Joanna Nowak 20.08.2010 11:32 wersja do wydruku

Zadania Wydziału Transportu

 

Szczegółowy zakres zadań określa Zarządzenie nr 52/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniony przez Zarządzenie nr. 76/2012 z dnia 22.06.2012r. oraz Zarządzenie nr. 127/2012 z dnia 31.12.2012r. 

 

Do zadań Działu Nadzoru Jednostek Certyfikujących, należy w szczególności:
 

 • rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o wpis do ewidencji egzaminatorów
 •  dokonywanie, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu osób spełniających wymogi do ewidencji egzaminatorów,
 • prowadzenie ewidencji egzaminatorów,
 • wydawanie na wniosek zaświadczeń o wpisie do ewidencji egzaminatorów,
 • prowadzenie postępowań w sprawie skreślenia egzaminatora z ewidencji i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowań w sprawie skierowania egzaminatora na egzamin weryfikacyjny i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością związaną z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz pozwolenie do kierowania tramwajem, sprawowanym przez Marszałka, w tym przeprowadzanie kontroli, przerywanie egzaminów państwowych prowadzonych niezgodnie z przepisami, zawieszanie działalności ośrodka egzaminowania w zakresie prowadzenia egzaminów państwowych – do czasu usunięcia stwierdzonych rażących uchybień,
 • prowadzenie postępowań w sprawie unieważnienia egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
 • uzgadnianie trasy egzaminacyjnej, na której prowadzony jest egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, B1 lub T, na wniosek Dyrektora ośrodka egzaminowania,
 • udział w egzaminie praktycznym na prawo jazdy, na wniosek osoby egzaminowanej, która dwukrotnie uzyskała wynik negatywny z egzaminu państwowego,
 • analizowanie okresowych informacji o uzyskanych przez osoby egzaminowane wyników egzaminu w odniesieniu do egzaminatorów zatrudnionych w ośrodkach egzaminowania,
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne,
 • kontrolowanie wpisanych do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne w zakresie spełniania warunków wykonywania działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych,
 • rozpatrywanie skarg i zastrzeżeń, co do przebiegu i oceny egzaminu na prawo jazdy wniesionych przez osoby egzaminowane,
 • rozpatrywanie wniosków o wpis osoby do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
 • prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, w zakresie dokonywanie wpisu do ewidencji, wydawanie zaświadczenia o wpisie, nadawanie numeru ewidencyjnego,
 • rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis,
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
 • sprawowanie z upoważnienia marszałka nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych poprzez prowadzenie kontroli, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę pracowni psychologicznej i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, skreślenie psychologa z ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych i orzekania w  zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadkach określonych w przepisach,
 • kontrola prawidłowości przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • rozpoznawanie wniosków o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy,
 • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących kursy,
 • przekazywanie do Dyrektora TDT informacji o dokonaniu wpisu albo wykreśleniu z rejestru podmiotu prowadzącego kursy,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające,
 • kontrolowanie przedsiębiorców prowadzących kursy,
 • wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie prowadzenia działalności regulowanej,
 • uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych na zakończenie kursów dokształcających kierowców przewożących towary niebezpieczne w zakresie wymogów określonych w Umowie Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
 • rozpatrywanie skarg co do przebiegu egzaminu,
 • pobieranie opłat za wydanie zaświadczenia ADR albo jego wtórnika, ewidencyjnej na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców,
 • wydawanie zaświadczeń ADR oraz wydawanie na wniosek osoby wtórników zaświadczeń ADR,
 • przekazywanie opłat ewidencyjnych do Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
 • przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców danych osób, którym wydano zaświadczenie ADR albo wydano jego wtórnik,
 • prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń ADR;



Do zadań Działu Infrastruktury Transportowej i Zarządzania Ruchem należy w szczególności:

 

 • wdrażanie i ewaluacja „Programu rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji dla Dolnego Śląska,
 • aktywizacja lokalnych społeczności i instytucji samorządowych na rzecz wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej w tym wdrażanie lub wspieranie projektów pilotażowych z zakresu transportu szynowego oraz kombinowanego,
 • współdziałanie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei – administratorem dróg wojewódzkich w zakresie zadań zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich,
 • współdziałanie z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu,
 • opracowywanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich,
 • kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • kontrola utrzymania dróg administrowanych przez Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei,
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg wojewódzkich w sposób szczególny oraz wydawanie opinii w tych sprawach,
 • nadawanie numeracji drogom powiatowym i gminnym na obszarze Województwa,
 • prowadzenie rejestru numerów dróg odrębnie dla dróg powiatowych i dróg gminnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących nadania, zmiany lub pozbawienia drogi określonej kategorii,
 • współdziałanie z sekretarzem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • współpraca z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w zakresie zarządzania i utrzymywania wojewódzkiej sieci drogowej

 

Do zadań Działu Transportu Autobusowego należy w szczególności:

 

 • rozpatrywanie wniosków przewoźników o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, prowadzenie postępowania administracyjnego w tych sprawach, przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób przed udzieleniem/zmianą zezwolenia, wydawanie decyzji o odstępstwie od warunków określonych w zezwoleniu,
 • wydawanie postanowień w sprawie udzielenia/zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób ze względu na przebieg linii komunikacyjnej na obszarze województwa na wniosek właściwego organu,
 • prowadzenie postępowania w sprawie o cofnięcie zezwolenia oraz wydawanie decyzji w tej sprawie,
 • wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia,
 • pobieranie opłat za czynności administracyjne związane z wydaniem/zmianą zezwolenia,
 • dokonywanie kontroli dokumentów oraz warunków w nich określonych w odniesieniu do przewozów regularnych i regularnych specjalnych wykonywanych na podstawie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób udzielonego przez Marszałka,
 • sporządzanie protokołu kontroli z przeprowadzonych czynności kontrolnych, przekazywanie protokołu kontroli do centralnej ewidencji naruszeń, wzywanie przedsiębiorcę wykonującego regularne lub regularne specjalne przewozy osób do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie,
 • nakładanie na przedsiębiorcę kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej, przekazywanie kserokopii wydanej decyzji do centralnej ewidencji naruszeń,
 • dokonywanie z upoważnienia Marszałka kontroli przedsiębiorców wykonujących regularne lub regularne specjalne przewozy osób na podstawie zezwolenia udzielonego przez Marszałka,
 • rozpoznawanie wniosków przewoźników autobusowych o zawarcie umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad dopłat do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ulg ustawowych, opracowywanie projektów umów w tych sprawach oraz bieżąca aktualizacja umów zawartych pomiędzy Zarządem, a przewoźnikami autobusowymi,
 • przygotowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu województwa w zakresie przewozów pasażerskich,
 • rozliczanie dopłat do ustawowych ulgowych przewozów pasażerskich,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji o realizacji budżetu w zakresie dopłaty do ustawowych ulg autobusowych przewozów pasażerskich,
 • zbieranie informacji dot. infrastruktury transportowej (drogi, tabor), w tym liczby danych technicznych w postaci daty budowy, standardu w jakim się teraz infrastruktura znajduje, planowanych remontów, standardów utrzymania (także zimowego),
 • kontrola i ocena realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego drogowego transportu zbiorowego,
 • kontrola nad przestrzeganiem przez operatora lub przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego drogowego transportu zbiorowego,
 • analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych,
 • zatwierdzanie rozkładów jazdy przewoźników autobusowych oraz dokonywanie ich aktualizacji,
 • współpraca z zarządcami infrastruktury drogowej,
 • gromadzenie informacji o liczbie reklamacji, sposobie załatwienia skarg przez przewoźników(operatorów) art. 48 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

 

Do zadań Działu Transportu Kolejowego należy w szczególności:

 • przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o  zamówienie publiczne na wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, objętych dotacją z budżetu województwa, na postawie planu połączeń kolejowych na obszarze Województwa,

 • przygotowywanie materiałów związanych w z wykorzystaniem dotacji przeznaczonej na nabywanie kolejowych pojazdów szynowych niezbędnych do wykonywania przewozów pasażerskich,

 • przygotowanie projektów umów w sprawie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie, objętych dotacją z budżetu województwa, na postawie planu połączeń kolejowych na obszarze Województwa,

 • przygotowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu województwa w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich,

 • sporządzanie sprawozdań i informacji o realizacji dotacji z budżetu województwa na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie rozliczenia potwierdzonego pod względem finansowo-księgowym i merytorycznym przez przewoźnika kolejowego,

 • analiza miesięcznych sprawozdań przewoźnika z wykonania kolejowych przewozów regionalnych,

 • prowadzenie kontroli przewoźnika w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy w sprawie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie,

 • realizacja spraw związanych z zakupami taboru dla kolejowych przewozów pasażerskich (zapotrzebowanie środków, realizacja faktur, harmonogramy, sprawozdawczość finansowa, udział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie zakupów taboru z funduszy unijnych),

