Główny Specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
50-411 Wrocław
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE PROJEKTÓW I ROZLICZEŃ W WYDZIALE INFORMATYKI – 1
(nazwa stanowiska pracy)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w czerwcu 2018 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: okazjonalna.

Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:
1. Przygotowywanie planu zamówień publicznych Wydziału z uwzględnieniem spraw z zakresu informatyzacji prowadzonych przez wszystkie komórki Urzędu.
2. Nadzór i koordynację postępowań przetargowych związanych z realizacją zadań Wydziału, w tym:
- przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
- nadzór nad postępowaniami przetargowymi,
- czynny udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach związanych z realizacją zadań Wydziału,
- przygotowywanie okresowych sprawozdań dotyczących Zamówień Publicznych prowadzonych przez Wydział,
- prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w celu zawarcia umów po postępowaniach.
3. Rozliczanie budżetu Województwa w zakresie pozostającym w dyspozycji Wydziału, w tym dotyczącego projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z innych środków zagranicznych.
4. Przygotowywanie dokumentacji księgowej związanej z działalnością Wydziału, w szczególności dokumentacji księgowej związanej z informatyzacją Urzędu.
5. Monitorowanie, raportowanie, prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości oraz rozliczeń projektów realizowanych przez Wydział, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, obejmujące w szczególności:
- rozliczanie i kontrolowanie umów wg zadań i wykonawców,
- prowadzenie ewidencji zatwierdzonych do zapłaty faktur na poszczególne zadania,
- bieżące monitorowanie stopnia realizacji projektów w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego i zawartych umów,
- przygotowywanie harmonogramu realizacji wydatków budżetowych,
6. Udział w pracach związanych z opracowywaniem analiz, sprawozdań i ankiet oraz innych opracowań dotyczących wdrażania działań finansowanych ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 lub projektów własnych samorządu województwa finansowanych, na potrzeby Zarządu Województwa Dolnośląskiego i uprawnionych instytucji zewnętrznych.
7. Ewidencję sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym:
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji urzędu,
- nadzór i zarządzanie licencjami na oprogramowanie posiadanych przez Urząd,
- dokumentacja środków trwałych,
- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przekazania lub użyczenia urządzeń komputerowych wojewódzkim jednostkom i osobom prawnym lub innym podmiotom wskazanym przez Zarząd Województwa.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1. Posiadać doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:
1. Posiadać wykształcenie wyższe.
2. Posiadać minimum 4-letni staż pracy.
3. Posiadać znajomość zagadnień dotyczących administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa, w tym Kodeksu Postępowania Administracyjnego rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych .
4. Posiadać znajomość prawa cywilnego – Kodeksu cywilnego.
5. Posiadać znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Posiadać znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Posiadać znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Posiadać umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, (zawierający aktualny numer telefonu kandydata),
2. kwestionariusz osobowy – wg załączonego wzoru
3. kopia dokumentów potwierdzających:
- wymagane wykształcenie,
- wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, w których wskazany będzie wymagany okres zatrudnienia oraz rodzaj umowy),
4.kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku osób chcących skorzystać z przysługującego uprawnienia,
5.oświadczenie, iż świadomie i dobrowolnie wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie przekazanym w ofercie złożonej w naborze na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki – 1, wyłącznie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w celu naboru kandydatów na ww. stanowisko, późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Z jednoczesnym oświadczeniem, iż kandydat/-ka został/-ła poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – poświadczone własnoręcznym podpisem – wg załączonego wzoru.

Dodatkowe dokumenty w przypadku posiadania przez kandydata:
1. doświadczenia w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej.

Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław w pok. 419, w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na stanowisko: „główny specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki – 1” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2018 r. do godz. 15.00.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, na podstawie art. 6 ust. 1, 3-4 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne. Dane kandydatów mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji  publicznej.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego posiadający upoważnienia do przetwarzania danych w zakresie naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze. Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, przez okres co najmniej 3 miesięcy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym została przeprowadzona procedura naboru, przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie  przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty, w terminie czterech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata na ww. stanowisko, będą odesłane;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Główny Specjalista w Dziale Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Katarzyna Handz
Data publikacji:12.07.2018 08:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Katarzyna Handz
Data aktualizacji:12.07.2018 08:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż