Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
   
 
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Data publikacji 12.12.2008
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu DOW-S
Typ dokumentu sprawozdanie

 

Z dniem 23 stycznia 2013 r. traci moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 185 poz. 1243) zastąpiona nową ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

 

Zgodnie z artykułem 66 nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji  zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencja ta w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, powinna obejmować sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. Karty ewidencji i karty przekazania odpadu przechowuje się przez okres 5 lat. Więcej informacji nt. ewidencji odpadów możńa znaleźć na końcu tej strony.

 

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jak również wytwórca komunalnych osadów ściekowych zobowiązany jest sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze zestawienie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

 

Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (decyduje data stempla pocztowego - art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

 

 

Zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany  do przechowywania  zbiorczych zestawień danych do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi  lub zarządcy nieruchomości. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach należy przesyłać na niniejszy adres:

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

UL. OSTROWSKIEGO 7

53-238 WROCŁAW

 

 

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21).


Zgodnie z 234 ust. 1 ustawy o odpadach utworzenie Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami nastąpi najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach tj. do 22 stycznia 2016 r.


Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o odpadach informacja o dacie utworzenia Rejestru zostanie ogłoszona przez Ministra Środowiska w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".


Zgodnie z 234 ust. 2 ustawy o odpadach podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do Rejestru są obowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia.


Natomiast marszałek województwa z urzędu dokona wpisu do Rejestru posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, koncesję na podziemne składowanie odpadów, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O ODPADACH 
oraz
KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH

 

Obowiązek sprawozdawczości:

Zgodnie z art. 237  podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach sporządzają i składają je za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe.

 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH ZA LATA 2011 - 2013

 

 

INFORMACJA DLA POSIADACZY ODPADÓW, PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ W KILKU MIEJSCACH NA TERENIE WOJEWÓZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

Podmiot zobowiązany do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania i przekazania go do tut. organu WYPEŁNIA TYLKO TE DZIAŁY, KTÓRE GO DOTYCZĄ. 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 249 poz. 1674) >>>>>pobierz (wersja PDF)

 

 

 

 

 

UWAGA !!!


Informacja dla podmiotów prowadzących działalnosć w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmioty odbierające odpady komunalne są zwolnione z wypełniania Działu 3 dot. zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych. Jednakże ww. podmioty  powinny wywiązywać się z obowiązków sprawozdawczych z zakresu odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

 

Informacja dla wytwórców zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych


Dnia 22 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. poz. 107). W związku z powyższym posiadacz odpadów, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne, na wniosek wytwórcy tych odpadów potwierdza unieszkodliwienie odpadów przez termiczne przekształcanie, wydając dokument, którego wzór określiło opublikowane rozporządzenie. Dokument ten jest przekazywany wytwórcy tych odpadów oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy. Szczegółowy sposób wydawania dokumentu potwierdzajacego unieszkodliwnienie określa ww. rozporządzenie.


Wersja edytowalna dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych >>>>pobierz

 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH ZA ROK 2007,2008,2009, 2010

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) >>>>>pobierz (wersja PDF)

 

Wzór formularza służący do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) >>>>>pobierz (wersja edytowalna WORD)

 


ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH ZA ROK 2004,2005,2006

 

Wzór formularza służący do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 Nr 152, poz. 1737) >>>>>pobierz

 

 

EWIDENCJA ODPADÓW

 

Zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe

 

UPROSZCZONA EWIDENCJA ODPADÓW

 

Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategoria małych i  średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r.(Dz. U. z 2001 Nr 152 poz. 1735) >>>>>pobierz

 

Na podstawie art. 71 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uproszczoną ewidencję z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:

 • podmioty, które:
  — wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
  — wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg (ton) rocznie,
 • transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu,
 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady śiekowe są stosowane w celach, o któych mowa  w rt. 96 ust. 1 pkt 1-3

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy (art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach):

 

 1. wytwórców:
  -   odpadów komunalnych,
  - odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby, zgodnie z rt. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
 3. podmiotów,o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 tj.: podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, którzy zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 (do dnia 24 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozp. Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1735)

 

EWIDENCJA ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 1.01.2011 R.

 

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 Nr 249, poz. 1673) >>>>>pobierz

 

 

EWIDENCJA ODPADÓW OBOWIĄZUJACA W LATACH 28.02.2006 R. - 31.12.2010 R.

