Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
50-411 Wrocław
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU ZDROWIA
(nazwa stanowiska pracy)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwietniu 2019 r., jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: okazjonalna.

Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:
1. Nadzorowanie prawidłowości i terminowości zadań opisanych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w obszarze Departamentu Zdrowia oraz Zarządzeniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia, a w szczególności:
- kreowanie regionalnej polityki zdrowotnej,
- inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do oddłużenia i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej w Województwie Dolnośląskim,
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego,
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z organizacją i zapewnieniem opieki psychiatrycznej w Województwie,
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z organizacją i zapewnieniem odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
- nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
- inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć służących promocji zdrowia.
2. Realizację projektu TITTAN – Sieć na rzecz technologii, innowacji przemian w procesie starzenia – udział w spotkaniach projektowych i ocena realizacji projektu.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1. Posiadać wykształcenie wyższe – wymagany profil/specjalność: zarządzanie i/lub ekonomia i/lub finanse.
2. Posiadać minimum 5-letni staż pracy.
3. Posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w  pracy na stanowiskach kierowniczych.
4. Posiadać znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Posiadać wiedzę z zakresu finansów publicznych oraz zamówień publicznych.
6. Posiadać znajomość ustawy o działalności leczniczej.
7. Posiadać wiedzę z zakresu funduszy europejskich.
8. Posiadać umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:
1. Posiadać doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.
2. Posiadać doświadczenie zawodowe w pracy w ochronie zdrowia.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
2. kwestionariusz osobowy – wg załączonego wzoru,
3. kopia dokumentów potwierdzających wymagane:
- wykształcenie,
- staż pracy (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, w których wskazany będzie wymagany okres zatrudnienia oraz rodzaj umowy),
- doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, w których wskazany będzie wymagany okres zatrudnienia oraz rodzaj umowy),
4. oświadczenie, iż świadomie i dobrowolnie wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie przekazanym w ofercie złożonej w naborze na wolne stanowisko, wyłącznie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w celu naboru kandydatów na ww. stanowisko oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Z jednoczesnym oświadczeniem, iż kandydat/-ka został/-ła poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – poświadczone własnoręcznym podpisem – wg załączonego wzoru.

Dodatkowe dokumenty w przypadku posiadania przez kandydata:
1. doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.).
2. doświadczenia w pracy w ochronie zdrowia (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.),

Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław w pok. 419, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, przez okres co najmniej 3 miesięcy. Ponadto dane kandydatów mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej;
5) Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnej procedurze naboru będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące. Przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata, jego oferta zostanie odłożona do akt osobowych natomiast pozostałe oferty, w terminie 4 miesięcy od zatrudnienia ww. osoby, będą odesłane;
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
10) Podane przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy podstawie art. 6 ust. 1, 3-4 oraz art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podane przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Katarzyna Handz
Data publikacji:14.05.2019 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Katarzyna Handz
Data aktualizacji:14.05.2019 14:30