylwia Wujda)
31.01.2017 15:21 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-01-02.pdf (Sylwia Wujda)
26.01.2017 13:28 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2017 11:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2017 10:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2017 10:49 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2016-11-04.pdf (Sylwia Wujda)
02.01.2017 10:46 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2017-01-02.pdf" (Sylwia Wujda)
30.12.2016 12:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2016 11:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2016 11:47 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.11.2016 15:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.11.2016 15:01 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2016-11-04.pdf" (Sylwia Wujda)
04.11.2016 15:01 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2016-10-03.pdf (Sylwia Wujda)
04.10.2016 10:23 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2016 10:22 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2016-09-01.pdf (Sylwia Wujda)
04.10.2016 10:21 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2016-10-03.pdf" (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:21 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:21 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2010 (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:20 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2015_korekta 2016-07-29.pdf (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:20 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2014_korekta 2016-04-15.pdf (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:20 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2016-04-15.pdf (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:20 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2016-04-15.pdf (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:19 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2016-09-01.pdf" (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:19 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2014_korekta 2016-09-01.pdf" (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:19 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2016-09-01.pdf" (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:19 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2016-09-01.pdf" (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:19 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn. 2016-09-02.pdf" (Sylwia Wujda)
02.09.2016 11:19 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn. 2016-09-02.pdf" (Sylwia Wujda)
29.07.2016 15:55 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.07.2016 15:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.07.2016 15:51 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2015_pdf.pdf (Sylwia Wujda)
29.07.2016 15:51 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2015_korekta 2016-07-29.pdf" (Sylwia Wujda)
30.06.2016 14:57 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 14:50 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2015_pdf.pdf" (Sylwia Wujda)
19.04.2016 09:36 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.04.2016 09:34 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2016-04-15.pdf" (Sylwia Wujda)
19.04.2016 09:34 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2016-04-15.pdf" (Sylwia Wujda)
19.04.2016 09:34 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2014_korekta 2016-04-15.pdf" (Sylwia Wujda)
19.04.2016 09:33 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2012 (Sylwia Wujda)
19.04.2016 09:32 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2014_korekta 2016-02-25 PDF.pdf (Sylwia Wujda)
19.04.2016 09:32 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2015-08-03.pdf (Sylwia Wujda)
01.04.2016 12:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.02.2016 14:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.02.2016 14:01 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2014_korekta 2016-02-25 PDF.pdf" (Sylwia Wujda)
29.02.2016 14:00 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2014_korekta 2015-12-03.pdf (Sylwia Wujda)
17.02.2016 12:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.02.2016 11:57 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.01.2016 13:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.01.2016 13:49 Dodano załącznik "PRZYKŁAD zbiorczego zestawienia tylko Dział 2.pdf" (Sylwia Wujda)
11.01.2016 13:48 Usunięto załącznik Przykład zbiorczego zestawienia tylko dla wytwórców (Sylwia Wujda)
07.01.2016 10:55 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2016 10:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.12.2015 12:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.12.2015 12:17 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2014_korekta 2015-12-03.pdf" (Sylwia Wujda)
03.12.2015 12:16 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2014_korekta 2015-09-30.pdf (Sylwia Wujda)
03.12.2015 09:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.12.2015 09:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.12.2015 08:59 Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Środowiska ws rodzajów i ilości odpadów zwolnionych z (Sylwia Wujda)
01.12.2015 10:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.12.2015 09:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.12.2015 09:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.11.2015 15:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.10.2015 13:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.10.2015 13:04 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2014_korekta 2015-08-31.pdf (Sylwia Wujda)
01.10.2015 13:04 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2014_korekta 2015-09-30.pdf" (Sylwia Wujda)
30.09.2015 08:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.09.2015 08:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.09.2015 08:44 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.09.2015 14:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.09.2015 14:23 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2014_korekta 2015-08-31.pdf" (Sylwia Wujda)
16.09.2015 14:22 Usunięto załącznik Raport Wojewodzki 2014_korekta 2015-07-31.pdf (Sylwia Wujda)
03.08.2015 09:46 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.08.2015 09:37 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki_2014.pdf (Sylwia Wujda)
03.08.2015 09:37 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2013 (Sylwia Wujda)
03.08.2015 09:36 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2015-08-03.pdf" (Sylwia Wujda)
03.08.2015 09:36 Dodano załącznik "Raport Wojewodzki 2014_korekta 2015-07-31.pdf" (Sylwia Wujda)
01.07.2015 12:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.07.2015 12:01 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki_2014.pdf" (Sylwia Wujda)
11.06.2015 10:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.06.2015 11:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.06.2015 11:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.06.2015 11:29 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.06.2015 11:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.06.2015 10:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.06.2015 14:41 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.06.2015 14:38 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2015 13:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2015 13:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:27 Usunięto załącznik Karta przekazania odpadów (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:27 Usunięto załącznik Karta ewidencji odpadów (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:27 Usunięto załącznik Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:27 Usunięto załącznik Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:27 Usunięto załącznik Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:26 Usunięto załącznik Karta ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:21 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:12 Dodano załącznik "Karta ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji " (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:11 Dodano załącznik "Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego " (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:11 Dodano załącznik "Karta ewidencji odpadu niebezpiecznych" (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:11 Dodano załącznik "Karta ewidnecji komunalnych osadów ściekowych" (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:11 Dodano załącznik "Karta ewidencji odpadu" (Sylwia Wujda)
15.01.2015 13:11 Dodano załącznik "Karta przekazania odpadu" (Sylwia Wujda)
08.01.2015 11:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2015 09:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2015 09:10 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Środowiska ws rodzajów i ilości odpadów zwolnionych z" (Sylwia Wujda)
07.01.2015 09:08 Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Środowiska ws rodzajów i ilości odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji od 1-01-2015 (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:47 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Środowiska ws katalogu odpadów od 1-01-2015" (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:47 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Środowiska ws rodzajów i ilości odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji od 1-01-2015" (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:47 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Środowiska ws ewidencji odpadów od 1-01-2015" (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:44 Dodano załącznik "Karta ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji" (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:41 Dodano załącznik "Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:41 Dodano załącznik "Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych" (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:41 Dodano załącznik "Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych" (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:41 Dodano załącznik "Karta ewidencji odpadów" (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:41 Dodano załącznik "Karta przekazania odpadów" (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:38 Usunięto załącznik KARTA EWIDENCJI ODPADU OD 1-01-2011 R. (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:37 Usunięto załącznik KARTA PZREKAZANIA ODPADU OD 1-01-2011 R. (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:35 Usunięto załącznik KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH OD 1-01-2011 R. (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:35 Usunięto załącznik KARTA EWIDENCJI ZUZYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:35 Usunięto załącznik KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:34 Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:34 Usunięto załącznik Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategoria małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencję ( Dz. U. z 2001 Nr 152 poz. 1735 ) (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:11 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2015 15:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2015 14:44 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2015 14:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2014 12:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2014 12:15 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2013" (Sylwia Wujda)
31.12.2014 12:14 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2013 (Sylwia Wujda)
02.12.2014 16:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.12.2014 16:23 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2013 (Sylwia Wujda)
02.12.2014 16:16 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2013" (Sylwia Wujda)
03.11.2014 13:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.11.2014 13:05 Zmieniono tytuł załącznika z "Raport Wojewózki 2012" na "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
03.11.2014 13:03 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
03.11.2014 13:03 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2010" (Sylwia Wujda)
03.11.2014 13:01 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2010 (Sylwia Wujda)
03.11.2014 13:00 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
03.11.2014 11:16 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.11.2014 09:56 Dodano załącznik "Raport Wojewózki 2012" (Sylwia Wujda)
03.11.2014 09:55 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2013" (Sylwia Wujda)
03.11.2014 09:51 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2012 (Sylwia Wujda)
03.11.2014 09:51 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2013 (Sylwia Wujda)
