wersja do wydruku ??? 02.02.2018 07:40

Rejestr BDO

Ruszyły zapisy na szkolenia z BDO!!!

W dniach 28 i 29 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław) odbędzie się bezpłatne szkolenie z funkcjonowania elektronicznego modułu ewidencji systemu BDO, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ustawą o odpadach, organizowane przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. Dodatkowe informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie >>>kliknij tutaj>>>.

O Bazie Danych o Odpadach

Baza danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO) została uruchomiona 24 stycznia 2018 r. Obecnie działa jej pierwszy moduł - rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami (dalej rejestr).

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. udostępnione zostaną kolejne moduły BDO, a składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów możliwe będzie wyłącznie w formie elektronicznej, dlatego przypominamy o obowiązku złożenia wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych w poszczególnych działach odpowiadających prowadzonej działalności.

Rejestr BDO

Od 1.09.2019 r. opłatą recyklingową zostały objęte również torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej (więcej informacji na temat opłaty recyklingowej >>)

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru (pobierz wniosek >>).

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami zwany rejestrem. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO.

Minister Środowiska w formie komunikatu ogłosił informację, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r. (M.P. 2018 poz. 118)


Przepisy ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozstrzygają w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50) a w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust. 1). W art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wymienione zostały podmioty zwolnione z wpisu do rejestru. Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ustawy o odpadach).

 

Wzór powyższego wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2528).

kliknij tutaj >>> wersja .doc

UWAGA ! Podmiot zobowiązany do złożenia ww. wniosku WYPEŁNIA I PRZESYŁA DO TUT. ORGANU TYLKO TE DZIAŁY, KTÓRE GO DOTYCZĄ wraz załącznikami, o których mowa poniżej.

 

Odpady papieru powstające w biurach i urzędach stanowią odpady komunalne, które klasyfikuje się w grupie 20 (kod 20 01 01) stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) dotyczy to również makulatury pochodzącej z niszczarek. Zgodnie z treścią art. 50 ust. 1 pkt 5e i art. 66 ust. 4 pkt 1a ustawy o odpadach wytwórca odpadów komunalnych jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym nie ma obowiązku wskazywania wytworzonych odpadów komunalnych (grupa 20) we wniosku o wpis do przedmiotowego Rejestru.

 

Informacje na temat uzyskania wpisu do Rejestru BDO udzielane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:30. Numery telefonów oraz zakres rozpatrywanych wniosków znajdują się pod adresem: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=979&str=17

 

Wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami, o których mowa poniżej należy przesłać na niniejszy adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
UL. WALOŃSKA 3-5
50-413 WROCŁAW

 

Samodzielny przegląd podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru BDO jest możliwy pod adresem:

www.bdo.mos.gov.pl

 

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA Z ZAKRESU REJESTRU-BDO

 

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ

 

Do wniosku o wpis lub do wniosku o zmianę wpisu (zgodnie z art. 53 ust. 7 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) dołącza się:

 
1.   w przypadku wszystkich podmiotów:
 
a)  uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej wraz z oświadczeniem o rodzaju przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b)  oświadczenie do wniosku o wpis lub oświadczenie do wniosku o zmianę wpisu;

 
2.    w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
a)  uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b)  dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c)   uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
 
3.    w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 
4.   w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 
5.  w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 
6.    w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

 


Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po sprawdzeniu czy wniosek nie zawiera braków formalnych, dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w formie pisemnej.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nada podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i powiadomi podmiot o tym fakcie. Ponadto marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, utworzy dla wnioskodawcy indywidualne konto w BDO oraz powiadomi o jego o aktywacji podając informacje o loginie i haśle dostępu do tego konta.

Na konto BDO należy się zalogować niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia (link do zalogowania na konto: www.bdo.mos.gov.pl/web/login). Dane dostępowe wygasają po 30 dniach od momentu ich wygenerowania.

W przypadku wygaśnięcia hasła pierwszego logowania do BDO, podmiot posiadający numer rejestrowy, winien wystąpić na piśmie (opatrzonym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) o ponowne wygenerowanie hasła dostępu.

 


Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.

 

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184)

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

 

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:

SANTANDER Bank Polska S.A.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

51 1090 2398 0000 0001 4176 6298

W tytule przelewu należy podać dokładne dane podmiotu, którego przelew dotyczy:

"NIP lub regon, rodzaj opłaty i za jaki okres jest dokonywana (np. opłata rejestrowa za 2019 r., opłata roczna za 2019 r.)"


Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli zawiadomienie na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub złożyli zawiadomienie w trybie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, o których jest mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., w roku, w którym nastąpiło złożenie wniosku o wpis do rejestru.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr BDO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:???
Data publikacji:02.02.2018 07:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:17.10.2019 07:48