Sylwia Wujda 07.01.2015 13:21 wersja do wydruku

Produkty, odpady powstałe z produktów,  opłata produktowa

 

INFORMACJE NT. SPOSOBU I TERMINU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO).

Ponadto w związku z tym, że system BDO nie posiada jeszcze modułu sprawozdawczości w zakresie produktów, podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. ww. sprawozdań składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (art. 237ea ustawy o odpadach).

UWAGA! Nie uległ zmianie termin wnoszenia opłaty produktowej za 2019 r.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy, tj. za 2019 r. w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Do obliczeń opłaty produktowej za rok 2019 należy przyjąć stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2485).

 

Zagadnienia związane z wprowadzaniem przez przedsiębiorców na terytorium kraju określonych produktów (oleje smarowe, preparaty smarowe, dodatki i środki zapobiegające zamarzaniu, opony) oraz z ustalaniem i pobieraniem opłaty produktowej za odpady powstałe z tych produktów regulują przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932)  zwanej dalej ustawą.

W sprawach dotyczących postępowania z odpadami powstałymi z produktów w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Od 24 stycznia 2018 r. przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ww. ustawy powinien uzyskać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w ww. zakresie przed dniem 24 stycznia 2018 r. powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru do dnia 24 lipca 2018 r.

Obowiązki określone przepisami ustawy dotyczą przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty definiowane w art. 2 pkt 9c ustawy. Są to produkty wymienione wprost w załączniku nr 4a do ustawy, w tym również te, które stanowią część składową lub przynależność innych produktów stanowiących przedmiot importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów zostały określone w załączniku nr 4a do ww. ustawy, z wyłączeniem produktów wymienionych w pozycji 2 tego załącznika. Są to preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu. Dla tych produktów zostały ustalone okresy przejściowe w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16.12.2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1598).

Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał na rynek produktów - w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku. Masę produktów wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o ewidencję prowadzoną zgodnie z art. 11 ustawy.

Wprowadzenie na rynek krajowy produktów następuje :

 • w dniu ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na terytorium kraju, lub
 • w przypadku importu produktów w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, lub
 • w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w dniu wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów.

Produkt uważa się za wprowadzony na terytorium kraju tylko raz.

Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów poużytkowych zalicza się procesy R1-R9 i R13 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Natomiast przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów poużytkowych zalicza się procesy R2-R9 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być realizowany przez przedsiębiorcę:

1)    samodzielnie albo

2)    za pośrednictwem organizacji odzysku.

Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążającego go obowiązki na podstawie umowy.

Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 10 ustawy przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty oraz organizacja odzysku są obowiązani do sporządzania sprawozdań na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozliczenie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ustawy, następuje na koniec roku kalendarzowego.

Za lata 2013-2014, zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o odpadach, przedsiębiorcy sporządzają i składają sprawozdania, wynikające z ustawy stosując przepisy dotychczasowe. Przepis ten ma zastosowanie do wzoru i terminu składania sprawozdania:

1. Wzór sprawozdania powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775),

2. Do obliczeń opłaty produktowej za lata 2013-2014 należy przyjąć stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1774),

Począwszy od roku 2015, z uwagi na brak przepisów przejściowych, sprawozdania wynikające z ustawy należy składać już na nowych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Brak jest delegacji ustawowej do wydania wzoru sprawozdania na lata 2015-2018. Sprawozdanie może być sporządzone na dowolnym wzorze, ale powinno zawierać informacje,  o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 3 lit. a-d ustawy o odpadach.

Termin złożenia sprawozdania: do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

Sprawozdania należy składać na adres :

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

UL. WALOŃSKA 3-5

50-413 WROCŁAW

 

Przedsiębiorca albo organizacja, którzy nie wykonali obowiązku, o którym mowa w art. 3, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

1)    odzysku;

2)    recyklingu.

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.

Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów.

Do obliczeń opłaty produktowej za lata 2015-2018 należy przyjąć stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1968).

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.

Opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

 

Należną opłatę produktową należy wpłacać na odrębny rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

SANTANDER Bank Polska S.A.

41 1090 2398 0000 0001 4176 6284

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu obsługi sprawozdań, wykazów i innych dokumentów dotyczących opłat środowiskowych, jak również w celu archiwizacji, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
 4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz w zakresie stanowiącym informację publiczną osoby uprawnione do pozyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani  w formie profilowania.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Produkty, opłata produktowa 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Sylwia Wujda
Data publikacji:07.01.2015 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Gomułka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:12.03.2020 12:22