Nazwa usługi

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

 

Odbiorca usługi

Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego

Wymagane dokumenty

1.       Wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Dolnośląskiego wraz z załącznikami.
Załączniki do wniosku:
1) Oświadczenie o treści określonej w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 548);
2) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy zgodnie ze wzorem tej umowy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli świadczą imprezy turystyczne lub ułatwiają nabywanie powiązanych usług turystycznych świadczonych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz oświadczenie do turystycznego rachunku powierniczego;
3) Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 30 zł, jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 355 zł pozostałe podmioty za dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000);
4) Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

2.      Wniosek o zmianę danych zawartych we wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Dolnośląskiego wraz z załącznikami.
Załączniki do wniosku:
1) W przypadku zmiany nazwy firmy, zmiany adresu siedziby firmy, zmiany przedmiotu działalności bądź zmiany zasięgu terytorialnego należy dostarczyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopię gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych
2) Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, za zmianę wpisu w rejestrze

3.       Wniosek o wykreślenie z Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Dolnośląskiego.

4.       Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

5.       Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

6.       Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

 

Uwagi

Aby usprawnić komunikację między przedsiębiorcą a urzędem należy podać nr telefonu, nr faksu, e-mail.

Klauzula informacyjna:
Informujemy, że:

1)       rejestr jest jawny, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, adresu e-mail i numeru telefonu. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do rejestru przez złożenie zapytania w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców turystycznych, zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

2)       administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dane kontaktowe, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocławia, tel. 71 776 90 53, e-mail: umwd@dolnyslask.pl;

3)       dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: inspektor@dolnyslask.pl;

Pani/Pana dane osobowe:

4)       będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej „RODO”) w celu prowadzenia. Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548);

5)       będą udostępniane Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu i ministrowi właściwemu ds. turystyki;

6)       będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

7)       nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:

8)       dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;

9)       wniesienia skargi do organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.


 

Miejsce składania

·         osobiście w punktach kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5 (parter )lub przy Wybrzeży Juliusza Słowackiego 12-14 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30;

·         za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław;

·         drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ePuap
 

Opłaty

  1. Opłata za wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Dolnośląskiego - 30 zł, jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 355 zł pozostałe podmioty;
  2. Opłata za zmianę danych we wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Dolnośląskiego w przypadku innych zmian – 17 zł;
  3. Opłata za wydanie Zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Dolnośląskiego - 17 zł;
  4. Opłata za wydanie Zaświadczenia o zmianie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Dolnośląskiego - 17 zł;
  5. Pozostałe zaświadczenia – 17 zł.

 

Numer konta

Prezydent Miasta Wrocławia, ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław

PKO BP nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895


 

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy turystycznemu do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z załącznikami. Potwierdzeniem dokonania wpisu jest zaświadczenie lub wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcach wpisanych do Ewidencji. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca turystyczny może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał przedsiębiorcę turystycznego do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku (brak kompletu dokumentów), wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru:

·         jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

·         jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

·         w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Pozostałe sprawy:
Zgodnie z art. 35 kpa organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Sposób odwołania

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 1, oraz od decyzji administracyjnej marszałka województwa o odmowie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych jest minister właściwy ds. turystyki.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego do Ministra Sportu i Turystyki
w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


 

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548);

2.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000);

3.       Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz.1292);

4.       Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystyczny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2507);

5.       Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2508);

6.       Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2497);

7.       Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2465);

8.       Rozporządzenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1174);

9.       Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 518);

10.    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1.


REJESTR ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I PRZEDSIĘBIORCÓW UŁATWIAJĄCYCH NABYWANIE POWIĄZANYCH USLUG TURYSTYCZNYCH

Sprawę prowadzi

Wydział Turystyki UMWD
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
tel. 71 770 41 19
e-mail: turystyka@dolnyslask.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Krzysztof Kopystyński
Data publikacji:06.11.2008 13:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.07.2018
Informację aktualizował:Krzysztof Kopystyński
Data aktualizacji:12.09.2019 11:00