01.10.2014 08:15 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.10.2014 08:12 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2013" (Sylwia Wujda)
01.10.2014 08:10 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2013 (Sylwia Wujda)
20.08.2014 14:38 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.08.2014 14:36 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
20.08.2014 14:34 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2013" (Sylwia Wujda)
14.05.2014 08:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.05.2014 08:49 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2012 (Sylwia Wujda)
14.05.2014 08:48 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
18.03.2014 09:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2014 14:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2014 14:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2014 10:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.03.2014 13:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.03.2014 12:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.03.2014 12:45 Dodano załącznik "KARTA EWIDENCJI ZUZYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO" (Sylwia Wujda)
10.03.2014 12:45 Dodano załącznik "KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI" (Sylwia Wujda)
10.03.2014 12:45 Dodano załącznik "KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH OD 1-01-2011 R." (Sylwia Wujda)
10.03.2014 12:45 Dodano załącznik "KARTA PZREKAZANIA ODPADU OD 1-01-2011 R." (Sylwia Wujda)
10.03.2014 12:45 Dodano załącznik "KARTA EWIDENCJI ODPADU OD 1-01-2011 R." (Sylwia Wujda)
07.03.2014 14:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014 14:11 Dodano załącznik "Przykład zbiorczego zestawienia tylko dla wytwórców" (Sylwia Wujda)
07.03.2014 14:08 Usunięto załącznik Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach_tylko dla wytwórców od 2011 r. (Sylwia Wujda)
07.03.2014 13:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014 13:07 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014 13:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014 13:02 Dodano załącznik "Wzór formularza tylko dla wytwórców odpadów od roku 2011 " (Sylwia Wujda)
07.03.2014 13:01 Usunięto załącznik Zbiorcze zestawienie danych o odpadach tylko dla wytwórców od 2011 r; (Sylwia Wujda)
06.03.2014 09:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.03.2014 09:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.03.2014 09:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.03.2014 09:11 Dodano załącznik "Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach_tylko dla wytwórców od 2011 r. " (Sylwia Wujda)
05.03.2014 09:11 Usunięto załącznik Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach_tylko dla wytwórców od 2011 r. (Sylwia Wujda)
05.03.2014 09:09 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.03.2014 09:05 Dodano załącznik "Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach_tylko dla wytwórców od 2011 r. " (Sylwia Wujda)
05.03.2014 09:05 Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja WORD od 2011 r. " (Sylwia Wujda)
05.03.2014 09:05 Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja PDF od 2011 r. " (Sylwia Wujda)
05.03.2014 09:04 Usunięto załącznik Przykład zbiorczego zestawienia dla wytwórców odpadów 2011-2012 (Sylwia Wujda)
05.03.2014 09:03 Usunięto załącznik Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja PDF od 2011 r. (Sylwia Wujda)
05.03.2014 09:02 Usunięto załącznik Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja WORD od 2011 r. (Sylwia Wujda)
05.03.2014 08:55 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.03.2014 08:50 Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie danych o odpadach tylko dla wytwórców od 2011 r;" (Sylwia Wujda)
05.03.2014 08:50 Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja PDF od 2011 r." (Sylwia Wujda)
05.03.2014 08:50 Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja WORD od 2011 r." (Sylwia Wujda)
05.03.2014 08:48 Usunięto załącznik Wzór formularza za rok 2011 wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
05.03.2014 08:48 Usunięto załącznik Wzór formularza za ro 2011 wersja PDF (Sylwia Wujda)
05.03.2014 08:48 Usunięto załącznik Wzór formularza tylko dla wytwórców odadów 2011-2012 (Sylwia Wujda)
26.02.2014 13:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.02.2014 13:46 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.02.2014 13:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.02.2014 13:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.02.2014 13:28 Dodano załącznik "Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych" (Sylwia Wujda)
26.02.2014 13:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.02.2014 09:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.02.2014 09:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.01.2014 11:46 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.01.2014 11:02 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.01.2014 10:43 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.01.2014 09:58 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.01.2014 09:54 Dodano załącznik "Informacja " (Sylwia Wujda)
08.01.2014 08:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2013 12:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2013 12:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2013 12:48 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
31.12.2013 12:47 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2012 (Sylwia Wujda)
30.12.2013 15:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2013 15:37 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.12.2013 11:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.12.2013 09:26 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
04.12.2013 09:24 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
04.12.2013 09:22 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2012 (Sylwia Wujda)
06.11.2013 09:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.11.2013 09:50 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
06.11.2013 09:49 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2012 (Sylwia Wujda)
02.07.2013 12:02 dodano załącznik
(Sylwia Wujda)
02.07.2013 11:59 Usunięto załącznik Wniosek o płatność (Sylwia Wujda)
02.07.2013 11:59 Usunięto załącznik Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego projektu za rok 2012 (Sylwia Wujda)
