Podinspektor w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu, Departament Spraw Społecznych

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
50-411 Wrocław
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

PODINSPEKTOR W SEKRETARIACIE CZŁONKA ZARZĄDU I DEPARTAMENTU
DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH
(nazwa stanowiska pracy)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lutym 2019 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: wysoka.

Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:
1. Przygotowywanie dokumentów i materiałów na potrzeby Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego.
2. Przygotowywanie projektów wystąpień, pism oraz koordynowanie zawartych w nich ustaleń i terminów.
3. Prowadzenie kalendarza Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego.
4. Organizowanie kontaktów Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego m.in.z parlamentarzystami, przedstawicielami instytucji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
5. Obsługę Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
6. Asystowanie Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego w spotkaniach i uroczystościach oraz przygotowywanie materiałów z nimi związanych.
7. Organizację techniczną wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz ich rozliczanie.
8. Koordynację właściwego przepływu informacji i dokumentów pomiędzy Departamentem Spraw Społecznych, Departamentem Zdrowia a innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.
9. Współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1. Posiadać wykształcenie wyższe.
2. Posiadać wiedzę z zakresu administracji  publicznej w  tym: znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie województwa oraz instrukcji kancelaryjnej.
3. Posiadać znajomość struktury i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
4. Posiadać znajomość podstaw etykiety i protokołu.
5. Posiadać bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:
1. Być osobą komunikatywną oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy.


Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem (zawierający aktualny numer telefonu kandydata),
2. kwestionariusz osobowy – wg załączonego wzoru,
3. kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4. kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku osób chcących skorzystać z przysługującego uprawnienia,
5. oświadczenie, iż świadomie i dobrowolnie wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie przekazanym w ofercie złożonej w naborze na wolne stanowisko, wyłącznie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w celu naboru kandydatów na ww. stanowisko oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Z jednoczesnym oświadczeniem, iż kandydat/-ka został/-ła poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – poświadczone własnoręcznym podpisem – wg załączonego wzoru.

Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław w pok. 419, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Podinspektora w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu, Departament Spraw Społecznych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, przez okres co najmniej 3 miesięcy. Ponadto dane kandydatów mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej;
5) Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnej procedurze naboru będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące. Przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata, jego oferta zostanie odłożona do akt osobowych natomiast pozostałe oferty, w terminie 4 miesięcy od zatrudnienia ww. osoby, będą odesłane;
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
10) Podane przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy podstawie art. 6 ust. 1, 3-4 oraz art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podane przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podinspektor w Sekretariacie Członka Zarządu i Departamentu, Departament Spraw Społecznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Katarzyna Handz
Data publikacji:20.03.2019 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Katarzyna Handz
Data aktualizacji:20.03.2019 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż