Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu aktualizacji Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informujemy, iż na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 t.j.) od 27 października 2017 r. do 28 listopada  2017 r. odbywają się konsultacje społeczne opracowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego projektu aktualizacji Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres korespondencyjny oraz przedmiot uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. Na piśmie na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław (osobiście lub listownie).
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres irt@irt.wroc.pl
  3. Ustnie do protokołu w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

 

W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Aktualizacja Planu inwestycji transportowych - uwagi SOOS”

Załączniki do pobrania:

  1. Obwieszczenie ZWD

  2. Projekt aktualizacji Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020

  3. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu

  4. Uzgodnienie RDOŚ oraz Uzgodnienie DPWIS

  5. Wzór formularza konsultacyjnego

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu aktualizacji Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Boczar
Data publikacji:27.10.2017 08:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Boczar
Data aktualizacji:27.10.2017 09:04