W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2019 r.(poz. 3010) ukazała się Uchwała nr VII/156/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczenia. Przedmiotowa Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W związku z tym Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca spółki wodne do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na działania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych określoną pulę pieniężną. Celem konkursu jest wsparcie działalności spółek wodnych z naszego regionu wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, a w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna, naprawa skarp rowów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.

Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego i mają wesprzeć spółki wodne w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenach gminnych, a co za tym idzie polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochronę przed lokalnymi podtopieniami.

Podstawowe warunki  udziału spółek wodnych w konkursie:

1. Beneficjentem pomocy może być  spółka wodna.

2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych spółek wodnych na listę rankingową, biorących udział w konkursie oraz długości rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki.

3. Wnioski o pomoc finansową spółki wodne składają do 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 428.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2019 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Marta Pasierska
Data publikacji:10.05.2019 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marta Pasierska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marta Pasierska
Data aktualizacji:10.05.2019 12:39