Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich

                                                     

UNIA EUROPEJSKA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

         

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze  środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Opracyjnego "Rybactwo i Morze"

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
50-411 Wrocław
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

SPECJALISTA W DZIALE WDRAŻANIA
W WYDZIALE OBSZARÓW WIEJSKICH
(nazwa stanowiska pracy)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w czerwcu 2018 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: w razie potrzeby.

Zakres zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:
1. Realizację zadań delegowanych zgodnie z trybem i terminami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i postanowień umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz procedur i instrukcji, opracowanych i aktualizowanych przez Agencję płatniczą.
2. Nadzór nad Lokalnymi Grupami Działania w zakresie wynikającym z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z ustawą o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
3. Rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszeń prawa oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Przeciwdziałanie, wykrywanie i przekazywanie Agencji płatniczej informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych, w szczególności o prowadzonych postępowaniach karnych wobec beneficjentów, z którymi Samorząd Województwa zawarł umowę o przyznaniu pomocy.
5. Prowadzenie spraw związanych ze składanymi przez podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy/beneficjentów, skargami  do sądów administracyjnych i pozwami składanymi do sądów powszechnych w przypadkach odmowy przyznania pomocy.
6. Zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowyo przyznaniu pomocy przez beneficjenta.

Zakres zadań w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:
1. Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego.
2. Nadzór nad Lokalnymi Grupami Rybackimi w zakresie wynikającym z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z ustawą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
3. Informowanie i rozpowszechnianie informacji o programie operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznania pomocy w ramach Priorytetu 4 programu operacyjnego oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania pomocy.
4. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie.
5. Prowadzenie oceny wniosków o dofinansowanie.
6. Zawieranie umów o dofinansowanie, na podstawie których przyznawana jest pomoc w ramach programu operacyjnego.
7. Informowanie o odmowie przyznania pomocy.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1. Posiadać wykształcenie wyższe.
2. Posiadać wiedzę z zakresu administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu województwa.
3. Posiadać wiedzę z zakresu funduszy europejskich.
4. Posiadać znajomość zagadnień dotyczących finansów publicznych i rachunkowości.
5. Posiadać wiedzę z zakresu zamówień publicznych.
6. Posiadać znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:
1. Posiadać minimum roczne doświadczenie w zakresie obsługi programów Unii Europejskiej.
2. Posiadać zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy w grupie i pod  presją czasu.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata,
2. kwestionariusz osobowy – wg załączonego wzoru,
3. kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4. kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku osób chcących skorzystać z przysługującego uprawnienia,
5. oświadczenie, iż świadomie i dobrowolnie wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie przekazanym w ofercie złożonej w naborze na stanowisko Specjalisty w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich, wyłącznie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w celu naboru kandydatów na ww. stanowisko, późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Z jednoczesnym oświadczeniem, iż kandydat/-ka został/-ła poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – poświadczone własnoręcznym podpisem – wg załączonego wzoru.

Dodatkowe dokumenty – w przypadku posiadania przez kandydata:
1. minimum rocznego doświadczenie w zakresie obsługi programów Unii Europejskiej.

Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław w pok. 419, w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na stanowisko: „Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 15.00.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, na podstawie art. 6 ust. 1, 3-4 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne. Dane kandydatów mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji  publicznej.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego posiadający upoważnienia do przetwarzania danych w zakresie naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze. Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, przez okres co najmniej 3 miesięcy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 10 lat od zakończenia roku, w którym została przeprowadzona procedura naboru, przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty, w terminie czterech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata na ww. stanowisko, będą odesłane;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Specjalista w Dziale Wdrażania w Wydziale Obszarów Wiejskich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Katarzyna Handz
Data publikacji:09.07.2018 16:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Katarzyna Handz
Data aktualizacji:09.07.2018 16:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż