wersja do wydruku Joanna Nowak 02.08.2010 10:41

Zadania Wydziału Turystki

Zadania Wydziału Turystyki

WYDZIAŁ TURYSTYKI, DEPARTAMENT ROZWOJU SPOŁECZNEGO I RYNKU PRACY- zakres działań

 

 1. Dział Usług Turystycznych
 1.  realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361 z późn. zm.):
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • przyjmowanie powiadomień o uchybieniach w działalności organizatorów turystyki
  i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych pozostających w ewidencji Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 • kontrola prowadzonej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych działalności gospodarczej w zakresie spełniania wymogów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
 • przyjmowanie i analiza dokumentów potwierdzających posiadanie zabezpieczenia finansowego przez organizatorów turystyki/ przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków  o zmianę, wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i  przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
 • zapewnienie powrotu do kraju klientom w przypadku niewypłacalności organizatorów turystyki.

 

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich i usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1553 z późn. zm.):
 • prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich,
 • przeprowadzanie ocen obiektów hotelarskich zgodnie z wymaganiami ustawy,
 • przyjmowanie i rozpoznawanie wniosków o zaszeregowanie obiektów hotelarskich zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego do poszczególnych rodzajów
  i kategorii,
 • prowadzenie postępowań w sprawie zmiany zaszeregowania obiektów co do rodzaju
  i kategorii,
 • kontrola obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie spełniania wymagań ustalonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu,
 • prowadzenie postępowań w sprawie uchylenia zaszeregowania obiektu co do rodzaju
  i kategorii,
 • przyjmowanie i rozpoznawanie wniosków o potwierdzenie zaszeregowanie obiektów hotelarskich zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego do poszczególnych rodzajów i kategorii,
 •  przyjmowanie powiadomień  o uchybieniach w funkcjonowaniu  obiektów hotelarskich
  w zakresie świadczenia usług hotelarskich w obiektach pozostających w ewidencji Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 • współpraca w zakresie ewidencji i kontroli obiektów z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • współpraca w zakresie dotyczącym obiektów hotelarskich i obiektów świadczących usługi hotelarskie z państwową strażą pożarną, państwową inspekcją sanitarną, administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym, inspekcją handlową oraz innymi jednostkami,
 • wydawanie  przyrzeczeń zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii  zwanego „promesą”,
 • przyjmowanie i rozpoznawanie wniosków o udzielenie upoważnienia do szkolenia przewodników turystycznych,
 • kontrola organizatorów szkoleń pod kątem spełniania warunków upoważnienia i realizacji programów szkolenia  przewodników turystycznych,
 • pełnienie funkcji sekretarza w komisjach egzaminacyjnych ds. przewodników turystycznych oraz ich obsługa administracyjna,
 • przyjmowanie i rozpoznawanie wniosków o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego,
 • prowadzenie ewidencji nadawanych uprawnień  przewodnika turystycznego górskiego,
 • kontrola pracy przewodników turystycznych górskich co do posiadanych uprawnień
  i poprawności wykonywania zadań.

 

 1. Dział Rozwoju i Promocji Turystyki
 1. wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji imprez turystycznych
  o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz działań promujących i wspierających rozwój oraz promocję turystyki,
 2. wspieranie merytoryczne i finansowe zadań dotyczących wytyczania, odnawiania i renowacji szlaków turystycznych na Dolnym Śląsku,
 3. organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki,
 4. wsparcie finansowe w zakresie turystyki i krajoznawstwa w trybie pozakonkursowym
 5. wsparcie finansowe stowarzyszeń działających w zakresie turystyki
  zasięgu wojewódzkim
 6. nadzór i kontrola realizacji zadań zleconych stowarzyszeniom turystycznym i innym podmiotom,
 7. weryfikacja sprawozdań z realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa
 8. prowadzenie harmonogramu i rejestru przekazywanych środków finansowych
 9. opracowywanie projektów budżetowych w zakresie turystyki szczebla wojewódzkiego,
 10. przygotowywanie sprawozdań rocznych i okresowych z wykonania budżetu wydziału
 11. aktualizacja budżetu wydziału,
 12. opracowanie układu wykonawczego budżetu,
 13. ewidencja planu wydatków i dochodów oraz zmian w budżecie,
 14. przygotowywanie harmonogramów wydatków i dochodów w budżecie,
 15. sporządzanie wniosków dotyczących aktualizacji budżetu, przedkładanych do rozpatrzenia przez ZWD.
 16. współdziałanie w właściwą komisją sejmiku,
 17. współudział w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem patronatów Marszałka Województwa w zakresie turystyki,
 18. określanie kierunków rozwoju turystyki w województwie,
 19. monitorowanie rynku turystycznego poprzez analizę badań ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku.
 20. prowadzenie strony internetowej www.turystyka.dolnyslask.pl,
 21. współpraca z partnerami Samorządu Województwa Dolnośląskiego,  Polską Organizacja Turystyczną, Dolnośląska Organizacją Turystyczną w zakresie rozwoju i promocji turystyki w regionie.
 22. współpraca Wydziału Turystyki z Wydziałem Promocji Województwa w obszarze promocji województwa, produktów turystycznych oraz tworzeniu nowych wydawnictw/materiałów promocyjnych.
 23. współdziałanie z organizacjami turystycznymi w tworzeniu ścieżek edukacyjnych, centrów edukacji krajoznawczej – turystycznej,
 24. realizacja zadań związanych z promocją turystyczną,
 25. promowanie i upowszechnianie regionalnych produktów turystycznych w kraju
  i za granic,
 26. współpraca z instytucjami administracji rządowej i innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu turystyki.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Turystki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:02.08.2010 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.08.2010
Informację aktualizował:Krzysztof Kopystyński
Data aktualizacji:17.12.2018 11:30