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów -  (Dz.U. z 2006 Nr 30, poz. 213) >>>>>pobierz

 

 

RAPORTY WOJEWÓDZKIE

Raport wojewódzki za rok 2006 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2007 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2008 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2009 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2010 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2011 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2012 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2013 >>>>>pobierzZałączniki
Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategoria małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencję ( Dz. U. z 2001 Nr 152 poz. 1735 )   rodzaje_odpadow.pdf (53.46 KB)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów   KATALOG ODPADÓW_01.pdf (1.65 MB)
KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI   KEPWZE od 1.01.2011.rtf (133.67 KB)
KARTA EWIDENCJI ZUZYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO   KEZSEiE od 1.01.2011.rtf (103.25 KB)
KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH OD 1-01-2011 R.   KEKOS od 1.01.2011.rtf (88.58 KB)
KARTA PZREKAZANIA ODPADU OD 1-01-2011 R.   KPO od 1.01.2011.rtf (47.57 KB)
KARTA EWIDENCJI ODPADU OD 1-01-2011 R.   KEO od 1.01.2011.rtf (73.63 KB)
Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja WORD od 2011 r.   WZÓR FORMULARZA i RMŚ wersja edytowalna.doc (913 KB)
Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja PDF od 2011 r.   WZÓR FORMULARZA i RMŚ.pdf (3.05 MB)
Wzór formularza tylko dla wytwórców odpadów od roku 2011   WZÓR zbiorczego zestawienia od 2011 tylko dla wytwórców_.docx (29.52 KB)
UWAGA z dniem 01.01.2011 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów   ewidencja odpadów od 01-01-2011.pdf (468.67 KB)
Przykład zbiorczego zestawienia tylko dla wytwórców   PRZYKŁAD zbiorczego zestawienia 2011-2014 rok tylko Dział 2.pdf (618.33 KB)
Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007, 2008, 2009, 2010) wersja WORD   zakres_informacji_od 2007 do 2010_wer_edytowalna.doc (287 KB)
Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007, 2008, 2009, 2010) wersja PDF   WZORY FORMULARZY ZA 2007,2008,2009,2010.pdf (348.3 KB)
Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1728 IV 12 z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych   Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1728 IV 12 z dnia 17 stycznia 2012.pdf (295.79 KB)
Raport Wojewódzki 2013   Raport Wojewódzki_2013_korekta z dn. 2014-11-30.pdf (9.07 MB)
Raport Wojewódzki 2012   Raport Wojewódzki_2012_korekta z dn. 2014-10-30.pdf (8.66 MB)
Raport Wojewódzki 2011   Raport Wojewódzki_2011_korekta z dn. 2014-11-03.pdf (8.74 MB)
Raport Wojewódzki 2010   Raport Wojewódzki_2010_korekta z dn. 2014-11-03.pdf (8.68 MB)
Raport Wojewódzki 2009   Raport wojewódzki_2009_korekta wykonana 4-05-2011.pdf (5.54 MB)
Raport Wojewódzki 2008   Raport_2008_korekta wykonana 25-05-2012.pdf (5.11 MB)
Raport wojewódzki za rok 2007   Raport_2007.pdf (2.72 MB)
Raport wojewódzki za rok 2006   Raport_2006.pdf (3.57 MB)
Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych ( Dz. U. z 2001 Nr 152, poz. 1737) (za rok 2004,2005,2006)   zakres_informacji.pdf (199.32 KB)
Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2006 Nr 30 poz. 213) [obowiązują od 28.12.2006 do 31.12.2010]   nowe_wzory.pdf (290 KB)
Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2001 Nr 152 poz. 1736 )   wzory.pdf (119.98 KB)
Informacja   Informacja dla posiadaczy odpadów - kilka miejsc prowadzenia działalności.pdf (393.43 KB)
Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych   DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH_wersja elektroniczna.docx (18.41 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Sylwia Wujda
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Krzewicki

Rejestr zmian dokumentu
02.12.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.12.2014    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2013 (Sylwia Wujda)
02.12.2014    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2013" (Sylwia Wujda)
03.11.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.11.2014    Zmieniono tytuł załącznika z "Raport Wojewózki 2012" na "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
03.11.2014    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
03.11.2014    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2010" (Sylwia Wujda)
03.11.2014    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2010 (Sylwia Wujda)
03.11.2014    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
03.11.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.11.2014    Dodano załącznik "Raport Wojewózki 2012" (Sylwia Wujda)
03.11.2014    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2013" (Sylwia Wujda)
03.11.2014    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2012 (Sylwia Wujda)
03.11.2014    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2013 (Sylwia Wujda)
01.10.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.10.2014    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2013" (Sylwia Wujda)
01.10.2014    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2013 (Sylwia Wujda)
20.08.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.08.2014    dodano załącznik (Sylwia Wujda)
20.08.2014    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2013" (Sylwia Wujda)
14.05.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.05.2014    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2012 (Sylwia Wujda)
14.05.2014    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
18.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.03.2014    Dodano załącznik "KARTA EWIDENCJI ZUZYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO" (Sylwia Wujda)
10.03.2014    Dodano załącznik "KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI" (Sylwia Wujda)
10.03.2014    Dodano załącznik "KARTA EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH OD 1-01-2011 R." (Sylwia Wujda)
10.03.2014    Dodano załącznik "KARTA PZREKAZANIA ODPADU OD 1-01-2011 R." (Sylwia Wujda)
10.03.2014    Dodano załącznik "KARTA EWIDENCJI ODPADU OD 1-01-2011 R." (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Dodano załącznik "Przykład zbiorczego zestawienia tylko dla wytwórców" (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Usunięto załącznik Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach_tylko dla wytwórców od 2011 r. (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Dodano załącznik "Wzór formularza tylko dla wytwórców odpadów od roku 2011 " (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Usunięto załącznik Zbiorcze zestawienie danych o odpadach tylko dla wytwórców od 2011 r; (Sylwia Wujda)
06.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Dodano załącznik "Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach_tylko dla wytwórców od 2011 r. " (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Usunięto załącznik Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach_tylko dla wytwórców od 2011 r. (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Dodano załącznik "Przykład zbiorczego zestawienia danych o odpadach_tylko dla wytwórców od 2011 r. " (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja WORD od 2011 r. " (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja PDF od 2011 r. " (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Usunięto załącznik Przykład zbiorczego zestawienia dla wytwórców odpadów 2011-2012 (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Usunięto załącznik Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja PDF od 2011 r. (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Usunięto załącznik Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja WORD od 2011 r. (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie danych o odpadach tylko dla wytwórców od 2011 r;" (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja PDF od 2011 r." (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie danych o odpadach_wersja WORD od 2011 r." (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Usunięto załącznik Wzór formularza za rok 2011 wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Usunięto załącznik Wzór formularza za ro 2011 wersja PDF (Sylwia Wujda)
05.03.2014    Usunięto załącznik Wzór formularza tylko dla wytwórców odadów 2011-2012 (Sylwia Wujda)
26.02.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.02.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.02.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.02.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.02.2014    Dodano załącznik "Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych" (Sylwia Wujda)
26.02.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.02.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.02.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.01.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.01.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.01.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.01.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.01.2014    Dodano załącznik "Informacja " (Sylwia Wujda)
08.01.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2013    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
31.12.2013    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2012 (Sylwia Wujda)
30.12.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.12.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.12.2013    dodano załącznik (Sylwia Wujda)
04.12.2013    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
04.12.2013    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2012 (Sylwia Wujda)
06.11.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.11.2013    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
06.11.2013    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2012 (Sylwia Wujda)
02.07.2013    dodano załącznik
(Sylwia Wujda)
02.07.2013    Usunięto załącznik Wniosek o płatność (Sylwia Wujda)
02.07.2013    Usunięto załącznik Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego projektu za rok 2012 (Sylwia Wujda)
02.07.2013    Usunięto załącznik Plan rzeczowo-finansowy na rok 2012 (Sylwia Wujda)
02.07.2013    Usunięto załącznik Wzór umowy (Sylwia Wujda)
02.07.2013    Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1728/IV/12 w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (Sylwia Wujda)
02.07.2013    Usunięto załącznik Uchwała nr 3493/IV/13 w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2013 r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy (Sylwia Wujda)
02.07.2013    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2012" (Sylwia Wujda)
06.03.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.02.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.02.2013    Dodano załącznik "Wzór formularza tylko dla wytwórców odadów 2011-2012" (Sylwia Wujda)
21.02.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.02.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.01.2013    Dodano załącznik "Przykład zbiorczego zestawienia dla wytwórców odpadów 2011-2012" (Sylwia Wujda)
28.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2013    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
03.01.2013    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
05.12.2012    dodano załącznik (Sylwia Wujda)
05.12.2012    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
05.12.2012    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
08.11.2012    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.11.2012    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
08.11.2012    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
01.10.2012    dodano załącznik (Sylwia Wujda)
01.10.2012    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
01.10.2012    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
30.08.2012    dodano załacznik (Sylwia Wujda)
30.08.2012    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
30.08.2012    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki 2011 (Sylwia Wujda)
02.07.2012    dodano załącznik (Sylwia Wujda)
02.07.2012    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2011" (Sylwia Wujda)
25.05.2012    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.05.2012    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2010" (Sylwia Wujda)
25.05.2012    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2008" (Sylwia Wujda)
25.05.2012    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki 2009" (Sylwia Wujda)
25.05.2012    Usunięto załącznik Raport Wojewódzki za rok 2010 (Sylwia Wujda)
25.05.2012    Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2009 (Sylwia Wujda)
25.05.2012    Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2008 (Sylwia Wujda)
24.02.2012    dodano załacznik (Sylwia Wujda)
24.02.2012    Dodano załącznik "Wzór formularza za ro 2011 wersja PDF" (Sylwia Wujda)
24.02.2012    Dodano załącznik "Wzór formularza za rok 2011 wersja edytowalna" (Sylwia Wujda)
24.02.2012    Usunięto załącznik Wzór formularza służący do sporządzania zbiorczych zestawień danych o odpadach (za rok 2011) (Sylwia Wujda)
24.02.2012    Usunięto załącznik Rzporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8-12-2010 (Sylwia Wujda)
13.01.2012    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.01.2012    Dodano załącznik "Rzporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8-12-2010 " (Sylwia Wujda)
21.11.2011    dodano załącznik (Sylwia Wujda)
21.11.2011    Dodano załącznik "Raport Wojewódzki za rok 2010" (Sylwia Wujda)
21.11.2011    Usunięto załącznik Raport 2010 (Sylwia Wujda)
15.11.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011    Dodano załącznik "Wzór formularza służący do sporządzania zbiorczych zestawień danych o odpadach (za rok 2011)" (Sylwia Wujda)
30.06.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2011    Dodano załącznik "Raport 2010" (Sylwia Wujda)
04.05.2011    aktualizacja załącznika (Sylwia Wujda)
04.05.2011    Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2009" (Sylwia Wujda)
04.05.2011    Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2009 (Sylwia Wujda)
25.03.2011    Dodano załącznik (Sylwia Wujda)
25.03.2011    Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów" (Sylwia Wujda)
25.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007, 2008, 2009, 2010) wersja WORD (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007, 2008, 2009, 2010) wersja WORD " (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] wersja PDF (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Usunięto załącznik NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] - wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007,2008,2009) (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007,2008,2009) - wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Usunięto załącznik NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] - wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] wersja PDF" (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007, 2008, 2009, 2010) wersja WORD" (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007, 2008, 2009, 2010) wersja PDF" (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Dodano załącznik "NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] - wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010]" na "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011]" (Sylwia Wujda)
04.01.2011    Zmieniono tytuł załącznika z "NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna " na "NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2011] - wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
03.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2011    Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna " na "NOWE WZORY formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
03.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2011    Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok2010] - wersja edytowalna " na "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
03.01.2011    Usunięto załącznik Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
03.01.2011    Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok2010] - wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
31.12.2010    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2010    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
31.12.2010    Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010] - wersja edytowalna" (Sylwia Wujda)
30.12.2010    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2010    Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "UWAGA z dniem 01.01.2011 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na" na "UWAGA z dniem 01.01.2011 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów" (Sylwia Wujda)
30.12.2010    Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "UWAGA z dniem 28.02.2006 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.U. z 2006 Nr 30 poz. 213 )" na "Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2006 Nr 30 poz. 213) [obowiązują od 28.12.2006 do 31.12.2010]" (Sylwia Wujda)
30.12.2010    Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2010 Nr 249 poz. 1674) [za rok 2010]" (Sylwia Wujda)
30.12.2010    Dodano załącznik "UWAGA z dniem 01.01.2011 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na" (Sylwia Wujda)
30.12.2010    Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych ( Dz. U. z 2001 Nr 152, poz. 1737)" na "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych ( Dz. U. z 2001 Nr 152, poz. 1737) (za rok 2004,2005,2006)" (Sylwia Wujda)
30.12.2010    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2010    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2010    Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007)" na "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007,2008,2009)" (Sylwia Wujda)
30.12.2010    Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007) - wersja edytowalna" na "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007,2008,2009) - wersja edytowalna" (Sylwia Wujda)
05.11.2010    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.11.2010    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2010    Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
13.07.2010    dodano załącznik (Izabela Migniewicz)
13.07.2010    Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2009" (Izabela Migniewicz)
05.02.2010    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
05.02.2010    Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2008" (Rafał Krzewicki)
05.02.2010    Usunięto załącznik Raport wojewódzki za rok 2008 (Rafał Krzewicki)
07.01.2010    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
02.09.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
02.09.2009    Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2008" (Rafał Krzewicki)
02.09.2009    Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2006" (Rafał Krzewicki)
02.09.2009    Dodano załącznik "Raport wojewódzki za rok 2007" (Rafał Krzewicki)
09.03.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
09.03.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
12.12.2008    Utworzenie dokumentu. (Rafał Krzewicki)
12.12.2008    Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007)" (Rafał Krzewicki)
12.12.2008    Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) (ROK 2007) - wersja edytowalna" (Rafał Krzewicki)
12.12.2008    Dodano załącznik "Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych ( Dz. U. z 2001 Nr 152, poz. 1737)" (Rafał Krzewicki)