WZORY WYKAZÓW

Aktualne wzory wykazów (obowiązujące od 2019 r.) opublikowano w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r., poz. 2443).

 

kliknij tutaj >>> wersja .doc
kliknij tutaj >>> wersja .pdf

 

Wzory wykazów (obowiązujące w 2018 r.) opublikowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018 r., poz. 2527).

 

kliknij tutaj >>> wersja .doc
kliknij tutaj >>> wersja .pdf

 

Wzory wykazów obowiązujące od 2014 r. do 2017 r. opublikowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274).

 

kliknij tutaj >>> wersja .doc
kliknij tutaj >>> wersja .pdf

 

Wykaz za korzystanie ze środowiska można wysłać do tut. urzędu za pomocą aplikacji do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Jeżeli nie jest możliwe podpisanie wysyłanego dokumentu przy pomocy bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego konieczne jest wydrukowanie wypełnionej w powyższej aplikacji deklaracji, podpisanie przez osobę upoważnioną i wysłanie jej listownie do tut. organu.

 

STAWKI OPŁAT
 

Stawki opłat za 2019 r. >>> kliknij tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1038)

Stawki opłat za 2018 r. >>> kliknij tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 2490)

Stawki opłat za 2017 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. 2016, poz. 718)

Stawki opłat za 2016 r. >>> kliknij tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015, poz. 1875)

Stawki opłat za 2015 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014, poz.790)

Stawki opłat za 2014 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. 2013, poz.729).

 

UWAGA PEŁNOMOCNICTWA

Informujemy, że wszelkie przedkładane dokumenty, w tym:
- zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, oraz
- sprawozdania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach,
winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z KRS/CEIDG lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik powinien dołączyć do wykazu/sprawozdania sporządzone na piśmie pełnomocnictwo (w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie) wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa).
Opłatę skarbową w wys. 17 zł należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Wrocław: PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
Nieprzedłożenie pełnomocnictwa bądź prawidłowo podpisanego dokumentu będzie skutkowało brakiem możliwości weryfikacji, a co za tym idzie koniecznością zwrotu wpłaconych przez Państwa środków.

 

W związku ze zmianą rozliczeń w systemie oświaty informujemy, że w przypadku połączenia 2 jednostek budżetowych, za korzystanie ze środowiska za cały poprzedni rok powinna rozliczyć się jednostka przejmująca.  

 

Opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
za rok 2017 na dotychczasowych zasadach

 

Zgodnie z art. 524 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) podmiot korzystający ze środowiska w terminie do 31 marca 2018 r.:

 • przedkłada marszałkowi województwa wykaz za rok 2017 zawierający informacje
  i dane, o których mowa w art. 287 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), wykorzystywane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1 Prawa ochrony środowiska,

 • wnosi należną opłatę z tytułu poboru wody i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

 

Zwolnienie z przedkładania wykazów opłatowych, gdy opłata nie przekracza 100 zł

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) wprowadzonych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych  ustaw  w  celu   poprawy   otoczenia prawnego   przedsiębiorców   (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255),   od  1  stycznia  2017 r. podmioty korzystające ze środowiska   nie   przedkładają   wykazów   i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. W przypadku, gdy jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska.

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów za 2016 r. oraz lat kolejnych.


Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286 i 287 ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają wyłącznie marszałkowi województwa wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.


Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł.
 

Opłaty za korzystanie ze środowiska zostały uregulowane w Dziale II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  Zgodnie z art. 284 ust. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – prawo wodne.

 

Uwaga!:

 1. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza: 800zł/rok (od roku 2014) dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
 2. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.
 3. W przypadku jego braku marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

WYSZUKIWANIE KART W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH DOT. OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

 

Nr rachunku bankowego na, który należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska:

SANTANDER Bank Polska S.A.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   26 1090 2398 0000 0001 4176 6360 (Wrocław)

      69 1090 2398 0000 0001 4176 6265 (Jelenia Góra)

78 1090 2398 0000 0001 4176 6297 (Legnica)

    17 1090 2398 0000 0001 4176 6328 (Wałbrzych)

(na przelewie proszę określić czego opłata dotyczy i za jaki okres)

 


Opłaty za korzystanie ze środowiska ustala się wg. stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są przez:

 1. Wydział Środowiska      
  siedziba: ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław (pok. 015, parter)
   
 2. Zespoły zamiejscowe:
 • Wydział Środowiska ul. F. Skarbka 10, 59-220 Legnica
 • Wydział Środowiska pl. Ratuszowy 31/32, 58-500 Jelenia Góra

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu obsługi sprawozdań, wykazów i innych dokumentów dotyczących opłat środowiskowych, jak również w celu archiwizacji, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
 4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz w zakresie stanowiącym informację publiczną osoby uprawnione do pozyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Data publikacji:24.02.2017 12:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:12.02.2020 13:57