02.07.2013 11:59 Usunięto załącznik Plan rzeczowo-finansowy na rok 2012 (Sylwia Wujda)
02.07.2013 11:58 Usunięto załącznik Wzór umowy (Sylwia Wujda)
02.07.2013 11:58 Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1728/IV/12 w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (Sylwia Wujda)
02.07.2013 11:57 Usunięto załącznik Uchwała nr 3493/IV/13 w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2013 r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy (Sylwia Wujda)
02.07.2013 11:53 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
06.03.2013 13:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.02.2013 11:45 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.02.2013 11:41 Dodano załącznik "Wzór formularza tylko dla wytwórców odadów 2011-2012" (Sylwia Wujda)
21.02.2013 11:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.02.2013 14:23 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.01.2013 13:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.01.2013 13:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.01.2013 12:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.01.2013 11:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.01.2013 11:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.01.2013 11:50 Dodano załącznik "Przykład zbiorczego zestawienia dla wytwórców odpadów 2011-2012" (Sylwia Wujda)
28.01.2013 11:47 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2013 13:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2013 08:35 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2013 08:29 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2013 08:28 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2013 08:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013 15:56 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013 15:55 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013 15:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013 15:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013 15:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013 15:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013 15:47 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013 15:45 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013 15:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2013 08:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2013 09:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2013 09:04 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
03.01.2013 09:03 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
05.12.2012 10:41 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
05.12.2012 10:40 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
05.12.2012 10:40 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
08.11.2012 08:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.11.2012 08:39 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
08.11.2012 08:38 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
01.10.2012 10:19 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
01.10.2012 10:18 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
01.10.2012 10:16 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
30.08.2012 14:09 dodano załacznik (Sylwia Wujda)
30.08.2012 14:09 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
30.08.2012 14:08 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
02.07.2012 15:41 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
02.07.2012 15:39 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
25.05.2012 14:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.05.2012 13:59 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2010" (Sylwia Wujda)
25.05.2012 13:59 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2008" (Sylwia Wujda)
25.05.2012 13:59 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2009" (Sylwia Wujda)
25.05.2012 13:58 Usunięto załącznik Raport Wojewódzki za rok 2010 (Sylwia Wujda)
25.05.2012 13:58 Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2009 (Sylwia Wujda)
25.05.2012 13:58 Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2008 (Sylwia Wujda)
24.02.2012 10:33 dodano załacznik (Sylwia Wujda)
24.02.2012 10:28 Dodano załącznik "Wzór formularza za ro 2011 wersja PDF" (Sylwia Wujda)
24.02.2012 10:28 Dodano załącznik "Wzór formularza za rok 2011 wersja edytowalna" (Sylwia Wujda)
24.02.2012 10:27 Usunięto załącznik Wzór formularza służący do sporządzania zbiorczych zestawień danych o odpadach (za rok 2011) (Sylwia Wujda)
24.02.2012 10:27 Usunięto załącznik Rzporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8-12-2010 (Sylwia Wujda)
13.01.2012 15:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.01.2012 15:11 Dodano załącznik "Rzporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8-12-2010 " (Sylwia Wujda)
21.11.2011 14:35 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
21.11.2011 14:33 Dodano załącznik "Raport Wojewódzki za rok 2010" (Sylwia Wujda)
21.11.2011 14:32 Usunięto załącznik Raport 2010 (Sylwia Wujda)
15.11.2011 13:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011 12:44 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011 12:41 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011 12:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011 11:57 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011 11:56 Dodano załącznik "Wzór formularza służący do sporządzania zbiorczych zestawień danych o odpadach (za rok 2011)" (Sylwia Wujda)
30.06.2011 15:41 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2011 15:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2011 15:37 Dodano załącznik "Raport 2010" (Sylwia Wujda)
04.05.2011 12:27 aktualizacja załącznika (Sylwia Wujda)
04.05.2011 12:25 Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2009" (Sylwia Wujda)
04.05.2011 12:24 Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2009 (Sylwia Wujda)
25.03.2011 15:05 Dodano załącznik (Sylwia Wujda)
25.03.2011 15:04 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów" (Sylwia Wujda)
