OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

 

UWAGA PEŁNOMOCNICTWA

Informujemy, że wszelkie przedkładane dokumenty, w tym:
- zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, oraz
- sprawozdania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach,
winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z KRS/CEIDG lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik powinien dołączyć do wykazu/sprawozdania sporządzone na piśmie pełnomocnictwo (w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie) wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa).
Opłatę skarbową w wys. 17 zł należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Wrocław: PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
Nieprzedłożenie pełnomocnictwa bądź prawidłowo podpisanego dokumentu będzie skutkowało brakiem możliwości weryfikacji, a co za tym idzie koniecznością zwrotu wpłaconych przez Państwa środków.

 

 

W związku ze zmianą rozliczeń w systemie oświaty informujemy, że w przypadku połączenia 2 jednostek budżetowych, za korzystanie ze środowiska za cały poprzedni rok powinna rozliczyć się jednostka przejmująca.  

 


 

Opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
za rok 2017 na dotychczasowych zasadach

 

Zgodnie z art. 524 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) podmiot korzystający ze środowiska w terminie do 31 marca 2018 r.:

 • przedkłada marszałkowi województwa wykaz za rok 2017 zawierający informacje
  i dane, o których mowa w art. 287 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), wykorzystywane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1 Prawa ochrony środowiska,

 • wnosi należną opłatę z tytułu poboru wody i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

 

 

Zwolnienie z przedkładania wykazów opłatowych, gdy opłata nie przekracza 100 zł

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) wprowadzonych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych  ustaw  w  celu   poprawy   otoczenia prawnego   przedsiębiorców   (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255),   od  1  stycznia  2017 r. podmioty korzystające ze środowiska   nie   przedkładają   wykazów   i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. W przypadku, gdy jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska.

 

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów za 2016 r. oraz lat kolejnych.


 

Zmiany w systemie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska od 2013 r.


Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342, art. 9) zmieniła od 1 stycznia 2013 r. system naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny .


Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286 i 287 ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają wyłącznie marszałkowi województwa wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia 2013 r., w terminie do dnia 31 marca następnego roku.


Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł.
Zaległe opłaty wraz z wykazami dotyczącymi korzystania ze środowiska za okresy do II półrocza 2012 r. wnosi się i sporządza w systemie półrocznym.

 

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska zostały uregulowane w Dziale II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  Zgodnie z art. 284 ust. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – prawo wodne.

 

 

Uwaga!:

 1. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza: 800zł/rok (od roku 2013) oraz 400zł/półrocze (od II półrocza 2008 do II półrocza 2012) dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
 2. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.
 3. W przypadku jego braku marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

WYSZUKIWANIE KART W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH DOT. OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

 

 

Wykaz za korzystanie ze środowiska można wysłać do tut. urzędu za pomocą aplikacji do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Jeżeli nie jest możliwe podpisanie wysyłanego dokumentu przy pomocy bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego konieczne jest wydrukowanie wypełnionej w powyższej aplikacji deklaracji, podpisanie przez osobę upoważnioną i wysłanie jej listownie do tut. organu.

 

WZORY WYKAZÓW

Aktualne wzory wykazów (obowiązujące od 2018 r.) opublikowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018 r., poz. 2527).

 

kliknij tutaj >>> wersja .doc
kliknij tutaj >>> wersja .pdf

 

Wzory wykazów obowiązujące od 2013 r. do 2017 r. opublikowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274).

 

kliknij tutaj >>> wersja .doc
kliknij tutaj >>> wersja .pdf

 

Wzory wykazów obowiązujące od I półrocza 2009 r. do 2012 r. opublikowano
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. Nr 97, poz. 816).
 

kliknij tutaj >>> wersja .doc
kliknij tutaj >>> wersja .pdf

 

 

STAWKI OPŁAT
 

Stawki opłat za 2018 r. >>> kliknij tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 2490)

Stawki opłat za 2017 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. 2016, poz. 718)

Stawki opłat za 2016 r. >>> kliknij tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015, poz. 1875)

Stawki opłat za 2015 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014, poz.790)

Stawki opłat za 2014 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. 2013, poz.729).

