Pojazdy wycofane z eksploatacji

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (Dz. U. z 2016 r., poz. 803) demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być przeprowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.


Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów znajduje się poniżej w załączniku.

 

Zgodnie z art. 30 przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z ekploatacji i przekazania go Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa do dnia 15 marca następnego roku.

 

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZA LATA 2011 - 2017

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 225 poz. 1471) >>>>>pobierz (wersja PDF)

 

Wzór formularza do sporządzania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji    >>>>pobierz  (wersja edytowalna WORD)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 202, poz. 1340)  >>>>pobierz

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest marszałek województwa; w przypadku gdy stacja demontażu położona jest na terenie zamkniętym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

Zgodnie z art. 42 marszałek województwa prowadzi wykaz przedsiębiorców prowadzących:

 

 1. stacje demontażu;
 2. punkty zbierania pojazdów.

 

Wykaz ten marszałek województwa zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego. Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego  prowadzący stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie województwa dolnośląskiego.

 

OPŁATY - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2016 R.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu jest obowiązany do obliczenia i uiszczenia bez wezwania opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, obliczanej odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu (art. 28a ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji).

Powyższa opłata jest uiszczana w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy na poniższy rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego:

SANTANDER Bank Polska S.A.

53 1090 2398 0000 0001 4176 6359
 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) uprzejmie informuję, że:

 

 • dane osobowe zawarte w zbiorczych zestawieniach danych o odpadach przesyłanych do tut. Wydziału są przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14,
   
 • powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, wprowadzenia do wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządzenia raportu wojewódzkiego i przekazania go ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
   
 • odbiorcami ww. danych osobowych są: minister właściwy do spraw środowiska oraz każdy kto złoży wniosek  o udostępnienie informacji o środowisku,
   
 • przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
   
 • podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 21) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 225 poz. 1471).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pojazdy wycofane z eksploatacji
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Data publikacji:24.02.2017 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:26.08.2020 10:40