 • prowadzenie spraw związanych z użyczeniem przewoźnikom pojazdów szynowych będących własnością województwa, przygotowywanie projektów umów będących własnością województwa, przygotowywanie projektów umów, monitorowanie przebiegu umów oraz czuwanie nad prawidłowym wywiązywaniem się z zapisów umów przez biorącego w użyczenie, rejestrowanie faktów usterek i awarii sprzętu, przygotowywanie projektów dokumentów wynikających z zobowiązań właściciela względem biorącego w użytkowanie, prowadzenie kontroli przewoźnika w zakresie wykonywania postanowień umowy użyczenia,

 • sporządzanie sprawozdań i informacji w sprawach związanych z użyczeniem pojazdów szynowych, a także informacji o stanie i wykonywanej pracy eksploatacyjnej użyczonego taboru oraz stopniu jego awaryjności, dokonywanych naprawach i serwisach,

 • współpraca z innymi komórkami Urzędu w zakresie spraw związanych z przejmowaniem linii kolejowych i innej infrastruktury związanej z działaniem transportu kolejowego na rzecz mienia samorządu województwa,

 • zbieranie informacji dot. infrastruktury transportowej (tabor), w tym liczby danych technicznych w postaci daty budowy, standardu w jakim się teraz infrastruktura znajduje, planowanych remontów, standardów utrzymania (także zimowego),

 • kontrola nad przestrzeganiem przez operatora lub przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego kolejowego transportu zbiorowego,

 • negocjowanie zmian umowy z operatorem,

 • kontrola i ocena realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego,

 • współpraca z zarządcą infrastruktury kolejowej; gromadzenie informacji o liczbie reklamacji, sposobie załatwienia skarg przez przewoźników kolejowych (operatorów),

 • współpraca z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w zakresie zarządzania i utrzymywania wojewódzkiej sieci kolejowej,

 • współdziałanie z przewoźnikami kolejowymi i drogowymi, zarządcami infrastruktury kolejowej i drogowej przy opracowywaniu planów połączeń transportu publicznego,

 • przygotowywanie planu połączeń kolejowych przewozów regionalnych na obszarze Województwa i rozkładu jazdy pociągów regionalnych,

 • sporządzanie analizy popytu, zapotrzebowania na przewozy i analizy ekonomicznej połączeń kolejowych,

 • koordynacja i przygotowanie zintegrowanego systemu komunikacji pasażerskiej w województwie,

 • budowa i aktualizowanie zintegrowanego interaktywnego rozkładu jazdy,

 • współpraca z Działem Dróg i Transportu Drogowego w zakresie oceny konkurencyjności i spójności połączeń kolejowych i autobusowych,

 • sporządzanie strategii i planów rozwoju systemów transportu publicznego,

 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej programów poprawy efektywności funkcjonowania transportu kolejowego na obszarze województwa dolnośląskiego,

 • monitorowanie stanu technicznego infrastruktury kolejowej i przygotowywanie materiałów planistycznych dla jej rozwoju oraz modernizacji,

 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz kolejowego i drogowego transportu publicznego oraz infrastruktury drogowej i kolejowej pozostającej w zarządzie Województwa,

 • tworzenie zintegrowanych systemów informacji pasażerskiej,

 • aktywizacja lokalnych społeczności i instytucji samorządowych na rzecz wykorzystania istniejącej Infrastruktury kolejowej w tym wdrażanie lub wspieranie projektów pilotażowych z zakresu transportu szynowego oraz kombinowanego,

 • zbieranie informacji dot. infrastruktury transportowej (linie kolejowe), w tym liczby danych technicznych w postaci daty budowy, standardu w jakim się teraz infrastruktura znajduje, planowanych remontów, standardów utrzymania (także zimowego),

 • zbieranie informacji dot. potrzeb przewozowych w tym także oczekiwanego standardu usług,

 • uzyskanie danych dot. przepustowości infrastruktury (drogowej i kolejowej) oraz jakości dostępu,

 • uzyskiwanie informacji o liczbie osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonych możliwościach poruszania, potrzebach tych osób oraz ich rozmieszczeniu,

 • badanie i analiza potrzeb przewozowych,

 • współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy,

 • analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych,

 • dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych,

 • zatwierdzanie rozkładów jazdy oraz dokonywanie ich aktualizacji,

 • administrowanie systemem informacji dla pasażera,

 • gromadzenie danych, zamawianie analiz i organizowanie prac nad sporządzeniem projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Transportu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:20.08.2010 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.08.2010
Informację aktualizował:Patrycja Wojciechowska
Data aktualizacji:08.01.2019 13:49