Sylwia Wujda 03.10.2017 12:38 wersja do wydruku

Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać:

- środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne,

- opłatę produktową za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50 – 411 Wrocław

 

SANTANDER Bank Polska S.A.
63 1090 2398 0000 0001 4176 6276

 

 

 ZAŚWIADCZENIA, OŚWIADCZENIA, INFORMACJE  NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES :

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wydział Środowiska
ul. Walońska 3-5
50 - 413 Wrocław

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z pózn. zm.).

 

 

Ogólny opis

 

Ustawę stosuje się do:

a) sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

b) zużytego sprzętu

Ustawa określa także prawa i obowiązki następujących podmiotów:

 • wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, dystrybutorów, 
 • autoryzowanych przedstawicieli producentów sprzętu,
 • zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku,
 • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

Opłaty


 

1. Obowiązki podmiotów względem marszałka województwa:

a) wprowadzających sprzęt  

 • wniesienie opłaty produktowej w przypadku nie uzyskania przewidzianych przepisami poziomów odzysku na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w   terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy
     
 • rozliczenie z wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w wysokości co najmniej  0.1 % przychodów netto z tytułu wprowadzena do obrotu sprzętu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy lub wniesienie bez wezwania opłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego .

 

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty produktowej    
      
1. W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

2. Wprowadzającego sprzęt zwalnia się z opłaty produktowej, jeżeli:

- wprowadza do obrotu małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg, lub

- wprowadza do obrotu wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg oraz 

- jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku:
a) informację o wysokości opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za dany rok,
b)  zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis,                                    
c) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty za publiczne kampanie edukacyjne

Jeżeli wysokość opłaty wyliczonej na pokrycie kosztów publicznych  kampanii edukacyjnych nie przekracza 100 zł oraz

a) jeżeli wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa w terminie do 31 stycznia danego roku oświadczenie lub zaświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis,

b) a także informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

b) autoryzowany przedstawiciel producenta sprzętu

 • realizuje obowiązki jak wprowadzający sprzęt samodzielnie lub za pośrednictwem Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego .

 

c) Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

 • rozliczenie z wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w wysokości co najmniej 5% przychodów netto z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy lub wniesienie opłaty bez wezwania  w terminie do 15 lutego na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY


 

 1. obowiązki podmiotów względem marszałka województwa:

  a) wprowadzający sprzęt
 • zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis podmiotów, które korzystają ze zwolnienia z zakresu opłaty produktowej-w terminie  do 15 marca roku następującego po roku, którego zaświadczenie dotyczy, 
 • zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis podmiotów, dla których wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym złożone  w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego zaświadczenie dotyczy,
 • informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

b) autoryzowany przedstawiciel - jak w punkcie a)

c) prowadzący zakład przetwarzania Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

 • zaświadczenie o zużytym sprzęcie wydawane przez zakład przetwarzania na wniosek wprowadzającego sprzęt w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku przekazywane do marszałka województwa do 28 lutego roku następującego po roku, którego zaświadczenie dotyczy,

 • sprawozdanie z audytu przeprowadzonego przez uprawnionego weryfikatora środowiskowego - do 15 maja roku następjącego po roku, którego audyt dotyczy.

d) prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku

 • zaświadczenia potwierdzające recykling – wydawane przez podmioty prowadzące recykling sprzętu e. i e.w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku od zakładu przetwarzania – od II półrocza 2016 drugi egzemplarz składany do marszałka województwa,

 • zaświadczenia potwierdzające inny niż recykling proces odzysku – wydawane przez podmioty prowadzące recykling sprzętu e. i e.w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku od zakładu przetwarzania – od II półrocza 2016 drugi egzemlarz składany do marszałka województwa.

e)  Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

 • sprawozdanie z audytu przeprowadzonego przez uprawnionego weryfikatora środowiskowego - do 15 maja roku następjącego po roku, którego audyt dotyczy,

 • zaświadczenie wydawane przez bank dotyczące wysokości wymaganego kapitału zakładowego przedkładane marszałkowi województwa do 15 marca roku następującego po roku, którego zaświadczenie dotyczy.

   

   

FORMULARZE


 

Wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 – poz. 2186 w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

 

Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 - poz. 2213 w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.   

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Sylwia Wujda
Data publikacji:03.10.2017 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Gałęska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:14.02.2019 13:47