Ogłoszenie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Na podstawie art. 48 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekty dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów, może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 48 ust.1 ww. ustawy, wystąpiono: pismem
o sygnaturze ID: 424993.780374.696177, z dnia 15.03.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz pismem o sygnaturze ID: 425169.780375.695518,
z dnia 15.03.2019 r. do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian RPO WD 2014-2020.

 

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem o sygnaturze ZSN.9022.2.154.2019.DG, z dnia 22.03.2019 r. wskazał, iż nie ma potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego dokumentu,
tj. aktualizacji RPO WD 2014-2020.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem o sygnaturze WSI.410.121.2019.KM z dnia 28.03.2019 r. pozytywnie uzgodnił wniosek o odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji RPO WD 2014-2020.

 

Przedłożone do zaopiniowania przez ww. organy propozycje zmian RPO WD 2014-2020 zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 502/VI/19 z dnia 13.03.2019 r. oraz przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 uchwałą nr 106/19 z dnia 14.03.2019 r.

Proponowane zmiany dotyczą realokacji środków finansowych pomiędzy kategoriami interwencji i nie powodują istotnych zmian w RPO WD 2014-2020.  Aktualizacja dotyczy realokacji środków w ramach:

 • osi 3 Gospodarka niskoemisyjna: w celu ogłoszenia nowego naboru konkursowego oraz zwiększenia dofinansowania w projektach w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi;

 • osi 5 Transport: w celu zniwelowania salda ujemnego w Działaniu 5.1;

 • osi 7 Infrastruktura edukacyjna: w celu ogłoszenia nowego naboru oraz w celu zwiększenia alokacji w naborze planowanym do ogłoszenia;

 • osi 10 Edukacja: w celu dofinansowania większej ilości projektów.

   

  Ww. propozycje zmian poddano analizie pod kątem uwarunkowań określonych w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Proponowane zmiany stanowią niewielką modyfikację treści Programu i nie spowodują znaczącego oddziaływania
  na środowisko.

   

  Biorąc zatem pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian RPO WD 2014-2020.

                                                                                             

                                                                                     W imieniu Zarządu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego     

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Justyna Boczar
Data publikacji:17.04.2019 07:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Boczar
Data aktualizacji:17.04.2019 07:53