Stawki opłat za 2013 r. >>> kliknij tutaj

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. 2012, poz. 766).

Stawki opłat za 2012 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. Nr 94, poz. 958).

Stawki opłat za 2011 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. Nr 74, poz. 945).

Stawki opłat za 2010 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P. Nr 57 poz. 780).

Stawki opłat za 2009 r.  >>> kliknij tutaj
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196 poz. 1217).

 

 

 • Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw . >>> pobierz wersja .pdf

 

Nr rachunku bankowego na, który należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska:

SANTANDER Bank Polska S.A.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   26 1090 2398 0000 0001 4176 6360 (Wrocław)

      69 1090 2398 0000 0001 4176 6265 (Jelenia Góra)

78 1090 2398 0000 0001 4176 6297 (Legnica)

    17 1090 2398 0000 0001 4176 6328 (Wałbrzych)

(na przelewie proszę określić czego opłata dotyczy i za jaki okres)

 


Opłaty za korzystanie ze środowiska ustala się wg. stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są przez:

 

 1. Wydział Środowiska      
  siedziba: ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław (pok. 015, parter)
   
 2. Zespoły zamiejscowe:
 • Wydział Środowiska ul. F. Skarbka 10, 59-220 Legnica
 • Wydział Środowiska ul. Wysockiego 29, 58-300 Wałbrzych
 • Wydział Środowiska pl. Ratuszowy 31/32, 58-500 Jelenia Góra

 

 

Opłata produktowa za opakowania   >>>>>więcej informacji


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu obsługi sprawozdań, wykazów i innych dokumentów dotyczących opłat środowiskowych, jak również w celu archiwizacji, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
 4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz w zakresie stanowiącym informację publiczną osoby uprawnione do pozyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Data publikacji:24.02.2017 12:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:14.02.2019 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.02.2019 14:06 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
24.01.2019 09:01 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
24.01.2019 09:00 Dodano załącznik "Druki obowiązujące od roku
sprawozdawczego 2018 - Druki obowiązujące od roku
sprawozdawczego 2018.doc"

(Anna Hotała)
14.01.2019 07:54 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
08.01.2019 13:07 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
07.01.2019 09:18 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
29.01.2018 13:47 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2018 14:02 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.01.2018 09:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.11.2017 07:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.11.2017 10:21 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.11.2017 14:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.11.2017 11:29 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.03.2017 12:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.03.2017 09:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.02.2017 12:15 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.02.2017 09:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.02.2017 12:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.01.2017 13:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.01.2017 10:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.01.2017 10:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.01.2017 13:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2017 09:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2017 09:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2017 08:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2017 13:46 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2017 13:43 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:10 Dodano załącznik "WSKAZNIKI EMISJI SUBSTANCJI
ZANIECZYSZCZAJACYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESOW
ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW.pdf"

(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:08 Usunięto załącznik WSKAZNIKI EMISJI SUBSTANCJI
ZANIECZYSZCZAJACYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESOW
ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW

(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:07 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:05 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KWARTALE
2005 R.

(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:05 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR.
2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R.

(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:05 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW.2003 R.
DO IV KW.2004 R.

(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:05 Usunięto załącznik STAWKI OPŁAT ZA 2008 ROK
(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:05 Usunięto załącznik STAWKI OPŁAT ZA 2007 ROK
(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:04 Usunięto załącznik STAWKI OPŁAT ZA 2006 ROK
(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:04 Usunięto załącznik STAWKI OPŁAT ZA 2005 ROK
(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:04 Usunięto załącznik STAWKI OPŁAT ZA 2004 ROK
(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:04 Usunięto załącznik STAWKI OPŁAT ZA 2003 ROK
(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:04 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR.
2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R.

(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:04 Usunięto załącznik ZASADY POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WYKAZU
(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:03 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005
R

(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:03 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R.
DO IV KW.2004 R

(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:03 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009
R.

(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:01 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009
R.doc"

(Sylwia Wujda)
03.08.2016 12:00 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009
R

(Sylwia Wujda)
27.07.2016 11:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
27.07.2016 11:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.07.2016 12:07 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.04.2016 10:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2016 09:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.02.2016 10:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.01.2016 11:45 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2016 11:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2016 11:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.12.2015 13:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.12.2015 10:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.11.2015 14:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.11.2015 09:47 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2015 15:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2015 15:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.01.2015 15:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.01.2015 14:02 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.01.2015 14:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2015 12:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2014 11:32 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
30.12.2014 11:25 Dodano załącznik "Stawki opłat za rok 2014"
(Sylwia Wujda)
08.10.2014 10:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.10.2014 09:57 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:23 Dodano załącznik "Druki obowiązujące od roku
sprawozdawczego 2013"

(Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:21 Usunięto załącznik Opłaty za korzystanie ze środowiska
od roku 2013

(Sylwia Wujda)
13.03.2014 10:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.03.2014 10:00 Dodano załącznik "Opłaty za korzystanie ze środowiska od
roku 2013 "

(Sylwia Wujda)
13.03.2014 10:00 Usunięto załącznik Opłaty za korzystanie ze środowiska
od roku 2013

(Sylwia Wujda)
07.03.2014 12:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014 12:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014 11:59 Dodano załącznik "Opłaty za korzystanie ze środowiska od
roku 2013"

(Sylwia Wujda)
07.03.2014 11:58 Usunięto załącznik opłaty za korzystanie ze
środowiska_od 2013_wersja edytowalna

(Sylwia Wujda)
06.03.2014 13:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.03.2014 13:35 Dodano załącznik "opłaty za korzystanie ze środowiska_od
2013_wersja edytowalna "

(Sylwia Wujda)
06.03.2014 13:34 Usunięto załącznik Opłaty za korzystanie ze środowiska
od roku 2013

(Sylwia Wujda)
06.03.2014 10:16 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.03.2014 08:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.03.2014 08:33 Dodano załącznik "Opłaty za korzystanie ze środowiska od
roku 2013"

(Sylwia Wujda)
06.03.2014 08:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.02.2014 11:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.01.2014 13:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2014 08:36 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.12.2013 14:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.12.2013 14:02 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.06.2013 10:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.06.2013 09:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.06.2013 09:43 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
03.06.2013 09:42 Dodano załącznik "Stawki za rok 2013"
(Sylwia Wujda)
30.01.2013 14:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.05.2012 13:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.05.2012 13:12 Dodano załącznik "Stawki opłat za rok 2012"
(Sylwia Wujda)
21.05.2012 13:12 Usunięto załącznik STAWKI OPŁAT ZA ROK 2012
(Sylwia Wujda)
21.05.2012 13:11 Usunięto załącznik Stawki opłat za 2012 rok
(Sylwia Wujda)
21.05.2012 13:10 Dodano załącznik "Stawki opłat za 2012 rok"
(Sylwia Wujda)
18.05.2012 15:06 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
18.05.2012 15:05 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA ROK 2012"
(Sylwia Wujda)
02.03.2012 09:09 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011 11:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011 11:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011 11:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011 11:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011 11:12 Dodano załącznik "Stawki opłat na 2011 rok"
(Sylwia Wujda)
26.01.2011 12:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.09.2010 11:59 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
01.07.2010 14:10 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
30.06.2010 16:04 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
30.06.2010 16:00 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA ROK 2010.pdf"
(Paweł Rabczuk)
09.07.2009 08:27 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:26 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:25 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:24 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R.
DO IV KW.2004 R"

(Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:24 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005
R"

(Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:24 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009
R"

(Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:22 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R.
DO IV KW.2004 R.

(Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:22 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005
R.

(Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:22 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009
R.

(Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:21 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
30.06.2009 08:54 Usunięto załącznik OBLICZANIE OPŁAT ZA WPROWADZANIE
ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z SILNIKÓW SPALINOWYCH

(Rafał Krzewicki)
30.06.2009 08:53 Usunięto załącznik PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU OD II
PÓŁROCZA 2005 R. DO II PÓŁROCZA 2008 R.

(Rafał Krzewicki)
30.06.2009 08:53 Usunięto załącznik PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU ZA I
PÓŁROCZE 2009 R.

(Rafał Krzewicki)
30.06.2009 08:52 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
30.06.2009 08:51 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 11:10 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 11:05 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:58 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:55 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:51 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:47 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:46 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:44 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:23 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:20 Dodano załącznik "PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU ZA I
PÓŁROCZE 2009 R."

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:20 Dodano załącznik "PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU OD II
PÓŁROCZA 2005 R. DO II PÓŁROCZA 2008 R."

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:20 Dodano załącznik "OBLICZANIE OPŁAT ZA WPROWADZANIE
ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z SILNIKÓW SPALINOWYCH"

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:20 Dodano załącznik "WSKAZNIKI EMISJI SUBSTANCJI
ZANIECZYSZCZAJACYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESOW
ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW"

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:20 Dodano załącznik "ZASADY POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WYKAZU"
(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:18 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009
R."

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:18 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005
R. DO II PÓŁR. 2008 R."

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:18 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005
R."

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:18 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R.
DO IV KW.2004 R."

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:16 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009
R."

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:16 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KWARTALE
2005 R."

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:16 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005
R. DO II PÓŁR. 2008 R."

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:16 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW.2003 R. DO
IV KW.2004 R."

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:34 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2009 ROK"
(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:34 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2008 ROK"
(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:34 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2007 ROK"
(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:34 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2006 ROK"
(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:33 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2005 ROK"
(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:33 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2004 ROK"
(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:33 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2003 ROK"
(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:29 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I,II kwartał 2005

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - od II połowy 2005

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Obliczanie opłat za wprowadzanie
zanieczyszczeń do powietrza z silników spalinowych

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Informacje dodatkowe dotyczące opłat
za korzystanie ze środowiska

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Wskaźniki emisji substancji
zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów
energetycznego spalania paliw

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze
środowiska - 2008

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze
środowiska - 2007

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze
środowiska - 2006

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:27 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze
środowiska - 2005

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:27 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze
środowiska - II-IV kwartał 2003

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:27 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze
środowiska - 2004

(Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:20 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
18.03.2009 14:25 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004"

(Rafał Krzewicki)
18.03.2009 14:25 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004

(Rafał Krzewicki)
18.03.2009 14:22 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I,II kwartał 2005"

(Rafał Krzewicki)
18.03.2009 14:21 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I,II kwartał 2005

(Rafał Krzewicki)
03.02.2009 14:43 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - od II połowy 2005"

(Rafał Krzewicki)
03.02.2009 14:43 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - od II połowy 2005

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:20 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - od II połowy 2005"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:20 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I,II kwartał 2005"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:20 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:19 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:19 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I,II kwartał 2005

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:19 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - od II półrocza 2005

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:59 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:53 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze
środowiska - I kwartał 2003

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:42 Utworzenie dokumentu. (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:15 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - od II półrocza 2005"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:15 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I,II kwartał 2005"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:15 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie
ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:09 Dodano załącznik "Obliczanie opłat za wprowadzanie
zanieczyszczeń do powietrza z silników spalinowych"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:07 Dodano załącznik "Informacje dodatkowe dotyczące opłat
za korzystanie ze środowiska"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:05 Dodano załącznik "Wskaźniki emisji substancji
zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów
energetycznego spalania paliw"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 11:58 Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze
środowiska - 2008"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 11:58 Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze
środowiska - 2007"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 11:58 Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze
środowiska - 2006"

(Rafał Krzewicki)
16.01.2009 11:58 Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze
środowiska - 2005"

(Rafał Krzewicki)