25.01.2011 09:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2011 09:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2011 09:15 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2011 09:09 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2011 09:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2011 09:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.01.2011 13:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2011 10:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2011 08:29 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011 13:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011 13:29 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011 13:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011 13:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011 13:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011 13:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011 13:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011 13:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011 13:50 Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007, 2008, 2009, 2010) wersja WORD (Sylwia Wujda)
04.01.2011 13:49 Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007, 2008, 2009, 2010) wersja WORD " (Sylwia Wujda)
04.01.2011 13:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011 13:03 Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] wersja PDF (Sylwia Wujda)
04.01.2011 13:03 Usunięto załącznik NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] - wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:11 Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007,2008,2009) (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:11 Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007,2008,2009) - wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:10 Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:10 Usunięto załącznik NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] - wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:07 Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] wersja PDF" (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:07 Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007, 2008, 2009, 2010) wersja WORD" (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:07 Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007, 2008, 2009, 2010) wersja PDF" (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:07 Dodano załącznik "NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] - wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:02 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011 12:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010]" na "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011]" (Sylwia Wujda)
04.01.2011 11:59 Zmieniono tytuł załącznika z "NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna " na "NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] - wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
03.01.2011 14:55 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2011 14:54 Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna " na "NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
03.01.2011 11:29 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2011 11:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok2010] - wersja edytowalna " na "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
03.01.2011 11:27 Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
03.01.2011 11:26 Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok2010] - wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
31.12.2010 11:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2010 11:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2010 11:04 Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna" (Sylwia Wujda)
30.12.2010 10:15 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2010 10:13 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "UWAGA z dniem 01.01.2011 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na" na "UWAGA z dniem 01.01.2011 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów" (Sylwia Wujda)
30.12.2010 10:11 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "UWAGA z dniem 28.02.2006 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.U. z 2006 Nr 30 poz. 213 )" na "Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2006 Nr 30 poz. 213) [obowiązują od 28.12.2006 do 31.12.2010]" (Sylwia Wujda)
30.12.2010 10:08 Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010]" (Sylwia Wujda)
30.12.2010 10:08 Dodano załącznik "UWAGA z dniem 01.01.2011 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na" (Sylwia Wujda)
30.12.2010 10:03 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych ( Dz. U. z 2001 Nr 152, poz. 1737)" na "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych ( Dz. U. z 2001 Nr 152, poz. 1737) (za rok 2004,2005,2006)" (Sylwia Wujda)
30.12.2010 10:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2010 09:58 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2010 09:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007)" na "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007,2008,2009)" (Sylwia Wujda)
30.12.2010 09:48 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007) - wersja edytowalna" na "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007,2008,2009) - wersja edytowalna" (Sylwia Wujda)
05.11.2010 12:36 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.11.2010 12:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2010 13:09 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
13.07.2010 13:03 dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
13.07.2010 13:03 Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2009" (Izabela Migniewicz)
05.02.2010 13:27 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
05.02.2010 13:22 Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2008" (Rafał Krzewicki)
05.02.2010 13:22 Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2008 (Rafał Krzewicki)
07.01.2010 09:13 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
02.09.2009 12:22 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
02.09.2009 12:20 Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2008" (Rafał Krzewicki)
02.09.2009 12:20 Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2006" (Rafał Krzewicki)
02.09.2009 12:20 Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2007" (Rafał Krzewicki)
09.03.2009 09:17 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
09.03.2009 09:15 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
12.12.2008 10:23 Utworzenie dokumentu. (Rafał Krzewicki)
12.12.2008 09:36 Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007)" (Rafał Krzewicki)
12.12.2008 09:36 Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007) - wersja edytowalna" (Rafał Krzewicki)
12.12.2008 09:36 Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych ( Dz. U. z 2001 Nr 152, poz. 1737)" (Rafał Krzewicki)