Główny Specjalista w Dziale Programowania Funduszy Europejskich w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej

Stanowisko pracy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
50-411 Wrocław
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE PROGRAMOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WYDZIALE KOORDYNACJI POLITYKI REGIONALNEJ
(nazwa stanowiska pracy)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwietniu 2019 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: niska.

Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:
1. Koordynację prac i przygotowanie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) oraz przygotowanie negocjacji i renegocjacji programu operacyjnego.
2. Prowadzenie prac nad perspektywą finansową 2014-2020, w tym współpraca w zakresie przygotowania mandatu negocjacyjnego Województwa Dolnośląskiego do Kontraktu Terytorialnego.
3. Pracę nad dokumentami programowymi RPO WD 2014-2020, we współpracy z komórkami urzędu oraz jednostkami i instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację perspektywy finansowej 2014-2020, w tym RPO WD 2014-2020.
4. Koordynację prac, przygotowanie i aktualizację wykazu projektów pozakonkursowych w ramach RPO WD 2014-2020.
5. Przygotowanie i aktualizację planu ewaluacji RPO WD 2014-2020.
6. Prowadzenie ewaluacji RPO WD 2014-2020 oraz przygotowanie analiz dla potrzeb realizacji RPO WD 2014-2020.
7. Prowadzenie ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych planowanych do realizacji w ramach RPO WD 2014-2020.
8. Przygotowywanie propozycji rozwiązań i usprawnień służących osiągnięciu zaplanowanych celów i wskaźników RPO WD 2014-2020.
9. Obsługę merytoryczną grup roboczych utworzonych na potrzeby ewaluacji RPO WD 2014-2020.
10. Monitorowanie spełnienia warunków ex-ante RPO WD 2014-2020, których spełnienie jest zależne od działań IZ RPO WD.
11. Opiniowanie Strategii ZIT w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zgodnie z art. 30. ust. 5 pkt 2. lit a ustawy wdrożeniowej.
12. Prowadzenie prac związanych z programowaniem perspektywy finansowej po roku 2020 oraz koordynacja prac związanych z przygotowaniem nowego regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1. Posiadać wykształcenie wyższe.
2. Posiadać minimum 4-letni staż pracy.
3. Posiadać minimum roczne doświadczenie zawodowe w realizowaniu projektów lub programów dofinansowanych z funduszy europejskich.
4. Posiadać znajomość zagadnień dotyczących administracji publicznej, finansów publicznych, zamówień publicznych i realizacji programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
5. Posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się.
6. Posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i programów MS Office.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:
1. Posiadać doświadczenie w pracy w administracji rządowej lub samorządowej.
2. Posiadać znajomość teorii i praktyki ewaluacji interwencji publicznych.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
2. kwestionariusz osobowy – wg załączonego wzoru,
3. kopia dokumentów potwierdzających wymagane:
- wykształcenie,
- staż pracy (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, w których wskazany będzie wymagany okres oraz rodzaj umowy itp.),
- doświadczenie zawodowe w realizowaniu projektów lub programów dofinansowanych z funduszy europejskich (np. zaświadczenia, opinie lub inne dokumenty, z których wynikać będzie wymagane doświadczenie oraz okres),
4. kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku osób chcących skorzystać z przysługującego uprawnienia,
5. oświadczenie, iż świadomie i dobrowolnie wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie przekazanym w ofercie złożonej w naborze na wolne stanowisko, wyłącznie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w celu naboru kandydatów na ww. stanowisko oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Z jednoczesnym oświadczeniem, iż kandydat/-ka został/-ła poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – poświadczone własnoręcznym podpisem – wg załączonego wzoru.

Dodatkowe dokumenty w przypadku posiadania przez kandydata:
1. doświadczenia w pracy w administracji rządowej lub samorządowej (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.).

Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław w pok. 419, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Głównego Specjalisty w Dziale Programowania Funduszy Europejskich w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, przez okres co najmniej 3 miesięcy. Ponadto dane kandydatów mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej;
5) Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnej procedurze naboru będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące. Przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata, jego oferta zostanie odłożona do akt osobowych natomiast pozostałe oferty, w terminie 4 miesięcy od zatrudnienia ww. osoby, będą odesłane;
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
10) Podane przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy podstawie art. 6 ust. 1, 3-4 oraz art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podane przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Główny Specjalista w Dziale Programowania Funduszy Europejskich w Wydziale Koordynacji Polityki Regionalnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Katarzyna Handz
Data publikacji:15.05.2019 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Katarzyna Handz
Data aktualizacji:15.05.2019 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż